Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for i (11 entries) (2.8138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i-, *i*. Possible hiragana form:

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: I \I\ ([imac]). 1. I, the ninth letter of the English alphabet, takes its form from the Ph[oe]nician, through the Latin and the Greek. The Ph[oe]nician letter was probably of Egyptian origin. Its original value was nearly the same as that of the Italian I, or long e as in mete. Etymologically I is most closely related to e, y, j, g; as in dint, dent, beverage, L. bibere; E. kin, AS. cynn; E. thin, AS. [thorn]ynne; E. dominion, donjon, dungeon. In English I has two principal vowel sounds: the long sound, as in p[imac]ne, [imac]ce; and the short sound, as in p[i^]n. It has also three other sounds: (a) That of e in term, as in thirst. (b) That of e in mete (in words of foreign origin), as in machine, pique, regime. (c) That of consonant y (in many words in which it precedes another vowel), as in bunion, million, filial, Christian, etc. It enters into several digraphs, as in fail, field, seize, feign. friend; and with o often forms a proper diphtong, as in oil, join, coin. See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 98-106. [1913 Webster] Note: The dot which we place over the small or lower case i dates only from the 14th century. The sounds of I and J were originally represented by the same character, and even after the introduction of the form J into English dictionaries, words containing these letters were, till a comparatively recent time, classed together. [1913 Webster] 2. In our old authors, I was often used for ay (or aye), yes, which is pronounced nearly like it. [1913 Webster] 3. As a numeral, I stands for 1, II for 2, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: I- \I-\, prefix. See {Y-}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: I \I\ ([imac]), pron. [poss. {My} (m[imac]) or {Mine} (m[imac]n); object. {Me} (m[=e]). pl. nom. {We} (w[=e]); poss. {Our} (our) or {Ours} (ourz); object. {Us} ([u^]s).] [OE. i, ich, ic, AS. ic; akin to OS. & D. ik, OHG. ih, G. ich, Icel. ek, Dan. jeg, Sw. jag, Goth. ik, OSlav. az', Russ. ia, W. i, L. ego, Gr. 'egw`, 'egw`n, Skr. aham. [root]179. Cf. {Egoism}.] The nominative case of the pronoun of the first person; the word with which a speaker or writer denotes himself. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf. F. personnel.] 1. Pertaining to human beings as distinct from things. [1913 Webster] Every man so termed by way of personal difference. --Hooker. [1913 Webster] 2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or affecting, an individual, or each of many individuals; peculiar or proper to private concerns; not public or general; as, personal comfort; personal desire. [1913 Webster] The words are conditional, -- If thou doest well, -- and so personal to Cain. --Locke. [1913 Webster] 3. Pertaining to the external or bodily appearance; corporeal; as, personal charms. --Addison. [1913 Webster] 4. Done in person; without the intervention of another. "Personal communication." --Fabyan. [1913 Webster] The immediate and personal speaking of God. --White. [1913 Webster] 5. Relating to an individual, his character, conduct, motives, or private affairs, in an invidious and offensive manner; as, personal reflections or remarks. [1913 Webster] 6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun. [1913 Webster] {Personal action} (Law), a suit or action by which a man claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it; or wherein he claims satisfaction in damages for an injury to his person or property, or the specific recovery of goods or chattels; -- opposed to real action. {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}. {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables; chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}. It usually consists of things temporary and movable, including all subjects of property not of a freehold nature. {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous unity of the individual person, which is attested by consciousness. {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou}, {he}, {she}, {it}, and their plurals. {Personal representatives} (Law), the executors or administrators of a person deceased. {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the rights of a personal security, personal liberty, and private property. {Personal tithes}. See under {Tithe}. {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or inflected to correspond with the three persons. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Y- \Y-\, or I- \I-\ . [OE. y-, i-, AS. ge-, akin to D. & G. ge-, OHG. gi-, ga-, Goth. ga-, and perhaps to Latin con-; originally meaning, together. Cf. {Com-}, {Aware}, {Enough}, {Handiwork}, {Ywis}.] A prefix of obscure meaning, originally used with verbs, adverbs, adjectives, nouns, and pronouns. In the Middle English period, it was little employed except with verbs, being chiefly used with past participles, though occasionally with the infinitive. Ycleped, or yclept, is perhaps the only word not entirely obsolete which shows this use. [1913 Webster] That no wight mighte it see neither yheere. --Chaucer. [1913 Webster] Neither to ben yburied nor ybrent. --Chaucer. [1913 Webster] Note: Some examples of Chaucer's use of this prefix are; ibe, ibeen, icaught, ycome, ydo, idoon, ygo, iproved, ywrought. It inough, enough, it is combined with an adjective. Other examples are in the Vocabulary. [1913 Webster] Spenser and later writers frequently employed this prefix when affecting an archaic style, and sometimes used it incorrectly. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: i adj 1: used of a single unit or thing; not two or more; "`ane' is Scottish" [syn: {one}, {1}, {i}, {ane}] n 1: a nonmetallic element belonging to the halogens; used especially in medicine and photography and in dyes; occurs naturally only in combination in small quantities (as in sea water or rocks) [syn: {iodine}, {iodin}, {I}, {atomic number 53}] 2: the smallest whole number or a numeral representing this number; "he has the one but will need a two and three to go with it"; "they had lunch at one" [syn: {one}, {1}, {I}, {ace}, {single}, {unity}] 3: the 9th letter of the Roman alphabet [syn: {I}, {i}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: i a; in; inside; into; on; per; within From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: i a; in; inside; into; on; per; within From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: i the From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: thorax 1. I., (anat.) göğüs, toraks 2. (zool.) toraks. thoracic göüste olan, göğüse ait. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: valet 1. I., uşak, erkek oda hizmetçisi. valet de chambre (Fr.) erkek oda hizmetçisi

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 2.8138 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).