Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for e (14 entries) (0.9979 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -e-, *e*. Possible hiragana form:

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Notopodium \No`to*po"di*um\, n.; pl. L. {Notopodia}, {E}. {Notopodiums}. [NL., fr. Gr. nw^ton the back + poy`s, podo`s, the foot.] (Zool.) The dorsal lobe or branch of a parapodium. See {Parapodium}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Medium \Me"di*um\, n.; pl. L. {Media}, {E}. {Mediums}. [L. medium the middle, fr. medius middle. See {Mid}, and cf. {Medius}.] 1. That which lies in the middle, or between other things; intervening body or quantity. Hence, specifically: (a) Middle place or degree; mean. [1913 Webster] The just medium . . . lies between pride and abjection. --L'Estrange. [1913 Webster] (b) (Math.) See {Mean}. (c) (Logic) The mean or middle term of a syllogism; that by which the extremes are brought into connection. [1913 Webster] 2. A substance through which an effect is transmitted from one thing to another; as, air is the common medium of sound. Hence: The condition upon which any event or action occurs; necessary means of motion or action; that through or by which anything is accomplished, conveyed, or carried on; specifically, in animal magnetism, spiritualism, etc., a person through whom the action of another being is said to be manifested and transmitted. [1913 Webster] Whether any other liquors, being made mediums, cause a diversity of sound from water, it may be tried. --Bacon. [1913 Webster] I must bring together All these extremes; and must remove all mediums. --Denham. [1913 Webster] 3. An average. [R.] [1913 Webster] A medium of six years of war, and six years of peace. --Burke. [1913 Webster] 4. A trade name for printing and writing paper of certain sizes. See {Paper}. [1913 Webster] 5. (Paint.) The liquid vehicle with which dry colors are ground and prepared for application. [1913 Webster] 6. (Microbiology) A source of nutrients in which a microorganism is placed to permit its growth, cause it to produce substances, or observe its activity under defined conditions; also called {culture medium} or {growth medium}. The medium is usually a solution of nutrients in water, or a similar solution solidified with gelatin or agar. [PJC] 7. A means of transmission of news, advertising, or other messages from an information source to the public, also called a {news medium}, such as a newspaper or radio; used mostly in the plural form, i. e. {news media} or {media}. See 1st {media}[2]. [PJC] {Circulating medium}, a current medium of exchange, whether coin, bank notes, or government notes. {Ethereal medium} (Physics), the ether. {Medium of exchange}, that which is used for effecting an exchange of commodities -- money or current representatives of money. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Amt \Amt\, n.; pl. {Amter}, {E}. {Amts}. [Dan. & Norw., fr. G.] An administrative territorial division in Denmark and Norway. [1913 Webster] Each of the provinces [of Denmark] is divided into several amts, answering . . . to the English hundreds. --Encyc. Brit. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: E- \E-\ A Latin prefix meaning out, out of, from; also, without. See {Ex-}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: E \E\ ([=e]). 1. The fifth letter of the English alphabet. Note: It derives its form, name, and value from the Latin, the form and value being further derived from the Greek, into which it came from the Ph[oe]nician, and ultimately, probably, from the Egyptian. Its etymological relations are closest with the vowels i, a, and o, as illustrated by to fall, to fell; man, pl. men; drink, drank, drench; dint, dent; doom, deem; goose, pl. geese; beef, OF. boef, L. bos; and E. cheer, OF. chiere, LL. cara. [1913 Webster] Note: The letter e has in English several vowel sounds, the two principal being its long or name sound, as in eve, me, and the short, as in end, best. Usually at the end of words it is silent, but serves to indicate that the preceding vowel has its long sound, where otherwise it would be short, as in m[=a]ne, c[=a]ne, m[=e]te, which without the final e would be pronounced m[a^]n, c[a^]n, m[e^]t. After c and g, the final e indicates that these letters are to be pronounced as s and j; respectively, as in lace, rage. See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 74-97. [1913 Webster] 2. (Mus.) E is the third tone of the model diatonic scale. E[flat] (E flat) is a tone which is intermediate between D and E. