Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ill (4 entries) (6.5081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ill-, *ill*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ill \Ill\ ([i^]l), a. [The regular comparative and superlative are wanting, their places being supplied by worseand worst, from another root.] [OE. ill, ille, Icel. illr; akin to Sw. illa, adv., Dan. ilde, adv.] 1. Contrary to good, in a physical sense; contrary or opposed to advantage, happiness, etc.; bad; evil; unfortunate; disagreeable; unfavorable. [1913 Webster] Neither is it ill air only that maketh an ill seat, but ill ways, ill markets, and ill neighbors. --Bacon. [1913 Webster] There 's some ill planet reigns. --Shak. [1913 Webster] 2. Contrary to good, in a moral sense; evil; wicked; wrong; iniquitious; naughtly; bad; improper. [1913 Webster] Of his own body he was ill, and gave The clergy ill example. --Shak. [1913 Webster] 3. Sick; indisposed; unwell; diseased; disordered; as, ill of a fever. [1913 Webster] I am in health, I breathe, and see thee ill. --Shak. [1913 Webster] 4. Not according with rule, fitness, or propriety; incorrect; rude; unpolished; inelegant. [1913 Webster] That 's an ill phrase. --Shak. [1913 Webster] {Ill at ease}, uneasy; uncomfortable; anxious. "I am very ill at ease." --Shak. {Ill blood}, enmity; resentment; bad blood. {Ill breeding}, lack of good breeding; rudeness. {Ill fame}, ill or bad repute; as, a house of ill fame, a house where lewd persons meet for illicit intercourse. {Ill humor}, a disagreeable mood; bad temper. {Ill nature}, bad disposition or temperament; sullenness; esp., a disposition to cause unhappiness to others. {Ill temper}, anger; moroseness; crossness. {Ill turn}. (a) An unkind act. (b) A slight attack of illness. [Colloq. U.S.] -- {Ill will}, unkindness; enmity; malevolence. Syn: Bad; evil; wrong; wicked; sick; unwell. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ill \Ill\, n. 1. Whatever annoys or impairs happiness, or prevents success; evil of any kind; misfortune; calamity; disease; pain; as, the ills of humanity. [1913 Webster] Who can all sense of others' ills escape Is but a brute at best in human shape. --Tate. [1913 Webster] That makes us rather bear those ills we have Than fly to others that we know not of. --Shak. [1913 Webster] 2. Whatever is contrary to good, in a moral sense; wickedness; depravity; iniquity; wrong; evil. [1913 Webster] Strong virtue, like strong nature, struggles still, Exerts itself, and then throws off the ill. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ill \Ill\, adv. In a ill manner; badly; weakly. [1913 Webster] How ill this taper burns! --Shak. [1913 Webster] Ill fares the land, to hastening ills a prey, Where wealth accumulates and men decay. --Goldsmith. [1913 Webster] Note: Ill, like above, well, and so, is used before many participal adjectives, in its usual adverbal sense. When the two words are used as an epithet preceding the noun qualified they are commonly hyphened; in other cases they are written separatively; as, an ill-educated man; he was ill educated; an ill-formed plan; the plan, however ill formed, was acceptable. Ao, also, the following: ill-affected or ill affected, ill-arranged or ill arranged, ill-assorted or ill assorted, ill-boding or ill boding, ill-bred or ill bred, ill-conditioned, ill-conducted, ill-considered, ill-devised, ill-disposed, ill-doing, ill-fairing, ill-fated, ill-favored, ill-featured, ill-formed, ill-gotten, ill-imagined, ill-judged, ill-looking, ill-mannered, ill-matched, ill-meaning, ill-minded, ill-natured, ill-omened, ill-proportioned, ill-provided, ill-required, ill-sorted, ill-starred, ill-tempered, ill-timed, ill-trained, ill-used, and the like. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ill adv 1: (`ill' is often used as a combining form) in a poor or improper or unsatisfactory manner; not well; "he was ill prepared"; "it ill befits a man to betray old friends"; "the car runs badly"; "he performed badly on the exam"; "the team played poorly"; "ill-fitting clothes"; "an ill- conceived plan" [syn: {ill}, {badly}, {poorly}] [ant: {good}, {well}] 2: unfavorably or with disapproval; "tried not to speak ill of the dead"; "thought badly of him for his lack of concern" [syn: {ill}, {badly}] [ant: {well}] 3: with difficulty or inconvenience; scarcely or hardly; "we can ill afford to buy a new car just now" adj 1: affected by an impairment of normal physical or mental function; "ill from the monotony of his suffering" [syn: {ill}, {sick}] [ant: {well}] 2: resulting in suffering or adversity; "ill effects"; "it's an ill wind that blows no good" 3: distressing; "ill manners"; "of ill repute" 4: indicating hostility or enmity; "you certainly did me an ill turn"; "ill feelings"; "ill will" 5: presaging ill fortune; "ill omens"; "ill predictions"; "my words with inauspicious thunderings shook heaven"- P.B.Shelley; "a dead and ominous silence prevailed"; "a by- election at a time highly unpropitious for the Government" [syn: {ill}, {inauspicious}, {ominous}] n 1: an often persistent bodily disorder or disease; a cause for complaining [syn: {ailment}, {complaint}, {ill}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  ill 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
ill
 • เกลียดชัง: ไม่เป็นมิตร, ไม่ชอบ [Lex2]
 • ความเจ็บป่วย: ความเจ็บไข้ได้ป่วย, อาการป่วย [Lex2]
 • เจ็บป่วย: ป่วย, ไม่สบาย [Lex2]
 • โชคร้าย (ทางวรรณคดี)[Lex2]
 • ไม่ดี: แย่, ไม่เหมาะสม [Lex2]
 • เลว: ร้าย, ชั่วร้าย [Lex2]
 • สิ่งที่เป็นอันตราย: ความยุ่งยาก, ปัญหา [Lex2]
 • (อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป. ###SW. illilly adv. ###S. sick,evil,harm [Hope]
 • (adj) ไม่ดี,ป่วย,ไม่บริบูรณ์,เลว,ชั่วร้าย [Nontri]
 • (adv) อย่างชั่วร้าย,อย่างเลว,อย่างไม่สะดวก,อย่างลำบาก [Nontri]
 • (n) เรื่องร้าย,ความเจ็บป่วย,อันตราย,ผลร้าย [Nontri]
 • /IH1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Bill, Dill, kill, will, All, all, Villen, killen, willen, willst

Similar FRENCH words suggested by aspell:
il, ils, Jill, bill, île

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.5081 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).