Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for grace (3 entries) (5.1098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grace-, *grace*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grace \Grace\ (gr[=a]s), n. [F. gr[^a]ce, L. gratia, from gratus beloved, dear, agreeable; perh. akin to Gr. ? to rejoice, cha`ris favor, grace, Skr. hary to desire, and E. yearn. Cf. {Grateful}, {Gratis}.] 1. The exercise of love, kindness, mercy, favor; disposition to benefit or serve another; favor bestowed or privilege conferred. [1913 Webster] To bow and sue for grace With suppliant knee. --Milton. [1913 Webster] 2. (Theol.) The divine favor toward man; the mercy of God, as distinguished from His justice; also, any benefits His mercy imparts; divine love or pardon; a state of acceptance with God; enjoyment of the divine favor. [1913 Webster] And if by grace, then is it no more of works. --Rom. xi. 6. [1913 Webster] My grace is sufficicnt for thee. --2 Cor. xii. 9. [1913 Webster] Where sin abounded, grace did much more abound. --Rom. v. 20. [1913 Webster] By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand. --Rom. v.2 [1913 Webster] 3. (Law) (a) The prerogative of mercy execised by the executive, as pardon. (b) The same prerogative when exercised in the form of equitable relief through chancery. [1913 Webster] 4. Fortune; luck; -- used commonly with hard or sorry when it means misfortune. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 5. Inherent excellence; any endowment or characteristic fitted to win favor or confer pleasure or benefit. [1913 Webster] He is complete in feature and in mind. With all good grace to grace a gentleman. --Shak. [1913 Webster] I have formerly given the general character of Mr. Addison's style and manner as natural and unaffected, easy and polite, and full of those graces which a flowery imagination diffuses over writing. --Blair. [1913 Webster] 6. Beauty, physical, intellectual, or moral; loveliness; commonly, easy elegance of manners; perfection of form. [1913 Webster] Grace in women gains the affections sooner, and secures them longer, than any thing else. --Hazlitt. [1913 Webster] I shall answer and thank you again For the gift and the grace of the gift. --Longfellow. [1913 Webster] 7. pl. (Myth.) Graceful and beautiful females, sister goddesses, represented by ancient writers as the attendants sometimes of Apollo but oftener of Venus. They were commonly mentioned as three in number; namely, Aglaia, Euphrosyne, and Thalia, and were regarded as the inspirers of the qualities which give attractiveness to wisdom, love, and social intercourse. [1913 Webster] The Graces love to weave the rose. --Moore. [1913 Webster] The Loves delighted, and the Graces played. --Prior. [1913 Webster] 8. The title of a duke, a duchess, or an archbishop, and formerly of the king of England. [1913 Webster] How fares your Grace ! --Shak. [1913 Webster] 9. (Commonly pl.) Thanks. [Obs.] [1913 Webster] Yielding graces and thankings to their lord Melibeus. --Chaucer. [1913 Webster] 10. A petition for grace; a blessing asked, or thanks rendered, before or after a meal. [1913 Webster] 11. pl. (Mus.) Ornamental notes or short passages, either introduced by the performer, or indicated by the composer, in which case the notation signs are called grace notes, appeggiaturas, turns, etc. [1913 Webster] 12. (Eng. Universities) An act, vote, or decree of the government of the institution; a degree or privilege conferred by such vote or decree. --Walton. [1913 Webster] 13. pl. A play designed to promote or display grace of motion. It consists in throwing a small hoop from one player to another, by means of two sticks in the hands of each. Called also {grace hoop} or {hoops}. [1913 Webster] {Act of grace}. See under {Act}. {Day of grace} (Theol.), the time of probation, when the offer of divine forgiveness is made and may be accepted. [1913 Webster] That day of grace fleets fast away. --I. Watts. {Days of grace} (Com.), the days immediately following the day when a bill or note becomes due, which days are allowed to the debtor or payer to make payment in. In Great Britain and the United States, the days of grace are three, but in some countries more, the usages of merchants being different. {Good graces}, favor; friendship. {Grace cup}. (a) A cup or vessel in which a health is drunk after grace. (b) A health drunk after grace has been said. [1913 Webster] The grace cup follows to his sovereign's health. --Hing. {Grace drink}, a drink taken on rising from the table; a grace cup. [1913 Webster] To [Queen Margaret, of Scotland] . . . we owe the custom of the grace drink, she having established it as a rule at her table, that whosoever staid till grace was said was rewarded with a bumper. --Encyc. Brit. {Grace hoop}, a hoop used in playing graces. See {Grace}, n., 13. {Grace note} (Mus.), an appoggiatura. See {Appoggiatura}, and def. 11 above. {Grace stroke}, a finishing stoke or touch; a coup de grace. {Means of grace}, means of securing knowledge of God, or favor with God, as the preaching of the gospel, etc. {To do grace}, to reflect credit upon. [1913 Webster] Content to do the profession some grace. --Shak. {To say grace}, to render thanks before or after a meal. {With a good grace}, in a fit and proper manner grace fully; graciously. {With a bad grace}, in a forced, reluctant, or perfunctory manner; ungraciously. [1913 Webster] What might have been done with a good grace would at least be done with a bad grace. --Macaulay. Syn: Elegance; comeliness; charm; favor; kindness; mercy. Usage: {Grace}, {Mercy}. These words, though often interchanged, have each a distinctive and peculiar meaning. Grace, in the strict sense of the term, is spontaneous favor to the guilty or undeserving; mercy is kindness or compassion to the suffering or condemned. It was the grace of God that opened a way for the exercise of mercy toward men. See {Elegance}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grace \Grace\, v. t. [imp. & p. p. {Graced}; p. pr. & vb. n. {Gracing}.] 1. To adorn; to decorate; to embellish and dignify. [1913 Webster] Great Jove and Phoebus graced his noble line. --Pope. [1913 Webster] We are graced with wreaths of victory. --Shak. [1913 Webster] 2. To dignify or raise by an act of favor; to honor. [1913 Webster] He might, at his pleasure, grace or disgrace whom he would in court. --Knolles. [1913 Webster] 3. To supply with heavenly grace. --Bp. Hall. [1913 Webster] 4. (Mus.) To add grace notes, cadenzas, etc., to. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: grace n 1: (Christian theology) a state of sanctification by God; the state of one who is under such divine influence; "the conception of grace developed alongside the conception of sin"; "it was debated whether saving grace could be obtained outside the membership of the church"; "the Virgin lived in a state of grace" [syn: {grace}, {saving grace}, {state of grace}] 2: elegance and beauty of movement or expression; "a beautiful figure which she used in subtle movements of unparalleled grace" [syn: {grace}, {gracility}] 3: a sense of propriety and consideration for others; "a place where the company of others must be accepted with good grace" [syn: {seemliness}, {grace}] [ant: {unseemliness}] 4: a disposition to kindness and compassion; "the victor's grace in treating the vanquished" [syn: {grace}, {good will}, {goodwill}] 5: (Greek mythology) one of three sisters who were the givers of beauty and charm; a favorite subject for sculptors 6: a short prayer of thanks before a meal; "their youngest son said grace" [syn: {grace}, {blessing}, {thanksgiving}] 7: (Christian theology) the free and unmerited favor or beneficence of God; "God's grace is manifested in the salvation of sinners"; "there but for the grace of God go I" [syn: {grace}, {grace of God}, {free grace}] v 1: make more attractive by adding ornament, colour, etc.; "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for the special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace}, {ornament}, {embellish}, {beautify}] 2: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace}, {embellish}, {beautify}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.1098 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).