Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for hunter (3 entries) (6.2006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunter-, *hunter*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hunter \Hunt"er\, n. 1. One who hunts wild animals either for sport or for food; a huntsman. [1913 Webster] 2. A dog that scents game, or is trained to the chase; a hunting dog. --Shak. [1913 Webster] 3. A horse used in the chase; especially, a thoroughbred, bred and trained for hunting. [1913 Webster] 4. One who hunts or seeks after anything, as if for game; as, a fortune hunter a place hunter. [1913 Webster] No keener hunter after glory breathes. --Tennyson. [1913 Webster] 5. (Zool.) A kind of spider. See {Hunting spider}, under {Hunting}. [1913 Webster] 6. A hunting watch, or one of which the crystal is protected by a metallic cover. [1913 Webster] {Hunter's room}, the lunation after the harvest moon. {Hunter's screw} (Mech.), a differential screw, so named from the inventor. See under {Differential}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Watch \Watch\ (w[o^]ch), n. [OE. wacche, AS. w[ae]cce, fr. wacian to wake; akin to D. wacht, waak, G. wacht, wache. [root]134. See {Wake}, v. i. ] [1913 Webster] 1. The act of watching; forbearance of sleep; vigil; wakeful, vigilant, or constantly observant attention; close observation; guard; preservative or preventive vigilance; formerly, a watching or guarding by night. [1913 Webster] Shepherds keeping watch by night. --Milton. [1913 Webster] All the long night their mournful watch they keep. --Addison. [1913 Webster] Note: Watch was formerly distinguished from ward, the former signifying a watching or guarding by night, and the latter a watching, guarding, or protecting by day Hence, they were not unfrequently used together, especially in the phrase to keep watch and ward, to denote continuous and uninterrupted vigilance or protection, or both watching and guarding. This distinction is now rarely recognized, watch being used to signify a watching or guarding both by night and by day, and ward, which is now rarely used, having simply the meaning of guard, or protection, without reference to time. [1913 Webster] Still, when she slept, he kept both watch and ward. --Spenser. [1913 Webster] Ward, guard, or custodia, is chiefly applied to the daytime, in order to apprehend rioters, and robbers on the highway . . . Watch, is properly applicable to the night only, . . . and it begins when ward ends, and ends when that begins. --Blackstone. [1913 Webster] 2. One who watches, or those who watch; a watchman, or a body of watchmen; a sentry; a guard. [1913 Webster] Pilate said unto them, Ye have a watch; go your way, make it as sure as ye can. --Matt. xxvii. 65. [1913 Webster] 3. The post or office of a watchman; also, the place where a watchman is posted, or where a guard is kept. [1913 Webster] He upbraids Iago, that he made him Brave me upon the watch. --Shak. [1913 Webster] 4. The period of the night during which a person does duty as a sentinel, or guard; the time from the placing of a sentinel till his relief; hence, a division of the night. [1913 Webster] I did stand my watch upon the hill. --Shak. [1913 Webster] Might we but hear . . . Or whistle from the lodge, or village cock Count the night watches to his feathery dames. --Milton. [1913 Webster] 5. A small timepiece, or chronometer, to be carried about the person, the machinery of which is moved by a spring. [1913 Webster] Note: Watches are often distinguished by the kind of escapement used, as an {anchor watch}, a {lever watch}, a {chronometer watch}, etc. (see the Note under {Escapement}, n., 3); also, by the kind of case, as a {gold} or {silver watch}, an {open-faced watch}, a {hunting watch}, or {hunter}, etc. [1913 Webster] 6. (Naut.) (a) An allotted portion of time, usually four hour for standing watch, or being on deck ready for duty. Cf. {Dogwatch}. (b) That part, usually one half, of the officers and crew, who together attend to the working of a vessel for an allotted time, usually four hours. The watches are designated as the {port watch}, and the {starboard watch}. [1913 Webster] {Anchor watch} (Naut.), a detail of one or more men who keep watch on deck when a vessel is at anchor. {To be on the watch}, to be looking steadily for some event. {Watch and ward} (Law), the charge or care of certain officers to keep a watch by night and a guard by day in towns, cities, and other districts, for the preservation of the public peace. --Wharton. --Burrill. {Watch and watch} (Naut.), the regular alternation in being on watch and off watch of the two watches into which a ship's crew is commonly divided. {Watch barrel}, the brass box in a watch, containing the mainspring. {Watch bell} (Naut.), a bell struck when the half-hour glass is run out, or at the end of each half hour. --Craig. {Watch bill} (Naut.), a list of the officers and crew of a ship as divided into watches, with their stations. --Totten. {Watch case}, the case, or outside covering, of a watch; also, a case for holding a watch, or in which it is kept. {Watch chain}. Same as {watch guard}, below. {Watch clock}, a watchman's clock; see under {Watchman}. {Watch fire}, a fire lighted at night, as a signal, or for the use of a watch or guard. {Watch glass}. (a) A concavo-convex glass for covering the face, or dial, of a watch; -- also called {watch crystal}. (b) (Naut.) A half-hour glass used to measure the time of a watch on deck. {Watch guard}, a chain or cord by which a watch is attached to the person. {Watch gun} (Naut.), a gun sometimes fired on shipboard at 8 p. m., when the night watch begins. {Watch light}, a low-burning lamp used by watchers at night; formerly, a candle having a rush wick. {Watch night}, The last night of the year; -- so called by the Methodists, Moravians, and others, who observe it by holding religious meetings lasting until after midnight. {Watch paper}, an old-fashioned ornament for the inside of a watch case, made of paper cut in some fanciful design, as a vase with flowers, etc. {Watch tackle} (Naut.), a small, handy purchase, consisting of a tailed double block, and a single block with a hook. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: hunter n 1: someone who hunts game [syn: {hunter}, {huntsman}] 2: a person who searches for something; "a treasure hunter" 3: a constellation on the equator to the east of Taurus; contains Betelgeuse and Rigel [syn: {Orion}, {Hunter}] 4: a watch with a hinged metal lid to protect the crystal [syn: {hunter}, {hunting watch}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  hunter 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
hunter
 • พราน: นักล่าสัตว์ [Lex2]
 • (ฮัน\'เทอะ) n. ผู้ล่า,พราน,คนล่าสัตว์,ผู้ค้นหา,สุนัขล่าสัตว์,ชื่อกลุ่มดาวOrion [Hope]
 • (n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์ [Nontri]
 • /HH AH1 N T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
hinter, unter, Hunger, bunter, munter, runter, Hut, huren, bunt, hupen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
shunter, hunier, humer, junte, inter, hune, juntes, shunte, shunté, muter, hunes, hutte, honte, hanter, shuntes, shuntés, huttes, hontes, huâtes, ouater, hume, humé, unité, une, unités, unîtes, mute, muté, unes, mutes, mutés, mûtes

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2006 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).