Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for golden (4 entries) (4.0943 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -golden-, *golden*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Golden \Gold"en\ (g[=o]ld"'n), a. [OE. golden; cf. OE. gulden, AS. gylden, from gold. See {Gold}, and cf. {Guilder}.] [1913 Webster] 1. Made of gold; consisting of gold. [1913 Webster] 2. Having the color of gold; as, the golden grain. [1913 Webster] 3. Very precious; highly valuable; excellent; eminently auspicious; as, golden opinions. [1913 Webster] {Golden age}. (a) The fabulous age of primeval simplicity and purity of manners in rural employments, followed by the {silver age}, {bronze age}, and {iron age}. --Dryden. (b) (Roman Literature) The best part (B. C. 81 -- A. D. 14) of the classical period of Latinity; the time when Cicero, C[ae]sar, Virgil, etc., wrote. Hence: (c) That period in the history of a literature, etc., when it flourishes in its greatest purity or attains its greatest glory; as, the Elizabethan age has been considered the golden age of English literature. {Golden balls}, three gilt balls used as a sign of a pawnbroker's office or shop; -- originally taken from the coat of arms of Lombardy, the first money lenders in London having been Lombards. {Golden bull}. See under {Bull}, an edict. {Golden chain} (Bot.), the shrub {Cytisus Laburnum}, so named from its long clusters of yellow blossoms. {Golden club} (Bot.), an aquatic plant ({Orontium aquaticum}), bearing a thick spike of minute yellow flowers. {Golden cup} (Bot.), the buttercup. {Golden eagle} (Zool.), a large and powerful eagle ({Aquila Chrysa["e]tos}) inhabiting Europe, Asia, and North America. It is so called from the brownish yellow tips of the feathers on the head and neck. A dark variety is called the {royal eagle}; the young in the second year is the {ring-tailed eagle}. {Golden fleece}. (a) (Mythol.) The fleece of gold fabled to have been taken from the ram that bore Phryxus through the air to Colchis, and in quest of which Jason undertook the Argonautic expedition. (b) (Her.) An order of knighthood instituted in 1429 by Philip the Good, Duke of Burgundy; -- called also {Toison d'Or}. {Golden grease}, a bribe; a fee. [Slang] {Golden hair} (Bot.), a South African shrubby composite plant with golden yellow flowers, the {Chrysocoma Coma-aurea}. {Golden Horde} (Hist.), a tribe of Mongolian Tartars who overran and settled in Southern Russia early in the 18th century. {Golden Legend}, a hagiology (the "Aurea Legenda") written by James de Voragine, Archbishop of Genoa, in the 13th century, translated and printed by Caxton in 1483, and partially paraphrased by Longfellow in a poem thus entitled. {Golden marcasite} tin. [Obs.] {Golden mean}, the way of wisdom and safety between extremes; sufficiency without excess; moderation. [1913 Webster] Angels guard him in the golden mean. --Pope. {Golden mole} (Zool), one of several South African Insectivora of the family {Chrysochlorid[ae]}, resembling moles in form and habits. The fur is tinted with green, purple, and gold. {Golden number} (Chronol.), a number showing the year of the lunar or Metonic cycle. It is reckoned from 1 to 19, and is so called from having formerly been written in the calendar in gold. {Golden oriole}. (Zool.) See {Oriole}. {Golden pheasant}. See under {Pheasant}. {Golden pippin}, a kind of apple, of a bright yellow color. {Golden plover} (Zool.), one of several species of plovers, of the genus {Charadrius}, esp. the European ({Charadrius apricarius}, syn. {Charadrius pluvialis}; -- called also {yellow plover}, {black-breasted plover}, {hill plover}, and {whistling plover}. The common American species ({Charadrius dominicus}) is also called {frostbird}, and {bullhead}. {Golden robin}. (Zool.) See {Baltimore oriole}, in Vocab. {Golden rose} (R. C. Ch.), a gold or gilded rose blessed by the pope on the fourth Sunday in Lent, and sent to some church or person in recognition of special services rendered to the Holy See. {Golden rule}. (a) The rule of doing as we would have others do to us. Cf. --Luke vi. 31. (b) The rule of proportion, or rule of three. {Golden samphire} (Bot.), a composite plant ({Inula crithmoides}), found on the seashore of Europe. {Golden saxifrage} (Bot.), a low herb with yellow flowers ({Chrysosplenium oppositifolium}), blossoming in wet places in early spring. {Golden seal} (Bot.), a perennial ranunculaceous herb ({Hydrastis Canadensis}), with a thick knotted rootstock and large rounded leaves. {Golden sulphide of antimony}, or {Golden sulphuret of antimony} (Chem.), the pentasulphide of antimony, a golden or orange yellow powder. {Golden warbler} (Zool.), a common American wood warbler ({Dendroica [ae]stiva}); -- called also {blue-eyed yellow warbler}, {garden warbler}, and {summer yellow bird}. {Golden wasp} (Zool.), a bright-colored hymenopterous insect, of the family {Chrysidid[ae]}. The colors are golden, blue, and green. {Golden wedding}. See under {Wedding}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: golden adj 1: having the deep slightly brownish color of gold; "long aureate (or golden) hair"; "a gold carpet" [syn: {aureate}, {gilded}, {gilt}, {gold}, {golden}] 2: marked by peace and prosperity; "a golden era"; "the halcyon days of the clipper trade" [syn: {golden}, {halcyon}, {prosperous}] 3: made from or covered with gold; "gold coins"; "the gold dome of the Capitol"; "the golden calf"; "gilded icons" [syn: {gold}, {golden}, {gilded}] 4: supremely favored; "golden lads and girls all must / like chimney sweepers come to dust" [syn: {fortunate}, {golden}] 5: suggestive of gold; "a golden voice" 6: presaging or likely to bring good luck; "a favorable time to ask for a raise"; "lucky stars"; "a prosperous moment to make a decision" [syn: {golden}, {favorable}, {favourable}, {lucky}, {prosperous}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: golden adj. [prob.: from folklore's ?golden egg?] When used to describe a magnetic medium (e.g., golden disk, golden tape), describes one containing a tested, up-to-spec, ready-to-ship software version. Compare {platinum-iridium}. One may also ?go gold?, which is the act of releasing a golden version. The gold color of many CDROMs is a coincidence; this term was well established a decade before CDROM distribution become common in the mid-1990s. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: golden [gɔldən] aureate; golden

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  golden 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
golden
 • สีทอง: สีบลอนด์, ทำด้วยทอง, ประกอบด้วยทอง [Lex2]
 • รุ่งเรือง: เฟื่องฟู [Lex2]
 • (โกล\'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี. ###SW. goldenness n. ###S. splendid,precious, [Hope]
 • (adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ [Nontri]
 • /G OW1 L D AH0 N/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.0943 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).