Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for fall (7 entries) (6.0593 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall-, *fall*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Autumn \Au"tumn\, n. [L. auctumnus, autumnus, perh. fr. a root av to satisfy one's self: cf. F. automne. See {Avarice}.] 1. The third season of the year, or the season between summer and winter, often called "the {fall}." Astronomically, it begins in the northern temperate zone at the autumnal equinox, about September 23, and ends at the winter solstice, about December 23; but in popular language, autumn, in America, comprises September, October, and November. [1913 Webster] Note: In England, according to Johnson, autumn popularly comprises August, September, and October. In the southern hemisphere, the autumn corresponds to our spring. [1913 Webster] 2. The harvest or fruits of autumn. --Milton. [1913 Webster] 3. The time of maturity or decline; latter portion; third stage. [1913 Webster] Dr. Preston was now entering into the autumn of the duke's favor. --Fuller. [1913 Webster] Life's autumn past, I stand on winter's verge. --Wordsworth. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fall \Fall\ (f[add]l), v. i. [imp. {Fell} (f[e^]l); p. p. {Fallen} (f[add]l"'n); p. pr. & vb. n. {Falling}.] [AS. feallan; akin to D. vallen, OS. & OHG. fallan, G. fallen, Icel. Falla, Sw. falla, Dan. falde, Lith. pulti, L. fallere to deceive, Gr. sfa`llein to cause to fall, Skr. sphal, sphul, to tremble. Cf. {Fail}, {Fell}, v. t., to cause to fall.] 1. To Descend, either suddenly or gradually; particularly, to descend by the force of gravity; to drop; to sink; as, the apple falls; the tide falls; the mercury falls in the barometer. [1913 Webster] I beheld Satan as lightning fall from heaven. --Luke x. 18. [1913 Webster] 2. To cease to be erect; to take suddenly a recumbent posture; to become prostrate; to drop; as, a child totters and falls; a tree falls; a worshiper falls on his knees. [1913 Webster] I fell at his feet to worship him. --Rev. xix. 10. [1913 Webster] 3. To find a final outlet; to discharge its waters; to empty; -- with into; as, the river Rhone falls into the Mediterranean. [1913 Webster] 4. To become prostrate and dead; to die; especially, to die by violence, as in battle. [1913 Webster] A thousand shall fall at thy side. --Ps. xci. 7. [1913 Webster] He rushed into the field, and, foremost fighting, fell. --Byron. [1913 Webster] 5. To cease to be active or strong; to die away; to lose strength; to subside; to become less intense; as, the wind falls. [1913 Webster] 6. To issue forth into life; to be brought forth; -- said of the young of certain animals. --Shak. [1913 Webster] 7. To decline in power, glory, wealth, or importance; to become insignificant; to lose rank or position; to decline in weight, value, price etc.; to become less; as, the price falls; stocks fell two points. [1913 Webster] I am a poor fallen man, unworthy now To be thy lord and master. --Shak. [1913 Webster] The greatness of these Irish lords suddenly fell and vanished. --Sir J. Davies. [1913 Webster] 8. To be overthrown or captured; to be destroyed. [1913 Webster] Heaven and earth will witness, If Rome must fall, that we are innocent. --Addison. [1913 Webster] 9. To descend in character or reputation; to become degraded; to sink into vice, error, or sin; to depart from the faith; to apostatize; to sin. [1913 Webster] Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. --Heb. iv. 11. [1913 Webster] 10. To become insnared or embarrassed; to be entrapped; to be worse off than before; as, to fall into error; to fall into difficulties. [1913 Webster] 11. To assume a look of shame or disappointment; to become or appear dejected; -- said of the countenance. [1913 Webster] Cain was very wroth, and his countenance fell. --Gen. iv. 5. [1913 Webster] I have observed of late thy looks are fallen. --Addison. [1913 Webster] 12. To sink; to languish; to become feeble or faint; as, our spirits rise and fall with our fortunes. [1913 Webster] 13. To pass somewhat suddenly, and passively, into a new state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to fall into a passion; to fall in love; to fall into temptation. [1913 Webster] 14. To happen; to to come to pass; to light; to befall; to issue; to terminate. [1913 Webster] The Romans fell on this model by chance. --Swift. [1913 Webster] Sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall. --Ruth. iii. 18. [1913 Webster] They do not make laws, they fall into customs. --H. Spencer. [1913 Webster] 15. To come; to occur; to arrive. [1913 Webster] The vernal equinox, which at the Nicene Council fell on the 21st of March, falls now [1694] about ten days sooner. --Holder. [1913 Webster] 16. To begin with haste, ardor, or vehemence; to rush or hurry; as, they fell to blows. [1913 Webster] They now no longer doubted, but fell to work heart and soul. --Jowett (Thucyd. ). [1913 Webster] 17. To pass or be transferred by