Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for kali (48 entries) (0.6859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kali-, *kali*.
**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า kali **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
kaliAlkalis neutralize acids.
kaliWhen investigating the pH (acidic, neutral, alkaline) of a liquid, don't soak the litmus paper completely in the liquid but just put the end of the paper in it.
kaliSince primary school we've been checking for the qualities known as acidity and alkalinity with litmus paper.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kali(คา'ลี) n. เทพธิดากาลี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลียุค[N] Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
กาลี[N] Kali, See also: the wife of Siva, Syn. พระแม่กาลี, เจ้าแม่กาลี, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อปางหนึ่งของพระอุมา ชายาพระอิศวร เรียกว่า เจ้าแม่กาลี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye   FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ด่าง[adj.] (dāng) EN: alkaline ; chemically basic   FR: alcalin ; basique
ดินเค็ม [n. exp.] (din khem) EN: alkaline soil ; basic soil   FR: sol alcalin [m]
ไก่ฟ้าหลังเทา[n. exp.] (kaifā lang thao) EN: Kalij Pheasant   FR: Faisan leucomèle [m] ; Faisan kalij [m]
กาลี[n. prop.] (Kālī ) EN: Kali   
โลหะแอลคาไล[n. exp.] (lōha aēlkhālai) EN: alkali metal   
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท[n. exp.] (lōha aēlkhālai oēt) EN: alkaline earth metal   
โพแทสเซียม = โปแตสเซียม = โปตัสเซียม[n.] (phōthaetsīem = pōtaetsīem = pōtatsīem) EN: potassium ; kalium   FR: potassium [m]
สนธิ บุญยรัตกลิน[n. prop.] (Sonthi Bunyaratkalin) EN: Sonthi Boonyaratkalin   FR: Sonthi Boonyaratkalin

CMU English Pronouncing Dictionary
KALIL K AE1 L AH0 L
KALIN K AE1 L IH2 N
KALIS K AE1 L IH2 S
KALINA K AH0 L AY1 N AH0
KALISZ K AA1 L IH0 SH
KALISH K AE1 L IH0 SH
KALIKOW K AE1 L IH0 K OW0
KALINSKI K AH0 L IH1 N S K IY0
KALINSKE K AH0 L IH1 N S K IY0
KALIVODA K AH0 L IH0 V OW1 D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kalikow (n) (k a1 l @ k ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加里宁格勒州[Jia1 li3 ning2 ge2 le4 zhou1, 加裡寧格勒州] Kaliningrad Oblast [Add to Longdo]
加里曼丹[Jia1 li3 man4 dan1, 加裡曼丹] Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo) [Add to Longdo]
加里宁格勒[Jia1 li3 ning2 ge2 le4, 加里宁格勒] Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic; formerly Königsberg, capital of East Prussia [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. die Eichung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaliber {n}caliber; calibre [Br.] [Add to Longdo]
Kaliberdorn {m}plug gauge [Add to Longdo]
Kalibriereinrichtung {f}calibration device [Add to Longdo]
Kalibrierleck {n}calibration leak [Add to Longdo]
Kalibrierung {f}; Justierung {f} | Kalibrierung der Gerätecalibration | instrument calibration [Add to Longdo]
Kalif {m}caliph [Add to Longdo]
Kalifeldspat {m} [min.]potash feldspar [Add to Longdo]
Kalifornier {m}Californian [Add to Longdo]
Kalilauge {f} [chem.]potash [Add to Longdo]
Kaliumchlorid {n} [chem.]potassium chloride [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
口径[こうけい, koukei] Kaliber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Kali \Ka"li\, n. [Skr. kali.] (Hind. Cosmog.) The last and worst of the four ages of the world; -- considered to have begun B. C. 3102, and to last 432,000 years. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Kali \Ka"li\, prop. n. [Skr. k[=a]l[imac].] (Hind. Myth.) The black, destroying goddess; -- called also {Doorga}, {Anna Purna}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Kali \Ka"li\, n. [Ar. qali. See {Alkali}.] (Bot.) The glasswort ({Salsola Kali}). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cali \Ca"li\, n. (Hindoo Myth.) The tenth avatar or incarnation of the god Vishnu. [Written also {Kali}.] [1913 Webster] Caliber From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: kali n 1: bushy plant of Old World salt marshes and sea beaches having prickly leaves; burned to produce a crude soda ash [syn: {saltwort}, {barilla}, {glasswort}, {kali}, {kelpwort}, {Salsola kali}, {Salsola soda}] 2: wife of Siva and malevolent form of Devi; "the black"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6859 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).