Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ice (8 entries) (6.0513 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ice-, *ice*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ice \Ice\ ([imac]s), n. [OE. is, iis, AS. [imac]s; aksin to D. ijs, G. eis, OHG. [imac]s, Icel. [imac]ss, Sw. is, Dan. iis, and perh. to E. iron.] 1. Water or other fluid frozen or reduced to the solid state by cold; frozen water. It is a white or transparent colorless substance, crystalline, brittle, and viscoidal. Its specific gravity (0.92, that of water at 4[deg] C. being 1.0) being less than that of water, ice floats. [1913 Webster] Note: Water freezes at 32[deg] F. or 0[deg] Cent., and ice melts at the same temperature. Ice owes its cooling properties to the large amount of heat required to melt it. [1913 Webster] 2. Concreted sugar. --Johnson. [1913 Webster] 3. Water, cream, custard, etc., sweetened, flavored, and artificially frozen. [1913 Webster] 4. Any substance having the appearance of ice; as, camphor ice. [1913 Webster] {Anchor ice}, ice which sometimes forms about stones and other objects at the bottom of running or other water, and is thus attached or anchored to the ground. {Bay ice}, ice formed in bays, fiords, etc., often in extensive fields which drift out to sea. {Ground ice}, anchor ice. {Ice age} (Geol.), the glacial epoch or period. See under {Glacial}. {Ice anchor} (Naut.), a grapnel for mooring a vessel to a field of ice. --Kane. {Ice blink} [Dan. iisblink], a streak of whiteness of the horizon, caused by the reflection of light from ice not yet in sight. {Ice boat}. (a) A boat fitted with skates or runners, and propelled on ice by sails; an ice yacht. (b) A strong steamboat for breaking a channel through ice. {Ice box} or {Ice chest}, a box for holding ice; a box in which things are kept cool by means of ice; a refrigerator. {Ice brook}, a brook or stream as cold as ice. [Poetic] --Shak. {Ice cream} [for iced cream], cream, milk, or custard, sweetened, flavored, and frozen. {Ice field}, an extensive sheet of ice. {Ice float}, {Ice floe}, a sheet of floating ice similar to an ice field, but smaller. {Ice foot}, shore ice in Arctic regions; an ice belt. --Kane. {Ice house}, a close-covered pit or building for storing ice. {Ice machine} (Physics), a machine for making ice artificially, as by the production of a low temperature through the sudden expansion of a gas or vapor, or the rapid evaporation of a volatile liquid. {Ice master}. See {Ice pilot} (below). {Ice pack}, an irregular mass of broken and drifting ice. {Ice paper}, a transparent film of gelatin for copying or reproducing; {papier glac['e]}. {Ice petrel} (Zool.), a shearwater ({Puffinus gelidus}) of the Antarctic seas, abundant among floating ice. {Ice pick}, a sharp instrument for breaking ice into small pieces. {Ice pilot}, a pilot who has charge of a vessel where the course is obstructed by ice, as in polar seas; -- called also {ice master}. {Ice pitcher}, a pitcher adapted for ice water. {Ice plow}, a large tool for grooving and cutting ice. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: ice \ice\ ([imac]s), v. t. [imp. & p. p. {iced} ([imac]st); p. pr. & vb. n. {icing} ([imac]"s[i^]ng).] 1. To cover with ice; to convert into ice, or into something resembling ice. [1913 Webster] 2. To cover with icing, or frosting made of sugar and milk or white of egg; to frost, as cakes, tarts, etc.; as, iced cupcakes with a pink icing look delicious. [1913 Webster + PJC] 3. To chill or cool, as with ice; to freeze. [1913 Webster] 4. To kill. [slang] [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ice n 1: water frozen in the solid state; "Americans like ice in their drinks" [syn: {ice}, {water ice}] 2: the frozen part of a body of water 3: diamonds; "look at the ice on that dame!" [syn: {ice}, {sparkler}] 4: a flavored sugar topping used to coat and decorate cakes [syn: {frosting}, {icing}, {ice}] 5: a frozen dessert with fruit flavoring (especially one containing no milk) [syn: {ice}, {frappe}] 6: an amphetamine derivative (trade name Methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant [syn: {methamphetamine}, {methamphetamine hydrochloride}, {Methedrine}, {meth}, {deoxyephedrine}, {chalk}, {chicken feed}, {crank}, {glass}, {ice}, {shabu}, {trash}] 7: a heat engine in which combustion occurs inside the engine rather than in a separate furnace; heat expands a gas that either moves a piston or turns a gas turbine [syn: {internal- combustion engine}, {ICE}] 8: a rink with a floor of ice for ice hockey or ice skating; "the crowd applauded when she skated out onto the ice" [syn: {ice rink}, {ice-skating rink}, {ice}] v 1: decorate with frosting; "frost a cake" [syn: {frost}, {ice}] 2: cause to become ice or icy; "an iced summer drink" 3: put ice on or put on ice; "Ice your sprained limbs" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: ice n. [coined by Usenetter Tom Maddox, popularized by William Gibson's cyberpunk SF novels: a contrived acronym for ?Intrusion Countermeasure Electronics?] Security software (in Gibson's novels, software that responds to intrusion by attempting to immobilize or even literally kill the intruder). Hence, icebreaker: a program designed for cracking security on a system. Neither term is in serious use yet as of late 2003, but many hackers find the metaphor attractive, and each may develop a denotation in the future. In the meantime, the speculative usage could be confused with ?ICE?, an acronym for ?in-circuit emulator?. In ironic reference to the speculative usage, however, some hackers and computer scientists formed ICE (International Cryptographic Experiment) in 1994. ICE is a consortium to promote uniform international access to strong cryptography. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ICE Image Correction Enhancement (Minolta, Nikon, Scanner) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ICE Information and Content Exchange [protocol] (XML) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ICE In-Circuit-Emulation From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ICE Internal Compiler Error (GCC)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0513 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).