Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for knight (4 entries) (5.2087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knight-, *knight*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Knight \Knight\, n. [OE. knight, cniht, knight, soldier, AS. cniht, cneoht, a boy, youth, attendant, military follower; akin to D. & G. knecht servant; perh. akin to E. kin.] 1. A young servant or follower; a military attendant. [Obs.] [1913 Webster] 2. (a) In feudal times, a man-at-arms serving on horseback and admitted to a certain military rank with special ceremonies, including an oath to protect the distressed, maintain the right, and live a stainless life. (b) One on whom knighthood, a dignity next below that of baronet, is conferred by the sovereign, entitling him to be addressed as Sir; as, Sir John. [Eng.] Hence: (c) A champion; a partisan; a lover. "Give this ring to my true knight." Shak "In all your quarrels will I be your knight." --Tennyson. [1913 Webster] Knights, by their oaths, should right poor ladies' harms. --Shak. [1913 Webster] Note: Formerly, when a knight's name was not known, it was customary to address him as Sir Knight. The rank of a knight is not hereditary. [1913 Webster] 3. A piece used in the game of chess, usually bearing a horse's head. [1913 Webster] 4. A playing card bearing the figure of a knight; the knave or jack. [Obs.] [1913 Webster] {Carpet knight}. See under {Carpet}. {Knight of industry}. See {Chevalier d'industrie}, under {Chevalier}. {Knight of Malta}, {Knight of Rhodes}, {Knight of St. John of Jerusalem}. See {Hospitaler}. {Knight of the post}, one who gained his living by giving false evidence on trials, or false bail; hence, a sharper in general. --Nares. "A knight of the post, . . . quoth he, for so I am termed; a fellow that will swear you anything for twelve pence." --Nash. {Knight of the shire}, in England, one of the representatives of a county in Parliament, in distinction from the representatives of cities and boroughs. {Knights commanders}, {Knights grand cross}, different classes of the Order of the Bath. See under {Bath}, and {Companion}. {Knights of labor}, a secret organization whose professed purpose is to secure and maintain the rights of workingmen as respects their relations to their employers. [U. S.] {Knights of Pythias}, a secret order, founded in Washington, D. C., in 1864, for social and charitable purposes. {Knights of the Round Table}, knights belonging to an order which, according to the legendary accounts, was instituted by the mythical King Arthur. They derived their common title from the table around which they sat on certain solemn days. --Brande & C. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Knight \Knight\, v. t. [imp. & p. p. {Knighted}; p. pr. & vb. n. {Knighting}.] To dub or create (one) a knight; -- done in England by the sovereign only, who taps the kneeling candidate with a sword, saying: Rise, Sir ---. [1913 Webster] A soldier, by the honor-giving hand Of C[oe]ur-de-Lion knighted in the field. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: knight n 1: originally a person of noble birth trained to arms and chivalry; today in Great Britain a person honored by the sovereign for personal merit 2: a chessman shaped to resemble the head of a horse; can move two squares horizontally and one vertically (or vice versa) [syn: {knight}, {horse}] v 1: raise (someone) to knighthood; "The Beatles were knighted" [syn: {knight}, {dub}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: k.,k 1. (kıs.) king, knight.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  knight 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
knight
 • แต่งตั้งอัศวิน: พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นขุนนาง [Lex2]
 • หมากรุกตัวม้า[Lex2]
 • อัศวิน: นักรบ [Lex2]
 • (ไนทฺ) n. อัศวิน,ม้า (หมากรุก) ,ผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์. vt. แต่งตั้งให้เป็นอัศวิน [Hope]
 • (n) ขุนนาง,อัศวิน,ม้าหมากรุก [Nontri]
 • (vt) ตั้งให้เป็นขุนนาง,ตั้งให้เป็นอัศวิน [Nontri]
 • /N AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Knigge, knifft, kniet, nicht, Knecht, knickt, kniest, knipst, König, Knilch, Kniff, kniff, Knie, knien, Knick, Knochen, knechten, knicken, knipsen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
King, Wright, kit, vingt, knout, kilt, niât, unit, unît, niait, niant, nient, doigt, kits, mit, mît, vingts, nid, cônit, cônît

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.2087 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).