Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for grey (3 entries) (5.0873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grey-, *grey*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gray \Gray\ (gr[=a]), a. [Compar. {Grayer}; superl. {Grayest}.] [OE. gray, grey, AS. gr[=ae]g, gr[=e]g; akin to D. graauw, OHG. gr[=a]o, G. grau, Dan. graa, Sw. gr[*a], Icel. gr[=a]r.] [Written also {grey}.] 1. any color of neutral hue between white and black; white mixed with black, as the color of pepper and salt, or of ashes, or of hair whitened by age; sometimes, a dark mixed color; as, the soft gray eye of a dove. [1913 Webster] These gray and dun colors may be also produced by mixing whites and blacks. --Sir I. Newton. [1913 Webster] 2. Gray-haired; gray-headed; of a gray color; hoary. [1913 Webster] 3. Old; mature; as, gray experience. -- Ames. [1913 Webster] 4. gloomy; dismal. [PJC] {Gray antimony} (Min.), stibnite. {Gray buck} (Zool.), the chickara. {Gray cobalt} (Min.), smaltite. {Gray copper} (Min.), tetrahedrite. {Gray duck} (Zool.), the gadwall; also applied to the female mallard. {Gray falcon} (Zool.) the peregrine falcon. {Gray Friar}. See {Franciscan}, and {Friar}. {Gray hen} (Zool.), the female of the blackcock or black grouse. See {Heath grouse}. {Gray mill} or {Gray millet} (Bot.), a name of several plants of the genus {Lithospermum}; gromwell. {Gray mullet} (Zool.) any one of the numerous species of the genus {Mugil}, or family {Mugilid[ae]}, found both in the Old World and America; as the European species ({Mugilid[ae] capito}, and {Mugilid[ae] auratus}), the American striped mullet ({Mugilid[ae] albula}), and the white or silver mullet ({Mugilid[ae] Braziliensis}). See {Mullet}. {Gray owl} (Zool.), the European tawny or brown owl ({Syrnium aluco}). The great gray owl ({Ulula cinerea}) inhabits arctic America. {Gray parrot} (Zool.), an African parrot ({Psittacus erithacus}), very commonly domesticated, and noted for its aptness in learning to talk. Also called {jako}. {Gray pike}. (Zool.) See {Sauger}. {Gray snapper} (Zool.), a Florida fish; the sea lawyer. See {Snapper}. {Gray snipe} (Zool.), the dowitcher in winter plumage. {Gray whale} (Zool.), a rather large and swift whale of the northern Pacific ({Eschrichtius robustus}, formerly {Rhachianectes glaucus}), having short jaws and no dorsal fin. It grows to a length of 50 feet (someimes 60 feet). It was formerly taken in large numbers in the bays of California, and is now rare; -- called also {grayback}, {devilfish}, and {hardhead}. It lives up to 50 or 60 years and adults weigh from 20 to 40 tons. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grey \Grey\, a. See {Gray} (the correct orthography). [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: grey adj 1: of an achromatic color of any lightness intermediate between the extremes of white and black; "the little grey cells"; "gray flannel suit"; "a man with greyish hair" [syn: {grey}, {gray}, {greyish}, {grayish}] 2: showing characteristics of age, especially having grey or white hair; "whose beard with age is hoar"-Coleridge; "nodded his hoary head" [syn: {grey}, {gray}, {grey-haired}, {gray- haired}, {grey-headed}, {gray-headed}, {grizzly}, {hoar}, {hoary}, {white-haired}] 3: used to signify the Confederate forces in the American Civil War (who wore grey uniforms); "a stalwart grey figure" [syn: {grey}, {gray}] 4: intermediate in character or position; "a grey area between clearly legal and strictly illegal" [syn: {grey}, {gray}] n 1: United States writer of western adventure novels (1875-1939) [syn: {Grey}, {Zane Grey}] 2: Queen of England for nine days in 1553; she was quickly replaced by Mary Tudor and beheaded for treason (1537-1554) [syn: {Grey}, {Lady Jane Grey}] 3: Englishman who as Prime Minister implemented social reforms including the abolition of slavery throughout the British Empire (1764-1845) [syn: {Grey}, {Charles Grey}, {Second Earl Grey}] 4: any organization or party whose uniforms or badges are grey; "the Confederate army was a vast grey" [syn: {grey}, {gray}] 5: a neutral achromatic color midway between white and black [syn: {gray}, {grayness}, {grey}, {greyness}] 6: clothing that is a grey color; "he was dressed in grey" [syn: {grey}, {gray}] 7: horse of a light gray or whitish color [syn: {grey}, {gray}] v 1: make grey; "The painter decided to grey the sky" [syn: {grey}, {gray}] 2: turn grey; "Her hair began to grey" [syn: {grey}, {gray}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  grey 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
grey
 • สีเทา: เทา [Lex2]
 • สีเทา: ความเป็นสีเทา [Lex2]
 • หงอก: แก่มาก, เก่ามาก [Lex2]
 • ทำให้เป็นสีเทา[Lex2]
 • (เกร) adj.,n.,vt.,vi. ดูgray ###SW. greyish adj. greyly adv. greyness n. [Hope]
 • (adj) สีเทา,สีหมอก,แก่,ชรา,หงอก [Nontri]
 • (n) สีเทา,สีหมอก [Nontri]
 • /G R EY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Grey, Gery, Garey, Gorey, Frey, Rey, Gray, gray, grew, Greg, grep, Trey, Urey, prey, trey, Grey's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Grete, Göre, gäre, Gerd, gern, Greis, Grieß, Gären, Gören, greif, grell, gären, Grat, frei, grau, treu, GEW, GEZ, Gel, Gen, Ire, Reh, Ren, geh, gen, reg, Gerät, geregt, Gier, gier, Brei, Crew, Grab, Grad, Graf, Gral, Gras, Graz, Grog, Gros, Gruß, Iren, Krem, dreh, drei, grob, groß, grub, gröl, grün, grüß, Rest, Brest, Geben, Gehen, geben, gegen, gehen, gerben, Brett, Gruft, breit, gräbt, rein, Graben, Gräben, gieren, graben, grasen, grauen, greise, grämen, grölen, grünen, grüßen, Gerüst, gereist, freuen, Geäst, Gießen, freien, gießen, Gremien, greifen, grienen, Treten, treten, Arenen, Bremen, Drehen, Tresen, drehen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
gré, grès, Greg, grec, gréa, grée, gréé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.0873 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).