Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for hood (7 entries) (4.2908 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hood-, *hood*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -hood \-hood\ [OE. hod, had, hed, hede, etc., person, rank, order, condition, AS. h[=a]d; akin to OS. h[=e]d, OHG. heit, G. -heit, D. -heid, Goth. haidus manner; cf. Skr. k[=e]tu brightness, cit to appear, be noticeable, notice. [root]217. Cf. {-head}.] A termination denoting state, condition, quality, character, totality, as in manhood, childhood, knighthood, brotherhood. Sometimes it is written, chiefly in obsolete words, in the form -head. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hood \Hood\, n. [OE. hood, hod, AS. h[=o]d; akin to D. hoed hat, G. hut, OHG. huot, also to E. hat, and prob. to E. heed. [root]13.] 1. State; condition. [Obs.] [1913 Webster] How could thou ween, through that disguised hood To hide thy state from being understood? --Spenser. [1913 Webster] 2. A covering or garment for the head or the head and shoulders, often attached to the body garment; especially: (a) A soft covering for the head, worn by women, which leaves only the face exposed. (b) A part of a monk's outer garment, with which he covers his head; a cowl. "All hoods make not monks." --Shak. (c) A like appendage to a cloak or loose overcoat, that may be drawn up over the head at pleasure. (d) An ornamental fold at the back of an academic gown or ecclesiastical vestment; as, a master's hood. (e) A covering for a horse's head. (f) (Falconry) A covering for a hawk's head and eyes. See Illust. of {Falcon}. [1913 Webster] 3. Anything resembling a hood in form or use; as: (a) The top or head of a carriage. (b) A chimney top, often contrived to secure a constant draught by turning with the wind. (c) A projecting cover above a hearth, forming the upper part of the fireplace, and confining the smoke to the flue. (d) The top of a pump. (e) (Ord.) A covering for a mortar. (f) (Bot.) The hood-shaped upper petal of some flowers, as of monkshood; -- called also {helmet}. --Gray. (g) (Naut.) A covering or porch for a companion hatch. [1913 Webster] 4. (Shipbuilding) The endmost plank of a strake which reaches the stem or stern. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hood \Hood\ (h[oo^]d), v. t. [imp. & p. p. {Hooded}; p. pr. & vb. n. {Hooding}.] 1. To cover with a hood; to furnish with a hood or hood-shaped appendage. [1913 Webster] The friar hooded, and the monarch crowned. --Pope. [1913 Webster] 2. To cover; to hide; to blind. [1913 Webster] While grace is saying, I'll hood mine eyes Thus with my hat, and sigh and say, "Amen." --Shak. [1913 Webster] {Hooding end} (Shipbuilding), the end of a hood where it enters the rabbet in the stem post or stern post. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hoodlum \Hood"lum\, n. A young rowdy; a rough, lawless fellow; colloquially, called also {hood}. [Colloq. U.S.] [1913 Webster] Just tell your hoodlum friends outside You ain't got time to take no ride. --Yakety-Yak (Song) [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hood \Hood\, n. 1. [shortened from hoodlum.] Same as {hoodlum}. [Colloq.] [PJC] 2. [shortened from neighborhood.] Same as {neighborhood}. [slang] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bonnet \Bon"net\ (b[o^]n"n[e^]t), n. [OE. bonet, OF. bonet, bonete. F. bonnet fr. LL. bonneta, bonetum; orig. the name of a stuff, and of unknown origin.] 1. A headdress for men and boys; a cap. [Obs.] --Milton. --Shak. [1913 Webster] 2. A soft, elastic, very durable cap, made of thick, seamless woolen stuff, and worn by men in Scotland. [1913 Webster] And plaids and bonnets waving high. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 3. A covering for the head, worn by women, usually protecting more or less the back and sides of the head, but no part of the forehead. The shape of the bonnet varies greatly at different times; formerly the front part projected, and spread outward, like the mouth of a funnel. [1913 Webster] 4. Anything resembling a bonnet in shape or use; as, (a) (Fort.) A small defense work at a salient angle; or a part of a parapet elevated to screen the other part from enfilade fire. (b) A metallic canopy, or projection, over an opening, as a fireplace, or a cowl or hood to increase the draught of a chimney, etc. (c) A frame of wire netting over a locomotive chimney, to prevent escape of sparks. (d) A roofing over the cage of a mine, to protect its occupants from objects falling down the shaft. (e) In pumps, a metal covering for the openings in the valve chambers. [1913 Webster] 5. (Naut.) An additional piece of canvas laced to the foot of a jib or foresail in moderate winds. --Hakluyt. [1913 Webster] 6. The second stomach of a ruminating animal. [1913 Webster] 7. An accomplice of a gambler, auctioneer, etc., who entices others to bet or to bid; a decoy. [Cant] [1913 Webster] 8. (Automobiles) The metal cover or shield over the motor; predominantly British usage. In the U.S. it is called the {hood}. [Brit.] [Webster 1913 Suppl.] {Bonnet limpet} (Zool.), a name given, from their shape, to various species of shells (family {Calyptr[ae]id[ae]}). {Bonnet monkey} (Zool.), an East Indian monkey ({Macacus sinicus}), with a tuft of hair on its head; the munga. {Bonnet piece}, a gold coin of the time of James V. of Scotland, the king's head on which wears a bonnet. --Sir W. Scott. {To have a bee in the bonnet}. See under {Bee}. {Black bonnet}. See under {Black}. {Blue bonnet}. See in the Vocabulary. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: hood n 1: an aggressive and violent young criminal [syn: {hood}, {hoodlum}, {goon}, {punk}, {thug}, {tough}, {toughie}, {strong-armer}] 2: a protective covering that is part of a plant [syn: {hood}, {cap}] 3: (slang) a neighborhood 4: a tubular attachment used to keep stray light out of the lens of a camera [syn: {hood}, {lens hood}] 5: (falconry) a leather covering for a hawk's head 6: metal covering leading to a vent that exhausts smoke or fumes [syn: {hood}, {exhaust hood}] 7: the folding roof of a carriage 8: a headdress that protects the head and face 9: protective covering consisting of a metal part that covers the engine; "there are powerful engines under the hoods of new cars"; "the mechanic removed the cowling in order to repair the plane's engine" [syn: {hood}, {bonnet}, {cowl}, {cowling}] 10: (zoology) an expandable part or marking that resembles a hood on the head or neck of an animal v 1: cover with a hood; "The bandits were hooded"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.2908 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).