chance, lot, distribution, inheritance, or otherwise; as, the estate fell to his brother; the kingdom fell into the hands of his rivals. [1913 Webster] 18. To belong or appertain. [1913 Webster] If to her share some female errors fall, Look on her face, and you'll forget them all. --Pope. [1913 Webster] 19. To be dropped or uttered carelessly; as, an unguarded expression fell from his lips; not a murmur fell from him. [1913 Webster] {To fall abroad of} (Naut.), to strike against; -- applied to one vessel coming into collision with another. {To fall among}, to come among accidentally or unexpectedly. {To fall astern} (Naut.), to move or be driven backward; to be left behind; as, a ship falls astern by the force of a current, or when outsailed by another. {To fall away}. (a) To lose flesh; to become lean or emaciated; to pine. (b) To renounce or desert allegiance; to revolt or rebel. (c) To renounce or desert the faith; to apostatize. "These . . . for a while believe, and in time of temptation fall away." --Luke viii. 13. (d) To perish; to vanish; to be lost. "How . . . can the soul . . . fall away into nothing?" --Addison. (e) To decline gradually; to fade; to languish, or become faint. "One color falls away by just degrees, and another rises insensibly." --Addison. {To fall back}. (a) To recede or retreat; to give way. (b) To fail of performing a promise or purpose; not to fulfill. {To fall back upon} or {To fall back on}. (a) (Mil.) To retreat for safety to (a stronger position in the rear, as to a fort or a supporting body of troops). (b) To have recourse to (a reserved fund, a more reliable alternative, or some other available expedient or support). {To fall calm}, to cease to blow; to become calm. {To fall down}. (a) To prostrate one's self in worship. "All kings shall fall down before him." --Ps. lxxii. 11. (b) To sink; to come to the ground. "Down fell the beauteous youth." --Dryden. (c) To bend or bow, as a suppliant. (d) (Naut.) To sail or drift toward the mouth of a river or other outlet. {To fall flat}, to produce no response or result; to fail of the intended effect; as, his speech fell flat. {To fall foul of}. (a) (Naut.) To have a collision with; to become entangled with (b) To attack; to make an assault upon. {To fall from}, to recede or depart from; not to adhere to; as, to fall from an agreement or engagement; to fall from allegiance or duty. {To fall from grace} (M. E. Ch.), to sin; to withdraw from the faith. {To fall home} (Ship Carp.), to curve inward; -- said of the timbers or upper parts of a ship's side which are much within a perpendicular. {To fall in}. (a) To sink inwards; as, the roof fell in. (b) (Mil.) To take one's proper or assigned place in line; as, to fall in on the right. (c) To come to an end; to terminate; to lapse; as, on the death of Mr. B., the annuuity, which he had so long received, fell in. (d) To become operative. "The reversion, to which he had been nominated twenty years before, fell in." --Macaulay. {To fall into one's hands}, to pass, often suddenly or unexpectedly, into one's ownership or control; as, to spike cannon when they are likely to fall into the hands of the enemy. {To fall in with}. (a) To meet with accidentally; as, to fall in with a friend. (b) (Naut.) To meet, as a ship; also, to discover or come near, as land. (c) To concur with; to agree with; as, the measure falls in with popular opinion. (d) To comply; to yield to. "You will find it difficult to persuade learned men to fall in with your projects." --Addison. {To fall off}. (a) To drop; as, fruits fall off when ripe. (b) To withdraw; to separate; to become detached; as, friends fall off in adversity. "Love cools, friendship falls off, brothers divide." --Shak. (c) To perish; to die away; as, words fall off by disuse. (d) To apostatize; to forsake; to withdraw from the faith, or from allegiance or duty. [1913 Webster] Those captive tribes . . . fell off From God to worship calves. --Milton. (e) To forsake; to abandon; as, his customers fell off. (f) To depreciate; to change for the worse; to deteriorate; to become less valuable, abundant, or interesting; as, a falling off in the wheat crop; the magazine or the review falls off. "O Hamlet, what a falling off was there!" --Shak. (g) (Naut.) To deviate or trend to the leeward of the point to which the head of the ship was before directed; to fall to leeward. {To fall on}. (a) To meet with; to light upon; as, we have fallen on evil days. (b) To begin suddenly and eagerly. "Fall on, and try the appetite to eat." --Dryden. (c) To begin an attack; to assault; to assail. "Fall on, fall on, and hear him not." --Dryden. (d) To drop on; to descend on. {To fall out}. (a) To quarrel; to begin to contend. [1913 Webster] A soul exasperated in ills falls out With everything, its friend, itself. --Addison. (b) To happen; to befall; to chance. "There fell out a bloody quarrel betwixt the frogs and the mice." --L'Estrange. (c) (Mil.) To leave the ranks, as a soldier. {To fall over}. (a) To