Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for hain (14 entries) (4.7439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hain-, *hain*. Possible hiragana form: はいん

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hain \Hain\ (h[=a]n), v. t. [Cf. Sw. h[aum]gn hedge, inclosure, Dan. hegn hedge, fence. See {Hedge}.] To inclose for mowing; to set aside for grass. "A ground . . . hained in." --Holland. [1913 Webster] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: faithless 1. sadakatsiz, hain, güvenilmez 2. inanmayan 3. imansız, dinsiz, kâfir 4. kararsız. faithlessly sadakatsiz bir şekilde, imansız bir şekilde. faithlessness güvensizlik 5. imansızlık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: false 1. sahte, yapma, taklit, yanlış, hatalı 2. yalan, asılsız, aslı esası olmayan, yalancı 3. hakikatsiz, vefasız 4. hain 5. güvenilmez 6. (mak.) kuvvetlendirmek veya muhafaza etmek için konulan (parça) 7. (müz.) ahenksiz, yanlış 8. hile ile 9. yalan söyleyerek 10. hata ederek 11. sadakatsizlikle. false bottom sahte dip, gizli dip (sandık veya çekmece)false colors sahte hüviyet. false face maske. false hearted hain, sadakatsiz. false horizon yapma ufuk. false keel (den.) kontra omurga. false pretenses aldatma niyetiyle sahte davranış. false representation maksatlı yalanlar serisi. false step yanlış adım, sürçme, hata. false teeth takma diş, protez. play false aldatmak, ihanet etmek. falsely yalan olarak. falseness yalan, sahtelik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ill 1. (worse, worst) hasta, rahatsız, keyifsiz 2. fena, kötu 3. ters, meşum, uğursuz 4. sert, acı, hain, haksız 5. çirkin, kerih 6. kabili- yetsiz 7. fenallk, kötülük, zarar 8. hastalık, ra- hatsızlık, acı 9. fena surette 10. guçlükle, sıkıntı çekerek 11. uygunsuz olarak. illadapted uymayan, uygun gelmeyen. ill ad vised ihtiyatsız, tedbirsiz. ill at ease huzursuz, içi rahat olmayan, meraklı. ill bod ing uğursuz, meşum. illbred terbiyesiz .illdisposed kötü huylu 12. düzensiz, tertipsiz. illfated bahtsız, talihsiz, uğursuz 13. nahoş. illfavored çirkin. ill gotten kötülükle elde edilmiş. illhu mored fena huylu 14. aksi, huysuz. illin formed bilgisi kıt olan, yanlış bilgi verilmiş. illjudged tedbirsiz, düşüncesiz. illman nered terbiyesiz, kaba. illnatured huysuz, ters, serkeş. illomened uğursuz. illstarred bahtı kara, talihsiz. illtimed vakitsiz, zamansız, mevsimsiz. illtrained iyi terbiye edilmemiş. illtreat kotu davranmak. illuse kötü muamele etmek. ill will kötü niyet, garaz, kin. ill wisher başkasının kötülüğünü isteyen kimse. do an ill turn to one bir kimseye kötülük etmek. It is an ill wind that blows nobody good Her işte bir hayır vardır. house of ill fame umumhane, genelev. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: insidious 1. gizlice fırsat kollayan, sinsi 2. hain, hilekâr. insidiously sinsice. insidiousness sinsilik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: perfidious 1. hain, sadakatsiz. perfidiously haince, sadakatsizce. perfidiousness hıyanet, sadakatsizlik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: punic 1. Kartacalılara ait, Pön 2. hain, sadakatsiz 3. Kartaca dili. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: recreant 1. hain, alçak 2. korkak, cebin 3. ödlek kimse 4. hain kimse 5. kaçak 6. dinini bırakan kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: renegade 1. dininden dönmüş kimse 2. firari 3. dininden dönen 4. kaçan, firar eden 5. hain. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: snake 1. yılan 2. sinsi ve hain kimse 3. boru temizlemek için bükülebilen tel 4. yılan gibi sessizce ve sinsi sinsi ilerlemek 5. (A.B.D.), (argo) çekip dışarı çıkarmak, sıyırmak. snake charmer yılan oynatan hokkabaz. snake dance Amerika kızılderililerinin yılanlarla yaptıkları dini bir dans 6. yılankavi yürüyüşle yapılan dans. snake fence dolambaçlı çit. snake in the grass gizli tehlike veya düşman. grass snake, ringed snake kara yılan, (zool.) Tropidonotus natrix. hooded snake gözlüklü yılan. see snakes aşırı sarhoşluk sonucunda yılanlar görüyor gibi olmak. water snake ok yılanı, (zool.) Cerastes hasselquisti. snaky yılanlarla dolu 7. yılan gibi 8. kurnaz, hain. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: spiteful 1. garezkar kinci, hain, nispet veren. spitefully haince. spitefulness garezkârlık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: viper 1. engerek yılanı, zehirli yılan 2. sağır yılan, (zool.) Vipera berus 3. yılan gibi hain kimse 4. (argo) esrar içen kimse. viperine engerek cinsinden, engereğe benzer. viperish engerek gibi zehirli. viperous engerek gibi, zehirli, hain. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: treacherous 1. hain, haince 2. güvenilmez, emniyet olunamaz 3. arkadan vuran 4. korkulur, tehlikeli. treacherously haince davranarak. treacherousness hainlik. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Hain [hain] (n) , s.(m ) grove

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.7439 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).