Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for joel (78 entries) (0.9257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joel-, *joel*.
**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า joel **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
joelMr Joel is now on duty.

CMU English Pronouncing Dictionary
JOEL JH OW1 AH0 L
JOEL'S JH OW1 AH0 L Z
JOELLE JH OW0 EH1 L
JOELSON JH OW1 L S AH0 N

(Search term is possibly a german word, automatically try jöl)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jolt[VT] กระตุก, See also: กระแทก, เขย่า, Syn. shake, jerk, jog
jolt[N] การกระตุก, See also: การกระแทก, การเขย่า, Syn. jerk, bump, shake
jolt[N] ความรู้สึกตกใจหรือประหลาดใจ, Syn. surprise, shock
jolt[VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. surprise, stun, startle
jolly[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, เปี่ยมไปด้วยความสุข, Syn. happy, cheerful, jovial, Ant. unhappy, dispirited
jolly[ADJ] สนุกสนาน, See also: ครึกครื้น, Syn. lively, enjoyable, Ant. dull
jolly[ADV] อย่างยิ่ง, See also: มาก, Syn. very, extremely
jollify[VT] ทำให้รื่นเริง, See also: ทำให้สนุกสนาน
jolly boat[N] เรือเล็กที่อยู่บนกราบเรือใหญ่
jolly-well[SL] อย่างแน่นอน, See also: อย่างมั่นใจได้

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า jöl **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
jölThe weather's rather jolly today.
jölThe car gave a jolt.
jölThe bus jolted over the rough road.
jölShe was jolly well made to pay.
jölThis e-zine is for those who, unswayed by the cajolery of the modern language industry, firmly trust that the traditional learning method of grammatical analysis is the way to go.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jollification(จอลละฟะเค'เชิน) n. งานเฉลิมฉลองที่สนุกสนาน,การร่าเริง,การเฉลิมฉลอง
jollify(จอล'ละไฟ) {jollified,jollifying,jollifies} vt.,vi. รื่นเริง,สนุกสนาน,หาความสุข, Syn. frolic
jollity(จอล'ลิที) n. อารมณ์รื่นเริง,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,งานเฉลิม,ฉลองที่สนุกสนาน
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
jolly boatn. เรือบดที่อยู่กับเรือใหญ่
jolly roger(รอจ'เจอะ) n. ธงสลักที่เป็นรูปหัวกะโหลกไขว้, Syn. black flag
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
jolterhead(โจล'เทอเฮด) n. คนโง่,คนทึ่ม
jolty(โจล'ที) adj. สั่นไหว,ส่ายโคลงเคลง., See also: joltiness n. ดูjolty, Syn. bumpy

English-Thai: Nontri Dictionary
jollity(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
jolly(adj) รื่นเริง,ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิกแกมหยอก[V] tease, See also: jolly, Syn. เหน็บแนม, Example: ในการล้อการเมือง เราจะล้อในภาพรวม หรือไม่ก็หยิกแกมหยอก ไม่เล่นตรงๆ, Thai definition: เหน็บแนมทีเล่นทีจริง
รื่นเริง[ADJ] joyful, See also: jolly, cheerful, jovial, hilarious, enjoyable, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Example: เสียงเฉลิมฉลองอันรื่นเริงก้องกังวานไปทั่วอำเภอในวันสงกรานต์, Thai definition: ที่สนุกสนานเบิกบานใจ, ที่เพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านสวย[n. exp.] (bān sūay) FR: jolie maison [f]
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle   FR: insister ; presser
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์[n. prop.] (Kheūoen Pāsak Chonlasit) EN: Pasak Chonlasit Dam ; Pasak Jolasid Dam   
คนที่น่ามอง[n. exp.] (khon thī nāmøng) EN: nice-looking person   FR: jolie personne [f]
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreūn) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful   
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreūn) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful   FR: joyeux

CMU English Pronouncing Dictionary
JOLY JH OW1 L IY0
JOLT JH OW1 L T
JOLES JH OW1 L Z
JOLTS JH OW1 L T S
JOLLA JH OW1 L AH0
JOLLA HH OY1 Y AH0
JOLIN JH OW1 L IH2 N
JOLLY JH AA1 L IY0
JOLSON JH OW1 L S AH0 N
JOLTED JH OW1 L T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jolt (v) (jh ou1 l t)
jolly (v) (jh o1 l ii)
jolts (v) (jh ou1 l t s)
jolty (j) (jh ou1 l t ii)
jolted (v) (jh ou1 l t i d)
jollied (v) (jh o1 l i d)
jollier (j) (jh o1 l i@ r)
jollies (v) (jh o1 l i z)
jollity (n) (jh o1 l i t ii)
joltier (j) (jh ou1 l t i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛快[tong4 kuai5, 痛快] jolly [Add to Longdo]
蔡依林[Cai4 Yi1 Lin2, 蔡依林] Jolin Tsai (Taiwanese singer) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eindrehspindel {f}jolley [Add to Longdo]
Fröhlichkeit {f}jolliness [Add to Longdo]
Fröhlichkeiten {pl}jollity [Add to Longdo]
Jolle {f} [naut.]jolly boat [Add to Longdo]
Jolle {f}dinghy; wherry; yawl [Add to Longdo]
Piratenflagge {f}; Totenkopfflagge {f}Jolly Roger [Add to Longdo]
Schock {m}; Schreck {m}jolt [fig.] [Add to Longdo]
Stoß {m}; Ruck {m}jolt [Add to Longdo]
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest [Add to Longdo]
neckendjollying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Joel n 1: a Hebrew minor prophet 2: an Old Testament book telling Joel's prophecies [syn: {Joel}, {Book of Joel}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.9257 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).