revolt; to desert from one side to another. (b) To fall beyond. --Shak. {To fall short}, to be deficient; as, the corn falls short; they all fall short in duty. {To fall through}, to come to nothing; to fail; as, the engageent has fallen through. {To fall to}, to begin. "Fall to, with eager joy, on homely food." --Dryden. {To fall under}. (a) To come under, or within the limits of; to be subjected to; as, they fell under the jurisdiction of the emperor. (b) To come under; to become the subject of; as, this point did not fall under the cognizance or deliberations of the court; these things do not fall under human sight or observation. (c) To come within; to be ranged or reckoned with; to be subordinate to in the way of classification; as, these substances fall under a different class or order. {To fall upon}. (a) To attack. [See {To fall on}.] (b) To attempt; to have recourse to. "I do not intend to fall upon nice disquisitions." --Holder. (c) To rush against. [1913 Webster] Note: Fall primarily denotes descending motion, either in a perpendicular or inclined direction, and, in most of its applications, implies, literally or figuratively, velocity, haste, suddenness, or violence. Its use is so various, and so mush diversified by modifying words, that it is not easy to enumerate its senses in all its applications. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fall \Fall\, v. t. 1. To let fall; to drop. [Obs.] [1913 Webster] For every tear he falls, a Trojan bleeds. --Shak. [1913 Webster] 2. To sink; to depress; as, to fall the voice. [Obs.] [1913 Webster] 3. To diminish; to lessen or lower. [Obs.] [1913 Webster] Upon lessening interest to four per cent, you fall the price of your native commodities. --Locke. [1913 Webster] 4. To bring forth; as, to fall lambs. [R.] --Shak. [1913 Webster] 5. To fell; to cut down; as, to fall a tree. [Prov. Eng. & Local, U.S.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fall \Fall\, n. 1. The act of falling; a dropping or descending be the force of gravity; descent; as, a fall from a horse, or from the yard of ship. [1913 Webster] 2. The act of dropping or tumbling from an erect posture; as, he was walking on ice, and had a fall. [1913 Webster] 3. Death; destruction; overthrow; ruin. [1913 Webster] They thy fall conspire. --Denham. [1913 Webster] Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. --Prov. xvi. 18. [1913 Webster] 4. Downfall; degradation; loss of greatness or office; termination of greatness, power, or dominion; ruin; overthrow; as, the fall of the Roman empire. [1913 Webster] Beholds thee glorious only in thy fall. --Pope. [1913 Webster] 5. The surrender of a besieged fortress or town; as, the fall of Sebastopol. [1913 Webster] 6. Diminution or decrease in price or value; depreciation; as, the fall of prices; the fall of rents. [1913 Webster] 7. A sinking of tone; cadence; as, the fall of the voice at the close of a sentence. [1913 Webster] 8. Declivity; the descent of land or a hill; a slope. [1913 Webster] 9. Descent of water; a cascade; a cataract; a rush of water down a precipice or steep; -- usually in the plural, sometimes in the singular; as, the falls of Niagara. [1913 Webster] 10. The discharge of a river or current of water into the ocean, or into a lake or pond; as, the fall of the Po into the Gulf of Venice. --Addison. [1913 Webster] 11. Extent of descent; the distance which anything falls; as, the water of a stream has a fall of five feet. [1913 Webster] 12. The season when leaves fall from trees; autumn. [1913 Webster] What crowds of patients the town doctor kills, Or how, last fall, he raised the weekly bills. --Dryden. [1913 Webster] 13. That which falls; a falling; as, a fall of rain; a heavy fall of snow. [1913 Webster] 14. The act of felling or cutting down. "The fall of timber." --Johnson. [1913 Webster] 15. Lapse or declension from innocence or goodness. Specifically: The first apostasy; the act of our first parents in eating the forbidden fruit; also, the apostasy of the rebellious angels. [1913 Webster] 16. Formerly, a kind of ruff or band for the neck; a falling band; a faule. --B. Jonson. [1913 Webster] 17. That part (as one of the ropes) of a tackle to which the power is applied in hoisting. [1913 Webster] {Fall herring} (Zool.), a herring of the Atlantic ({Clupea mediocris}); -- also called {tailor herring}, and {hickory shad}. {To try a fall}, to try a bout at wrestling. