Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for feature (3 entries) (5.8662 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feature-, *feature*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Feature \Fea"ture\ (?; 135), n. [OE. feture form, shape, feature, OF. faiture fashion, make, fr. L. factura a making, formation, fr. facere, factum, to make. See {Feat}, {Fact}, and cf. {Facture}.] 1. The make, form, or outward appearance of a person; the whole turn or style of the body; esp., good appearance. [1913 Webster] What needeth it his feature to descrive? --Chaucer. [1913 Webster] Cheated of feature by dissembling nature. --Shak. [1913 Webster] 2. The make, cast, or appearance of the human face, and especially of any single part of the face; a lineament. (pl.) The face, the countenance. [1913 Webster] It is for homely features to keep home. --Milton. [1913 Webster] 3. The cast or structure of anything, or of any part of a thing, as of a landscape, a picture, a treaty, or an essay; any marked peculiarity or characteristic; as, one of the features of the landscape. [1913 Webster] And to her service bind each living creature Through secret understanding of their feature. --Spenser. [1913 Webster] 4. A form; a shape. [R.] [1913 Webster] So scented the grim feature, and upturned His nostril wide into the murky air. --Milton. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: feature n 1: a prominent attribute or aspect of something; "the map showed roads and other features"; "generosity is one of his best characteristics" [syn: {feature}, {characteristic}] 2: the characteristic parts of a person's face: eyes and nose and mouth and chin; "an expression of pleasure crossed his features"; "his lineaments were very regular" [syn: {feature}, {lineament}] 3: the principal (full-length) film in a program at a movie theater; "the feature tonight is `Casablanca'" [syn: {feature}, {feature film}] 4: a special or prominent article in a newspaper or magazine; "they ran a feature on retirement planning" [syn: {feature}, {feature article}] 5: (linguistics) a distinctive characteristic of a linguistic unit that serves to distinguish it from other units of the same kind [syn: {feature of speech}, {feature}] 6: an article of merchandise that is displayed or advertised more than other articles v 1: have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France" [syn: {have}, {feature}] [ant: {lack}, {miss}] 2: wear or display in an ostentatious or proud manner; "she was sporting a new hat" [syn: {sport}, {feature}, {boast}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: feature n. 1. [common] A good property or behavior (as of a program). Whether it was intended or not is immaterial. 2. [common] An intended property or behavior (as of a program). Whether it is good or not is immaterial (but if bad, it is also a {misfeature}). 3. A surprising property or behavior; in particular, one that is purposely inconsistent because it works better that way ? such an inconsistency is therefore a {feature} and not a {bug}. This kind of feature is sometimes called a {miswart}; see that entry for a classic example. 4. A property or behavior that is gratuitous or unnecessary, though perhaps also impressive or cute. For example, one feature of Common LISP's format function is the ability to print numbers in two different Roman-numeral formats (see {bells whistles and gongs}). 5. A property or behavior that was put in to help someone else but that happens to be in your way. 6. [common] A bug that has been documented. To call something a feature sometimes means the author of the program did not consider the particular case, and that the program responded in a way that was unexpected but not strictly incorrect. A standard joke is that a bug can be turned into a {feature} simply by documenting it (then theoretically no one can complain about it because it's in the manual), or even by simply declaring it to be good. ?That's not a bug, that's a feature!? is a common catchphrase. See also {feetch feetch}, {creeping featurism}, {wart}, {green lightning}. The relationship among bugs, features, misfeatures, warts, and miswarts might be clarified by the following hypothetical exchange between two hackers on an airliner: A: ?This seat doesn't recline.? B: ?That's not a bug, that's a feature. There is an emergency exit door built around the window behind you, and the route has to be kept clear.? A: ?Oh. Then it's a misfeature; they should have increased the spacing between rows here.? B: ?Yes. But if they'd increased spacing in only one section it would have been a wart ? they would've had to make nonstandard-length ceiling panels to fit over the displaced seats.? A: ?A miswart, actually. If they increased spacing throughout they'd lose several rows and a chunk out of the profit margin. So unequal spacing would actually be the Right Thing.? B: ?Indeed.? Undocumented feature is a common, allegedly humorous euphemism for a {bug}. There's a related joke that is sometimes referred to as the ?one-question geek test?. You say to someone ?I saw a Volkswagen Beetle today with a vanity license plate that read FEATURE?. If he/she laughs, he/she is a {geek}.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.8662 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).