Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for lent (67 entries) (0.2464 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lent-, *lent*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

lentils (n ) ถั่วเลนทิล มีลักษณะเป็นเมล็ดเล็กกลมแบนเหมือนนัยน์ตาคน มีหลายสี เช่น น้ำตาล เขียว แดง เหลือง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lent[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lend
lent[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lend
lent[SUF] เต็มไปด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
lenticelช่องอากาศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lenticular; lens-shaped-รูปเลนส์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lentiformรูปร่างแบบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lentilชั้นหินรูปเลนส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า lent **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
lentOne dollar is equivalent to 110 yen.
lentA meter is not quite equivalent to a yard.
lentApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
lentOn February 14 Americans celebrate St. Valentine's Day.
lentThe ages of the two children put together was equivalent to that of their father.
lentThere was a violent clash of opinions between the two leaders.
lentAll is silent around.
lentThe magazine which you lent me is very interesting.
lentThe amateur singer won first in the talent show hands down.
lentThat talent is much sought after.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lent(เลนทฺ) v,กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lend

English-Thai: Nontri Dictionary
Lent(n) ฤดูเข้าพรรษา,ฤดูกินเจ,ฤดูถือบวช
lent(vt) pt และ pp ของ lend

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   

CMU English Pronouncing Dictionary
LENT L EH1 N T
LENTZ L EH1 N T S
LENTS L EH1 N T S
LENTO L EH1 N T OW0
LENTIL L EH1 N T AH0 L
LENTON L EH1 N T AH0 N
LENTSCH L EH1 N CH
LENTNER L EH1 N T N ER0
LENTINI L EH0 N T IY1 N IY0
LENTINE L EH0 N T IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lent (n) (l e1 n t)
lent (v) (l e1 n t)
Lents (n) (l e1 n t s)
lento (j) (l e1 n t ou)
Lenten (j) (l e1 n t @ n)
lentil (n) (l e1 n t l)
Lentjes (n) (l e1 n t y i z)
lentils (n) (l e1 n t l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四旬斋[si4 xun2 zhai1, 四旬齋] Lent (Christian period of forty days before Easter) [Add to Longdo]
大斋期[da4 zhai1 qi1, 大齋期] Lent (Christian period of forty days before Easter) [Add to Longdo]
封斋节[feng1 zhai1 jie2, 封齋節] Lent [Add to Longdo]
小扁豆[xiao3 bian3 dou4, 小扁荳] lentil [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fastenzeit {f}; Fasten {n}Lent [Add to Longdo]
Linse {f} [bot.]lentil [Add to Longdo]
Linsengericht {n}lentil dish [Add to Longdo]
Linsensuppe {f}lentil soup [Add to Longdo]
ausgeliehenlent [Add to Longdo]
fastenmäßiglenten [Add to Longdo]
lentikular; linsenförmig {adj}lenticular [Add to Longdo]
liehlent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lend \Lend\ (l[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Lent} (l[e^]nt); p. pr. & vb. n. {Lending}.] [OE. lenen, AS. l[=ae]nan, fr. l[=ae]n loan; akin to G. lehnen to lend. See {Loan}.] 1. To allow the custody and use of, on condition of the return of the same; to grant the temporary use of; as, to lend a book; -- opposed to {borrow}. [1913 Webster] Give me that ring. I'll lend it thee, my dear, but have no power To give it from me. --Shak. [1913 Webster] 2. To allow the possession and use of, on condition of the return of an equivalent in kind; as, to lend money or some article of food. [1913 Webster] Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase. --Levit. xxv. 37. [1913 Webster] 3. To afford; to grant or furnish in general; as, to lend assistance; to lend one's name or influence. [1913 Webster] Cato, lend me for a while thy patience. --Addison. [1913 Webster] Mountain lines and distant horizons lend space and largeness to his compositions. --J. A. Symonds. [1913 Webster] 4. To let for hire or compensation; as, to lend a horse or gig. [1913 Webster] Note: This use of the word is rare in the United States, except with reference to money. [1913 Webster] {To lend a hand}, to give assistance; to help. [Colloq.] {To lend one's ears} or {To lend an ear}, to give attention. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lent \Lent\ (l[e^]nt), imp. & p. p. of {Lend}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lent \Lent\, n. [OE. lente, lenten, leynte, AS. lengten, lencten, spring, lent, akin to D. lente, OHG. lenzin, langiz, G. lenz, and perh. fr. AS. lang long, E. long, because at this season of the year the days lengthen.] (Eccl.) A fast of forty days, beginning with Ash Wednesday and continuing till Easter, observed by some Christian churches as commemorative of the fast of our Savior. [1913 Webster] {Lent lily} (Bot.), the daffodil; -- so named from its blossoming in spring. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lent \Lent\, a. [L. lentus; akin to lenis soft, mild: cf. F. lent. See {Lenient}.] 1. Slow; mild; gentle; as, lenter heats. [Obs.] --B. Jonson. [1913 Webster] 2. (Mus.) See {Lento}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Lent n 1: a period of 40 weekdays from Ash Wednesday to Holy Saturday [syn: {Lent}, {Lententide}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: lent [l] slow

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2464 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).