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: E n 1: a fat-soluble vitamin that is essential for normal reproduction; an important antioxidant that neutralizes free radicals in the body [syn: {vitamin E}, {tocopherol}, {E}] 2: a radioactive transuranic element produced by bombarding plutonium with neutrons [syn: {einsteinium}, {Es}, {E}, {atomic number 99}] 3: the cardinal compass point that is at 90 degrees [syn: {east}, {due east}, {eastward}, {E}] 4: the base of the natural system of logarithms; approximately equal to 2.718282... 5: the 5th letter of the Roman alphabet [syn: {E}, {e}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: for 1. (edat) (bağlaç.) için, -e 2. uğruna 3. şerefine 4. -(den.) dolayı sebebi ile, cihetten 5. -e mukabil, karşı 6. uygun 7. yerine 8. hususunda, dair 9. göre 10. baglaç çünkü, zira. for all (I.) know bildiğime göre. for all that herşeye rağmen. forall the world ne pahasına olursa olsun, dünyada 11. tıpkı, aynen. for cash peşin para ile. for good bütün bütün, temelli olarak. for life hayat boyunca. for many miles around bütün civarda. for months aylardan beri 12. aylarca. for my part kendi hesabıma, bana kalırsa. for my sake hatırım için. for once bir kerecik, bir defacık. for reform yenilik taraftarı, devrimci. for sale satılık. for the life of me başım hakkı için, vallahi. for the second time ikinci defa olarak. as for me bana gelince. be tried for his life idam talebiyle yargılanmak. care for bakmak, meşgul olmak 13. sevmek 14. arzu etmek. For shame ! Ne ayıp! fit for nothing hiç bir işe yaramaz, beş para etmez. go for almaya gitmek 15. (k.dili) kabul etmek, istemek. go for a walk yürüyüşe çıkmak. Go for it! Saldır ! Davran! hard up for money para sıkıntısında. He was hanged for a pirate. Korsan diye asıldı. (I.) for one do not believe it. Kendi hesabıma ben inanmıyorum. If it weren't for you... Siz olmasaydınız... Is he the man for the job? O bu işin adamı mı? It is for you to make the move. Bu işe siz önayak olmalısınız. işe girişmek size düşer. It' time for school. Okul zamanı geldi. Iast for many hours saatlerce sürmek. He has left for India. Hindistan'a hareket etti. Iong for hasretini çekmek, özlemek, çok istemek, canı çekmek. mistaken for him ona benzetilmiş. not long for this world ölumü yakın, (colloq.) suyu kaynamış. notorious for -e adı çıkmış, ile meşhur. Now we are in for it. Çattık belâya ! Oh, for wings ! Keşke kanatlarım olsaydı! pay for ödemek. ready for dinner yemeğe hazır. shift for oneself kendini geçindinmek. So much for that. Bu hususta şimdilik bu kadar yeter. take him for a robber onu hırsız sanmak. Things look bad for you. işleriniz kötü görünüyor. a belt for ten liras on liralık kemer. time for work işe uygun zaman. use a book for a desk sıra yerine kitap kullanmak. too beautiful for words sözle tarif edilemeyecek kadar güzel. tooth for tooth dişe diş. tremble for üzerine titremek. walk for two miles iki mil yürümek. What for? Niçin? Neden? word for word harfiyen, kelimesi kelimesine. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: into 1. (edat.) içine, dahiline, -e, -ye, içeri. be into ile meşgul olmak, meraklısı olmak 2. (bir kimseye) borçlu olmak From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: upon 1. (edat) üstüne, üzerine, üstünde, üzerinde 2. -e, -de, ile 3. vukuunda, hususunda 4. şartıyle, göre 5. takdirde. tier upon tier tabaka tabaka, sıra sıra. upon my word vallahi, alimallah 6. Hay Allah ! From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: with 1. (edat) ile 2. -(den.) 3. -e 4. -e rağmen 5. ile beraber, ile birlikte. with it (argo) zamane 6. uyanık, canlı, modern. Leave the books with my mother Kitapları anneme bırak. I'm with you there ! O konuda seninle aynı fikirdeyim. With this, she slapped his face Hemen ardından yüzüne bir tokat aşketti. He can swim with the best of them Usta yüzücüler kadar iyi yüzebilir. What' with him? (k. dili) Nesi var? From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: at 1. (edat.) tarafında, -de, -da 2. -e, -a 3. üzere, halinde 4. başına, her birine, beherine 5. nezdinde 6. yanında, evinde 7. ile meşgul 8. hususunda at all hiç, hiç bir suretle at and from (den.) (sig.) gerek limarda ve gerekse yolda(sigorta) at best nihayet, olsa olsa. at call talep edildiginde. at ease rahat. at first önce, evvela. at home evde 9. kabul günü. at large serbest. at last nihayet. at least hiç olmazsa. at most en çok. atoncederhal, hemen. at one aynl fikirde mutablk 10. saat birde. at par resmi değerinde. at sight göruldüğünde, ibrazında at that oldugu gibi 11. haliyle 12. hatta, bile. all at once hepsi birden, hep bir(den.) all at sea şaşırmış, ne yapacağını bilmez bir halde. sick at heart kederli, uzgun, muteessir. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: ‐e ‐er From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: e from; out of From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: e and

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.9979 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).