Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dur (125 entries) (0.2774 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dur-, *dur*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

durations (n) ความทนทาน ช่วงระยะเวลา ความยาวนาน ความต่อเนื่อง ระยะเวลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durian[N] ทุเรียน
during[PREP] ในระหว่าง, Syn. while, pending
durable[ADJ] ทนทาน, See also: ทน, ยืนนาน, คงทน, แข็งแกร่ง, Syn. enduring, long-lasting, impervious
duration[N] เวลา, See also: ช่วงเวลา, Syn. span, continuation
durative[ADJ] ซึ่งต่อเนื่องกัน (ทางไวยากรณ์), See also: ซึ่งยังไม่สมบูรณ์
durability[N] ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่ง, Syn. endurance, stamina, durableness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
dura mater; pachymeninxเยื่อดูรา, เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dura mater; pachymeninxเยื่อดูรา, เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
durainดูเรน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dural sacถุงเยื่อดูรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duramen; heartwoodแก่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
durante absentia (L.)ระหว่างที่ไม่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante bene placito nostro (L.)ตามพระราชอัธยาศัย [ดู during His Majesty's pleasure และ during Her Majesty's pleasure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante vita (L.)ระหว่างมีชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante vituitate (L.)ระหว่างที่เป็นม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dur **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
durDuring my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.
durMexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
durDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
durDuring the 19th century, many inventions were developed.
durYou need great endurance to run ten thousand meters.
durMany young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.
durThere is no school during August.
durMr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.
durGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
durThank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
durable(ดิว'ระเบิล) adj. ทนทาน,ใช้ทน,ยั่งยืน. n. สิ่งของที่ใช้ทน., See also: durability n. ดูdurable durableness n. ดูdurable durably adv. ดูdurable
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time,period
durian(ดิว'เรียน) n. ผลทุเรียน,ต้นทุเรียน, Syn. durion
during(เดียว'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง
durst(เดิร์สทฺ) n. กิริยาช่อง 3 ของ Dare