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: fall n 1: the season when the leaves fall from the trees; "in the fall of 1973" [syn: {fall}, {autumn}] 2: a sudden drop from an upright position; "he had a nasty spill on the ice" [syn: {spill}, {tumble}, {fall}] 3: the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall" 4: a downward slope or bend [syn: {descent}, {declivity}, {fall}, {decline}, {declination}, {declension}, {downslope}] [ant: {acclivity}, {ascent}, {climb}, {raise}, {rise}, {upgrade}] 5: a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity; "a fall from virtue" 6: a sudden decline in strength or number or importance; "the fall of the House of Hapsburg" [syn: {fall}, {downfall}] [ant: {rise}] 7: a movement downward; "the rise and fall of the tides" [ant: {ascension}, {ascent}, {rise}, {rising}] 8: the act of surrendering (usually under agreed conditions); "they were protected until the capitulation of the fort" [syn: {capitulation}, {fall}, {surrender}] 9: the time of day immediately following sunset; "he loved the twilight"; "they finished before the fall of night" [syn: {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall}, {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}] 10: when a wrestler's shoulders are forced to the mat [syn: {fall}, {pin}] 11: a free and rapid descent by the force of gravity; "it was a miracle that he survived the drop from that height" [syn: {drop}, {fall}] 12: a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57 points on the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when that became known the price of their stock went into free fall" [syn: {drop}, {dip}, {fall}, {free fall}] v 1: descend in free fall under the influence of gravity; "The branch fell from the tree"; "The unfortunate hiker fell into a crevasse" 2: move downward and lower, but not necessarily all the way; "The temperature is going down"; "The barometer is falling"; "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up and then fell again" [syn: {descend}, {fall}, {go down}, {come down}] [ant: {arise}, {ascend}, {come up}, {go up}, {lift}, {move up}, {rise}, {uprise}] 3: pass suddenly and passively into a state of body or mind; "fall into a trap"; "She fell ill"; "They fell out of favor"; "Fall in love"; "fall asleep"; "fall prey to an imposter"; "fall into a strange way of thinking"; "she fell to pieces after she lost her work" 4: come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading" [syn: {fall}, {come}] 5: fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling"; "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on Herculaneum" [syn: {precipitate}, {come down}, {fall}] 6: suffer defeat, failure, or ruin; "We must stand or fall"; "fall by the wayside" 7: die, as in battle or in a hunt; "Many soldiers fell at Verdun"; "Several deer have fallen to the same gun"; "The shooting victim fell dead" 8: touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears" [syn: {fall}, {shine}, {strike}] 9: be captured; "The cities fell to the enemy" 10: occur at a specified time or place; "Christmas falls on a Monday this year"; "The accent falls on the first syllable" 11: decrease in size, extent, or range; "The amount of homework decreased towards the end of the semester"; "The cabin pressure fell dramatically"; "her weight fell to under a hundred pounds"; "his voice fell to a whisper" [syn: {decrease}, {diminish}, {lessen}, {fall}] [ant: {increase}] 12: yield to temptation or sin; "Adam and Eve fell" 13: lose office or power; "The government fell overnight"; "The Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen" 14: to be given by assignment or distribution; "The most difficult task fell on the youngest member of the team"; "The onus fell on us"; "The pressure to succeed fell on the youngest student" 15: move in a specified direction; "The line of men fall forward" 16: be due; "payments fall on the 1st of the month" 17: lose one's chastity; "a fallen woman" 18: to be given by right or inheritance; "The estate fell to the oldest daughter" 19: come into the possession of; "The house accrued to the oldest son" [syn: {accrue}, {fall}] 20: fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims" [syn: {fall}, {light}] 21: be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead" [syn: {fall}, {return}, {pass}, {devolve}] 22: slope downward; "The hills around here fall towards the ocean" 23: lose an upright position suddenly; "The vase fell over and the water spilled onto the table"; "Her hair fell across her forehead" [syn: {fall}, {fall down}] 24: drop oneself to a lower or less erect position; "She fell back in her chair"; "He fell to his knees" 25: fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her long black hair flowed down her back" [syn: {hang}, {fall}, {flow}] 26: assume a disappointed or sad expression; "Her face fell when she heard that she would be laid off"; "his crest fell" 27: be cast down; "his eyes fell" 28: come out; issue; "silly phrases fell from her mouth" 29: be born, used chiefly of lambs; "The lambs fell in the afternoon" 30: begin vigorously; "The prisoners fell to work right away" 31: go as if by falling; "Grief fell from our hearts" 32: come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell" [syn: {fall}, {descend}, {settle}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Fall... [fal] downstream From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Fall [fal] (n) , s.(m ) case; fall; halyard

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0593 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).