Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for gray (4 entries) (6.5643 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gray-, *gray*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gray \Gray\ (gr[=a]), a. [Compar. {Grayer}; superl. {Grayest}.] [OE. gray, grey, AS. gr[=ae]g, gr[=e]g; akin to D. graauw, OHG. gr[=a]o, G. grau, Dan. graa, Sw. gr[*a], Icel. gr[=a]r.] [Written also {grey}.] 1. any color of neutral hue between white and black; white mixed with black, as the color of pepper and salt, or of ashes, or of hair whitened by age; sometimes, a dark mixed color; as, the soft gray eye of a dove. [1913 Webster] These gray and dun colors may be also produced by mixing whites and blacks. --Sir I. Newton. [1913 Webster] 2. Gray-haired; gray-headed; of a gray color; hoary. [1913 Webster] 3. Old; mature; as, gray experience. -- Ames. [1913 Webster] 4. gloomy; dismal. [PJC] {Gray antimony} (Min.), stibnite. {Gray buck} (Zool.), the chickara. {Gray cobalt} (Min.), smaltite. {Gray copper} (Min.), tetrahedrite. {Gray duck} (Zool.), the gadwall; also applied to the female mallard. {Gray falcon} (Zool.) the peregrine falcon. {Gray Friar}. See {Franciscan}, and {Friar}. {Gray hen} (Zool.), the female of the blackcock or black grouse. See {Heath grouse}. {Gray mill} or {Gray millet} (Bot.), a name of several plants of the genus {Lithospermum}; gromwell. {Gray mullet} (Zool.) any one of the numerous species of the genus {Mugil}, or family {Mugilid[ae]}, found both in the Old World and America; as the European species ({Mugilid[ae] capito}, and {Mugilid[ae] auratus}), the American striped mullet ({Mugilid[ae] albula}), and the white or silver mullet ({Mugilid[ae] Braziliensis}). See {Mullet}. {Gray owl} (Zool.), the European tawny or brown owl ({Syrnium aluco}). The great gray owl ({Ulula cinerea}) inhabits arctic America. {Gray parrot} (Zool.), an African parrot ({Psittacus erithacus}), very commonly domesticated, and noted for its aptness in learning to talk. Also called {jako}. {Gray pike}. (Zool.) See {Sauger}. {Gray snapper} (Zool.), a Florida fish; the sea lawyer. See {Snapper}. {Gray snipe} (Zool.), the dowitcher in winter plumage. {Gray whale} (Zool.), a rather large and swift whale of the northern Pacific ({Eschrichtius robustus}, formerly {Rhachianectes glaucus}), having short jaws and no dorsal fin. It grows to a length of 50 feet (someimes 60 feet). It was formerly taken in large numbers in the bays of California, and is now rare; -- called also {grayback}, {devilfish}, and {hardhead}. It lives up to 50 or 60 years and adults weigh from 20 to 40 tons. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gray \Gray\ (gr[=a]), n. 1. A gray color; any mixture of white and black; also, a neutral or whitish tint. [1913 Webster] 2. An animal or thing of gray color, as a horse, a badger, or a kind of salmon. [1913 Webster] Woe worth the chase, woe worth the day. That coats thy life, my gallant gray. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 3. (U. S. History) the Confederate army or a soldier in the confederate army; as, a battle between the blue and the gray. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gray \Gray\ (gr[=a]), n. [named after Louis Harold Gray, English radiobiologist.] the SI unit of absorbed dosage of ionizing radiation, equal to an absorbed energy of 1 joule per kilogram of irradiated material; -- abbreviated Gy. This unit is 100 times the commonly used unit, the {rad}. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: gray adj 1: of an achromatic color of any lightness intermediate between the extremes of white and black; "the little grey cells"; "gray flannel suit"; "a man with greyish hair" [syn: {grey}, {gray}, {greyish}, {grayish}] 2: showing characteristics of age, especially having grey or white hair; "whose beard with age is hoar"-Coleridge; "nodded his hoary head" [syn: {grey}, {gray}, {grey-haired}, {gray- haired}, {grey-headed}, {gray-headed}, {grizzly}, {hoar}, {hoary}, {white-haired}] 3: used to signify the Confederate forces in the American Civil War (who wore grey uniforms); "a stalwart grey figure" [syn: {grey}, {gray}] 4: intermediate in character or position; "a grey area between clearly legal and strictly illegal" [syn: {grey}, {gray}] n 1: a neutral achromatic color midway between white and black [syn: {gray}, {grayness}, {grey}, {greyness}] 2: clothing that is a grey color; "he was dressed in grey" [syn: {grey}, {gray}] 3: any organization or party whose uniforms or badges are grey; "the Confederate army was a vast grey" [syn: {grey}, {gray}] 4: horse of a light gray or whitish color [syn: {grey}, {gray}] 5: the SI unit of energy absorbed from ionizing radiation; equal to the absorption of one joule of radiation energy by one kilogram of matter; one gray equals 100 rad [syn: {gray}, {Gy}] 6: English radiobiologist in whose honor the gray (the SI unit of energy for the absorbed dose of radiation) was named (1905-1965) [syn: {Gray}, {Louis Harold Gray}] 7: English poet best known for his elegy written in a country churchyard (1716-1771) [syn: {Gray}, {Thomas Gray}] 8: American navigator who twice circumnavigated the globe and who discovered the Columbia River (1755-1806) [syn: {Gray}, {Robert Gray}] 9: United States botanist who specialized in North American flora and who was an early supporter of Darwin's theories of evolution (1810-1888) [syn: {Gray}, {Asa Gray}] v 1: make grey; "The painter decided to grey the sky" [syn: {grey}, {gray}] 2: turn grey; "Her hair began to grey" [syn: {grey}, {gray}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  gray 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
gray
 • ทึม: มัว [Lex2]
 • สีเทา[Lex2]
 • แก่มาก: เก่ามาก [Lex2]
 • กลายเป็นสีเทา[Lex2]
 • (เกร) adj. สีเทา,มืด,สลัว,ผมหงอก,แก่,ชรา. n. สีเทา,สภาพที่ไม่ได้ย้อมสี v. ทำให้ (กลาย) เป็นสีเทา ###SW. grayly adv. grayness n. ###S. grey [Hope]
 • (adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก [Nontri]
 • (n) สีเทา,สีหมอก [Nontri]
 • /G R EY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Grat, grau, Grab, Grad, Graf, Gral, Gras, Graz, grauen, grasen, Graben, graben

Similar FRENCH words suggested by aspell:
gay, grau, gras

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.5643 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).