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
during(pre) ระหว่าง,ในระหว่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืน[ADJ] long-lasting, See also: durable, long, lasting, enduring, Syn. นาน, ยาว, ยืด, Ant. สั้น, Example: คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ
ระหว่าง[PREP] during, Example: ระหว่างปี 2510 ถึงปี 2532 การเลือกตั้งของอินเดียมีการโกงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากขึ้น, Thai definition: ระยะเวลาจากระยะหนึ่งถึงอีกระยะหนึ่ง
ระหว่าง[ADV] during, See also: meanwhile, meantime, in the meantime, Example: ระหว่างการเดินทาง เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมาย, Thai definition: เวลาที่กำลังเป็นไปอยู่
เหนียว[ADJ] tough, See also: durable, strong, resilient, inflexible, Example: บอลลูนมีลักษณะเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่เปลือกสร้างจากวัตถุเบาแต่มีลักษณะเหนียวสามารถรับความอัดดันของก๊าซเบาได้, Thai definition: ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดไม่เข้าได้ง่าย, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย
ความมั่นคง[N] stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้
เพชรดา[N] hardness, See also: durability, Thai definition: ความแข็ง, ความคงแก่ฟัน, ความอยู่คง
ตอนกลางคืน[N] at night, See also: during the night, in the night, by night, night-time, during nighttime, Syn. ตอนค่ำ, Ant. ตอนกลางวัน, Example: พ่อพาลูกๆ ไปดูภาพยนต์ตอนกลางคืน, Thai definition: ช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น
ตอนกลางวัน[N] daytime, See also: during the day, in day time, Ant. ตอนกลางคืน, Example: มีโขนแสดงที่วัดโพธิ์ตอนกลางวัน, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ, ระยะเวลาราวๆ เที่ยง
ชั่ว[PREP] throughout, See also: during, in every part of, Syn. ตลอด, สิ้น, Example: นักการทำงานมาเกือบชั่วชีวิต แต่เก็บเงินได้ไม่ถึงแสนบาท
ชั่วเวลา[N] during the time, Example: ในชั่วเวลา 25 ปี เขาก็สามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างที่เรียกว่า รวยล้นฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
บ้านตึก[n. exp.] (bān teuk) FR: maison en briques [f] ; maison en dur [m]
ชาย[n.] (chāi) EN: edge ; end ; frindge ; rim   FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ใช้ทน[adj.] (chai thon) EN: durable ; hard-wearing   
ใช้เวลา[v. exp.] (chai wēlā) EN: spend time ; take time   FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
ช่วงชีวิต[n. exp.] (chūang chīwit) FR: durée de vie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DURA D UH1 R AH0
DURR D ER1
DURI D UH1 R IY0
DURN D ER1 N
DURY D UH1 R IY0
DURO D UH1 R OW2
DUREE D UH0 R IY1
DURAY D UH1 R EY0
DURIS D Y UW1 R IH2 S
DUREN D UH1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
durst (v) (d @@ s t)
Durban (n) (d @@1 b @ n)
Durham (n) (d uh1 r @ m)
durbar (n) (d @@1 b aa r)
duress (n) (d y u1 r e1 s)
during (in) (d y u@1 r i ng)
Dursley (n) (d @@1 z l ii)
durable (n) (d y u@1 r @ b l)
durance (n) (d y u@1 r @ n s)
durbars (n) (d @@1 b aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在这期间[zai4 zhe4 qi1 jian1, 在這期間] during time; in this time [Add to Longdo]
夜里[ye4 li3, 夜裡] during the night; at night; nighttime [Add to Longdo]
孕期[yun4 qi1, 孕期] duration of pregnancy [Add to Longdo]
年内[nian2 nei4, 年內] during the current year [Add to Longdo]
德班[De2 ban1, 德班] Durban (city in South Africa) [Add to Longdo]
持久[chi2 jiu3, 持久] duration; endure; lasting [Add to Longdo]
有耐久力[you3 nai4 jiu3 li4, 有耐久力] durable [Add to Longdo]
榴梿[liu2 lian2, 榴槤] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴蓮|榴莲 [Add to Longdo]
榴梿果[liu2 lian2 guo3, 榴槤果] durian fruit; also written 榴蓮果|榴莲果 [Add to Longdo]
榴莲[liu2 lian2, 榴蓮] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴槤|榴梿 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヅラ[, dura] (n) (from かつら) (See 鬘) hairpiece; wig [Add to Longdo]
辛い[づらい, durai] (adj-i) painful; bitter; heart-breaking; (P) [Add to Longdo]
辛い[づらい, durai] (aux-adj) difficult to (do something) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デュロン[でゆろん, deyuron] Duron [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?
Durchfall(n) |der, nur Sg.| อาการท้องเสีย, ท้องร่วง เช่น Ihr Kind hat den ganzen Tag Durchfall. ลูกของหล่อนมีอาการท้องเสียทั้งวัน, See also: A. Verstopfung,
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen,
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย
durchnehmen(vt) |nimmt durch, nahm durch, hat durchgenommen, etw.| เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในชั่วโมงเรียน เช่น Was habt Ihr heute in der Schule durchgenommen? วันนี้พวกเธอเรียนอะไรจากที่โรงเรียนมาบ้าง , See also: S. behandeln,

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alterungsbeständigkeit {f}durability [Add to Longdo]
Belichtungsdauer {f}duration of exposure [Add to Longdo]
durch Biotechnik gewachsenbioengineered [Add to Longdo]
Dauer {f}duration [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeit {f}; Haltbarkeit {f}durability [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeit {f}durableness [Add to Longdo]
Dauerlinie {f}duration curve [Add to Longdo]
Dürftigkeit {f}; Armut {f}indigence [Add to Longdo]
Dürre {f} | Dürren {pl}aridity | aridities [Add to Longdo]
Dürre {f}; Trockenheit {f} | Dürren {pl}drought | droughts [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
[し, shi] DURCHFUEHREN, FUEHREN, VERWALTEN [Add to Longdo]
堀り抜く[ほりぬく, horinuku] durchgraben, bohren [Add to Longdo]
奔馬[ほんば, honba] durchgehendes_Pferd [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] Durchfuehrung, Erfuellung [Add to Longdo]
平均[へいきん, heikin] Durchschnitt [Add to Longdo]
[てつ, tetsu] DURCHDRINGEN [Add to Longdo]
成就[じょうじゅ, jouju] durchfuehren, ausfuehren, erreichen [Add to Longdo]
打開[だかい, dakai] Durchbruch, Wendung, Loesung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dur \Dur\, a. [G., fr. L. durus hard, firm, vigorous.] (Mus.) Major; in the major mode; as, C dur, that is, C major. [1913 Webster] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: dur [dyr] difficult; hard; inconvenient hard

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2774 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).