Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for elite (37 entries) (0.5964 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elite-, *elite*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elite[N] กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น, See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น, Syn. ruling class, upper class
elite[ADJ] ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์
elite[ADJ] ซึ่งดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยมที่สุด, Syn. best
elite[N] ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว, See also: แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว (น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
eliteอติชน, อภิชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elite theorismทฤษฎีนิยมอติชน, ทฤษฎีนิยมอภิชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า elite **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
eliteHere is a true Israelite, in whom there is nothing false.
eliteOn the whole, the elite are not sensitive to criticism.
eliteYou are now among the elite.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
elite(n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นสูงสุด[ADJ] ultimate, See also: elite, Syn. ลำดับสูงสุด, Example: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต
ผู้ลากมากดี[N] elite, See also: aristocrat, refined person, noble man/woman, Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล, Ant. ไพร่, Example: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี
หัวกะทิ[ADJ] top, See also: elite, best, excellent, Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ฉลาด, ยอดเยี่ยม, Example: ผู้บริหารในระดับหัวกะทิมีอยู่เพียงไม่กี่คน, Thai definition: ที่ดีเด่นเป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
ไข้ไขสันหลังอักเสบ[n.] (khai khai sanlang aksēp) EN: poliomyelitis   FR: poliomyélite [f] ; polio (inf.) [f]
ผู้ลากมากดี[n.] (phūlākmākdī) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman   FR: aristocrate [m]
โปลิโอ[n.] (pōliō) EN: polio ; poliomyelitis   FR: poliomyélite [f] ; polio [f] (fam.)
โรคโปลิโอ[n.] (rōk pōliō) EN: polio   FR: poliomyélite [f] ; polio (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELITE AH0 L IY1 T
ELITE EY0 L IY1 T
ELITES AH0 L IY1 T S
ELITES EY0 L IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elite (n) (i l ii1 t)
elites (n) (i l ii1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俊杰[jun4 jie2, 俊傑] elite; outstanding talent; genius [Add to Longdo]
劲卒[jing4 zu2, 勁卒] elite soldiers; a crack force [Add to Longdo]
精兵[jing1 bing1, 精兵] elite troops [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elite {f} | Eliten {pl}elite; élite [Br.] | elites [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: 'Elite \['E]`lite"\ ([=a]`l[=e]t"), n. [F., fr. ['e]lire to choose, L. eligere. See {Elect}.] 1. A choice or select body; the flower; as, the ['e]lite of society. [1913 Webster] 2. See {Army organization}, Switzerland. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: elite adj 1: selected as the best; "an elect circle of artists"; "elite colleges" [syn: {elect}, {elite}] n 1: a group or class of persons enjoying superior intellectual or social or economic status [syn: {elite}, {elite group}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: elite adj. Clueful. Plugged-in. One of the cognoscenti. Also used as a general positive adjective. This term is not actually native hacker slang; it is used primarily by crackers and {warez d00dz}, for which reason hackers use it only with heavy irony. The term used to refer to the folks allowed in to the ?hidden? or ?privileged? sections of BBSes in the early 1980s (which, typically, contained pirated software). Frequently, early boards would only let you post, or even see, a certain subset of the sections (or ?boards?) on a BBS. Those who got to the frequently legendary ?triple super secret? boards were elite. Misspellings of this term in warez d00dz style abound; the forms l337 eleet, and 31337 (among others) have been sighted. A true hacker would be more likely to use ?wizardly?. Oppose {lamer}. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Elite [eːliːtə] (n) , s.(f ) elite

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5964 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).