Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for honor (5 entries) (6.3067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honor-, *honor*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Honor \Hon"or\ ([o^]n"[~e]r), n. [OE. honor, honour, onour, onur, OF. honor, onor, honur, onur, honour, onour, F. honneur, fr. L. honor, honos.] [Written also {honour}.] 1. Esteem due or paid to worth; high estimation; respect; consideration; reverence; veneration; manifestation of respect or reverence. [1913 Webster] A prophet is not without honor, save in his own country. --Matt. xiii. 57. [1913 Webster] 2. That which rightfully attracts esteem, respect, or consideration; self-respect; dignity; courage; fidelity; especially, excellence of character; high moral worth; virtue; nobleness. [1913 Webster] Godlike erect, with native honor clad. --Milton. [1913 Webster] 3. Purity; chastity; -- a term applied mostly to women, but becoming uncommon in usage. [1913 Webster + PJC] If she have forgot Honor and virtue. --Shak. [1913 Webster] 4. A nice sense of what is right, just, and true, with course of life correspondent thereto; strict conformity to the duty imposed by conscience, position, or privilege; integrity; uprightness; trustworthness. [1913 Webster] Say, what is honor? 'T is the finest sense Of justice which the human mind can frame, Intent each lurking frailty to disclaim, And guard the way of life from all offense Suffered or done. --Wordsworth. [1913 Webster] I could not love thee, dear, so much, Loved I not honor more. --Lovelace. [1913 Webster] 5. That to which esteem or consideration is paid; distinguished position; high rank. "Restored me to my honors." --Shak. [1913 Webster] I have given thee . . . both riches, and honor. --1 Kings iii. 13. [1913 Webster] Thou art clothed with honor and majesty. --Ps. civ. 1. [1913 Webster] 6. Fame; reputation; credit. [1913 Webster] Some in their actions do woo, and affect honor and reputation. --Bacon. [1913 Webster] If my honor is meant anything distinct from conscience, 't is no more than a regard to the censure and esteem of the world. --Rogers. [1913 Webster] 7. A token of esteem paid to worth; a mark of respect; a ceremonial sign of consideration; as, he wore an honor on his breast; military honors; civil honors. "Their funeral honors." --Dryden. [1913 Webster] 8. A cause of respect and fame; a glory; an excellency; an ornament; as, he is an honor to his nation. [1913 Webster] 9. A title applied to the holders of certain honorable civil offices, or to persons of rank; as, His Honor the Mayor. See Note under {Honorable}. [1913 Webster] 10. (Feud. Law) A seigniory or lordship held of the king, on which other lordships and manors depended. --Cowell. [1913 Webster] 11. pl. Academic or university prizes or distinctions; as, honors in classics. [1913 Webster] 12. pl. (Whist) The ace, king, queen, and jack of trumps. The ten and nine are sometimes called {Dutch honors}. --R. A. Proctor. [1913 Webster] {Affair of honor}, a dispute to be decided by a duel, or the duel itself. {Court of honor}, a court or tribunal to investigate and decide questions relating to points of honor; as a court of chivalry, or a military court to investigate acts or omissions which are unofficerlike or ungentlemanly in their nature. {Debt of honor}, a debt contracted by a verbal promise, or by betting or gambling, considered more binding than if recoverable by law. {Honor bright!} An assurance of truth or fidelity. [Colloq.] {Honor court} (Feudal Law), one held in an honor or seignory. {Honor point}. (Her.) See {Escutcheon}. {Honors of war} (Mil.), distinctions granted to a vanquished enemy, as of marching out from a camp or town armed, and with colors flying. {Law of honor} or {Code of honor}, certain rules by which social intercourse is regulated among persons of fashion, and which are founded on a regard to reputation. --Paley. {Maid of honor}, (a) a lady of rank, whose duty it is to attend the queen when she appears in public. (b) the bride's principle attendant at a wedding, if unmarried. If married, she is referred to as the {matron of honor}. {On one's honor}, on the pledge of one's honor; as, the members of the House of Lords in Great Britain, are not under oath, but give their statements or verdicts on their honor. {Point of honor}, a scruple or nice distinction in matters affecting one's honor; as, he raised a point of honor. {To do the honors}, to bestow honor, as on a guest; to act as host or hostess at an entertainment. "To do the honors and to give the word." --Pope. {To do one honor}, to confer distinction upon one. {To have the honor}, to have the privilege or distinction. {Word of honor}, an engagement confirmed by a pledge of honor. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Honor \Hon"or\, v. t. [imp. & p. p. {Honored} ([o^]n"[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Honoring}.] [OE. honouren, onouren, OF. honorer, honourer, F. honorer, fr. L. honorare, fr. honor, n.] 1. To regard or treat with honor, esteem, or respect; to revere; to treat with deference and submission; when used of the Supreme Being, to reverence; to adore; to worship. [1913 Webster] Honor thy father and thy mother. --Ex. xx. 12. [1913 Webster] That all men should honor the Son, even as they honor the Father. --John v. 23. [1913 Webster] It is a custom More honor'd in the breach than the observance. --Shak. [1913 Webster] 2. To dignify; to raise to distinction or notice; to bestow honor upon; to elevate in rank or station; to ennoble; to exalt; to glorify; hence, to do something to honor; to treat in a complimentary manner or with civility. [1913 Webster] Thus shall it be done to the man whom the king delighten to honor. --Esther vi. 9. [1913 Webster] The name of Cassius honors this corruption. --Shak. [1913 Webster] 3. (Com.) To accept and pay when due; as, to honora bill of exchange. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: honor n 1: a tangible symbol signifying approval or distinction; "an award for bravery" [syn: {award}, {accolade}, {honor}, {honour}, {laurels}] 2: the state of being honored [syn: {honor}, {honour}, {laurels}] [ant: {dishonor}, {dishonour}] 3: the quality of being honorable and having a good name; "a man of honor" [syn: {honor}, {honour}] [ant: {dishonor}, {dishonour}] 4: a woman's virtue or chastity [syn: {honor}, {honour}, {purity}, {pureness}] v 1: bestow honor or rewards upon; "Today we honor our soldiers"; "The scout was rewarded for courageous action" [syn: {honor}, {honour}, {reward}] [ant: {attaint}, {disgrace}, {dishonor}, {dishonour}, {shame}] 2: show respect towards; "honor your parents!" [syn: {respect}, {honor}, {honour}, {abide by}, {observe}] [ant: {disrespect}] 3: accept as pay; "we honor checks and drafts" [syn: {honor}, {honour}] [ant: {dishonor}, {dishonour}] From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: honor honor; honour From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: honor honor; honour

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.3067 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).