Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for gross (4 entries) (9.2165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gross-, *gross*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gross \Gross\, n. [F. gros (in sense 1), grosse (in sense 2). See {Gross}, a.] 1. The main body; the chief part, bulk, or mass. "The gross of the enemy." --Addison. [1913 Webster] For the gross of the people, they are considered as a mere herd of cattle. --Burke. [1913 Webster] 2. sing. & pl. The number of twelve dozen; twelve times twelve; as, a gross of bottles; ten gross of pens. [1913 Webster] {Advowson in gross} (Law), an advowson belonging to a person, and not to a manor. {A great gross}, twelve gross; one hundred and forty-four dozen. {By the gross}, by the quantity; at wholesale. {Common in gross}. (Law) See under {Common}, n. {In the gross}, {In gross}, in the bulk, or the undivided whole; all parts taken together. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gross \Gross\, a. [Compar. {Grosser}; superl. {Grossest}.] [F. gros, L. grossus, perh. fr. L. crassus thick, dense, fat, E. crass, cf. Skr. grathita tied together, wound up, hardened. Cf. {Engross}, {Grocer}, {Grogram}.] 1. Great; large; bulky; fat; of huge size; excessively large. "A gross fat man." --Shak. [1913 Webster] A gross body of horse under the Duke. --Milton. [1913 Webster] 2. Coarse; rough; not fine or delicate. [1913 Webster] 3. Not easily aroused or excited; not sensitive in perception or feeling; dull; witless. [1913 Webster] Tell her of things that no gross ear can hear. --Milton. [1913 Webster] 4. Expressing, or originating in, animal or sensual appetites; hence, coarse, vulgar, low, obscene, or impure. [1913 Webster] The terms which are delicate in one age become gross in the next. --Macaulay. [1913 Webster] 5. Hence: Disgusting; repulsive; highly offensive; as, a gross remark. [PJC] 6. Thick; dense; not attenuated; as, a gross medium. [1913 Webster] 7. Great; palpable; serious; vagrant; shameful; as, a gross mistake; gross injustice; gross negligence. [1913 Webster] 8. Whole; entire; total; without deduction; as, the gross sum, or gross amount, the gross weight; -- opposed to {net.} [1913 Webster] {Gross adventure} (Law) the loan of money upon bottomry, i. e., on a mortgage of a ship. {Gross average} (Law), that kind of average which falls upon the gross or entire amount of ship, cargo, and freight; -- commonly called {general average}. --Bouvier. --Burrill. {Gross receipts}, the total of the receipts, before they are diminished by any deduction, as for expenses; -- distinguished from net profits. --Abbott. {Gross weight} the total weight of merchandise or goods, without deduction for tare, tret, or waste; -- distinguished from {neat weight}, or {net weight}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: gross adj 1: before any deductions; "gross income" [ant: {net}, {nett}] 2: lacking fine distinctions or detail; "the gross details of the structure appear reasonable" 3: repellently fat; "a bald porcine old man" [syn: {gross}, {porcine}] 4: visible to the naked eye (especially of rocks and anatomical features) [syn: {megascopic}, {gross}] 5: without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)}, {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)}, {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)}, {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)}, {utter(a)}, {unadulterated}] 6: conspicuously and tastelessly indecent; "coarse language"; "a crude joke"; "crude behavior"; "an earthy sense of humor"; "a revoltingly gross expletive"; "a vulgar gesture"; "full of language so vulgar it should have been edited" [syn: {crude}, {earthy}, {gross}, {vulgar}] 7: conspicuously and outrageously bad or reprehensible; "a crying shame"; "an egregious lie"; "flagrant violation of human rights"; "a glaring error"; "gross ineptitude"; "gross injustice"; "rank treachery" [syn: {crying(a)}, {egregious}, {flagrant}, {glaring}, {gross}, {rank}] n 1: twelve dozen [syn: {gross}, {144}] 2: the entire amount of income before any deductions are made [syn: {gross}, {revenue}, {receipts}] v 1: earn before taxes, expenses, etc. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: gr. 1. (kıs.) grain, grand, great, gross.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  gross 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
gross
 • อ้วนเผละ: ใหญ่เบ้อเริ่ม [Lex2]
 • หยาบช้า: ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน [Lex2]
 • ทั้งหมด: ยอดรวม [Lex2]
 • หนึ่งกุรุส: จำนวน 12 โหล [Lex2]
 • รายได้รวม: ยอดรวม [Lex2]
 • (groß) |größer, größt-| ใหญ่, สูง เช่น Ich bin ein Meter sechzig groß. ฉันสูงหนึ่งเมตรหกสิบ [LongdoDE]
 • (โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด [Hope]
 • (adj) เทอะทะ,อ้วนใหญ่,ทั้งหมด,รวมยอด,เลว,หยาบ,เหมา [Nontri]
 • (n) 12 โหล,กุรุส [Nontri]
 • /G R OW1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Gros, goss, Grogs, Tross, kross

Similar FRENCH words suggested by aspell:
grosse, grossi, gros, cross, grogs, grosses, grossis

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 9.2165 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).