Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for helena (4 entries) (6.242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helena-, *helena*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Saint \Saint\ (s[=a]nt), n. [F., fr. L. sanctus sacred, properly p. p. of sancire to render sacred by a religious act, to appoint as sacred; akin to sacer sacred. Cf. {Sacred}, {Sanctity}, {Sanctum}, {Sanctus}.] 1. A person sanctified; a holy or godly person; one eminent for piety and virtue; any true Christian, as being redeemed and consecrated to God. [1913 Webster] Them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. --1 Cor. i. 2. [1913 Webster] 2. One of the blessed in heaven. [1913 Webster] Then shall thy saints, unmixed, and from the impure Far separate, circling thy holy mount, Unfeigned hallelujahs to thee sing. --Milton. [1913 Webster] 3. (Eccl.) One canonized by the church. [Abbrev. St.] [1913 Webster] {Saint Andrew's cross}. (a) A cross shaped like the letter X. See Illust. 4, under {Cross}. (b) (Bot.) A low North American shrub ({Ascyrum Crux-Andreae}, the petals of which have the form of a Saint Andrew's cross. --Gray. {Saint Anthony's cross}, a T-shaped cross. See Illust. 6, under {Cross}. {Saint Anthony's fire}, the erysipelas; -- popularly so called because it was supposed to have been cured by the intercession of Saint Anthony. {Saint Anthony's nut} (Bot.), the groundnut ({Bunium flexuosum}); -- so called because swine feed on it, and St. Anthony was once a swineherd. --Dr. Prior. {Saint Anthony's turnip} (Bot.), the bulbous crowfoot, a favorite food of swine. --Dr. Prior. {Saint Barnaby's thistle} (Bot.), a kind of knapweed ({Centaurea solstitialis}) flowering on St. Barnabas's Day, June 11th. --Dr. Prior. {Saint Bernard} (Zool.), a breed of large, handsome dogs celebrated for strength and sagacity, formerly bred chiefly at the Hospice of St. Bernard in Switzerland, but now common in Europe and America. There are two races, the smooth-haired and the rough-haired. See Illust. under {Dog}. {Saint Catharine's flower} (Bot.), the plant love-in-a-mist. See under {Love}. {Saint Cuthbert's beads} (Paleon.), the fossil joints of crinoid stems. {Saint Dabeoc's heath} (Bot.), a heatherlike plant ({Daboecia polifolia}), named from an Irish saint. {Saint Distaff's Day}. See under {Distaff}. {Saint Elmo's fire}, a luminous, flamelike appearance, sometimes seen in dark, tempestuous nights, at some prominent point on a ship, particularly at the masthead and the yardarms. It has also been observed on land, and is due to the discharge of electricity from elevated or pointed objects. A single flame is called a {Helena}, or a {Corposant}; a double, or twin, flame is called a {Castor and Pollux}, or a {double Corposant}. It takes its name from St. Elmo, the patron saint of sailors. {Saint George's cross} (Her.), a Greek cross gules upon a field argent, the field being represented by a narrow fimbriation in the ensign, or union jack, of Great Britain. {Saint George's ensign}, a red cross on a white field with a union jack in the upper corner next the mast. It is the distinguishing badge of ships of the royal navy of England; -- called also {the white ensign}. --Brande & C. {Saint George's flag}, a smaller flag resembling the ensign, but without the union jack; used as the sign of the presence and command of an admiral. [Eng.] --Brande & C. {Saint Gobain glass} (Chem.), a fine variety of soda-lime plate glass, so called from St. Gobain in France, where it was manufactured. {Saint Ignatius's bean} (Bot.), the seed of a tree of the Philippines ({Strychnos Ignatia}), of properties similar to the nux vomica. {Saint James's shell} (Zool.), a pecten ({Vola Jacobaeus}) worn by pilgrims to the Holy Land. See Illust. under {Scallop}. {Saint James's-wort} (Bot.), a kind of ragwort ({Senecio Jacobaea}). {Saint John's bread}. (Bot.) See {Carob}. {Saint John's-wort} (Bot.), any plant of the genus {Hypericum}, most species of which have yellow flowers; -- called also {John's-wort}. {Saint Leger}, the name of a race for three-year-old horses run annually in September at Doncaster, England; -- instituted in 1776 by Col. St. Leger. {Saint Martin's herb} (Bot.), a small tropical American violaceous plant ({Sauvagesia erecta}). It is very mucilaginous and is used in medicine. {Saint Martin's summer}, a season of mild, damp weather frequently prevailing during late autumn in England and the Mediterranean countries; -- so called from St. Martin's Festival, occurring on November 11. It corresponds to the Indian summer in America. --Shak. --Whittier. {Saint Patrick's cross}. See Illust. 4, under {Cross}. {Saint Patrick's Day}, the 17th of March, anniversary of the death (about 466) of St. Patrick, the apostle and patron saint of Ireland. {Saint Peter's fish}. (Zool.) See {John Dory}, under {John}. {Saint Peter's-wort} (Bot.), a name of several plants, as {Hypericum Ascyron}, {Hypericum quadrangulum}, {Ascyrum stans}, etc. {Saint Peter's wreath} (Bot.), a shrubby kind of {Spiraea} ({Spiraea hypericifolia}), having long slender branches covered with clusters of small white blossoms in spring. {Saint's bell}. See {Sanctus bell}, under {Sanctus}. {Saint Vitus's dance} (Med.), chorea; -- so called from the supposed cures wrought on intercession to this saint. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Helena \Hel"e*na\, n. [L.: cf. Sp. helena.] See {St. Elmo's fire}, under {Saint}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Helena n 1: capital of the state of Montana; located in western Montana [syn: {Helena}, {capital of Montana}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: Helena [heləna] Helen

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Helena, Helen, Helene, Helenka, Helaina, Hellene, Elena, Helyn, Selena, Yelena, Helen's, Helena's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.242 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).