Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dress (4 entries) (7.3123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dress-, *dress*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dress \Dress\ (dr[e^]s), v. t. [imp. & p. p. {Dressed} (dr[e^]st) or {Drest}; p. pr. & vb. n. {Dressing}.] [OF. drecier to make straight, raise, set up, prepare, arrange, F. dresser, (assumed) LL. directiare, fr. L. dirigere, directum, to direct; dis- + regere to rule. See {Right}, and cf. {Address}, {Adroit}, {Direct}, {Dirge}.] 1. To direct; to put right or straight; to regulate; to order. [Obs.] [1913 Webster] At all times thou shalt bless God and pray Him to dress thy ways. --Chaucer. [1913 Webster] Note: Dress is used reflexively in Old English, in sense of "to direct one's step; to address one's self." [1913 Webster] To Grisild again will I me dresse. --Chaucer. [1913 Webster] 2. (Mil.) To arrange in exact continuity of line, as soldiers; commonly to adjust to a straight line and at proper distance; to align; as, to dress the ranks. [1913 Webster] 3. (Med.) To treat methodically with remedies, bandages, or curative appliances, as a sore, an ulcer, a wound, or a wounded or diseased part. [1913 Webster] 4. To adjust; to put in good order; to arrange; specifically: (a) To prepare for use; to fit for any use; to render suitable for an intended purpose; to get ready; as, to dress a slain animal; to dress meat; to dress leather or cloth; to dress or trim a lamp; to dress a garden; to dress a horse, by currying and rubbing; to dress grain, by cleansing it; in mining and metallurgy, to dress ores, by sorting and separating them. [1913 Webster] And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it. --Gen. ii. 15. [1913 Webster] When he dresseth the lamps he shall burn incense. --Ex. xxx. 7. [1913 Webster] Three hundred horses . . . smoothly dressed. --Dryden. [1913 Webster] Dressing their hair with the white sea flower. --Tennyson . [1913 Webster] If he felt obliged to expostulate, he might have dressed his censures in a kinder form. --Carlyle. (b) To cut to proper dimensions, or give proper shape to, as to a tool by hammering; also, to smooth or finish. (c) To put in proper condition by appareling, as the body; to put clothes upon; to apparel; to invest with garments or rich decorations; to clothe; to deck. [1913 Webster] Dressed myself in such humility. -- Shak. [1913 Webster] Prove that ever Idress myself handsome till thy return. --Shak. (d) To break and train for use, as a horse or other animal. [1913 Webster] {To dress up} or {To dress out}, to dress elaborately, artificially, or pompously. "You see very often a king of England or France dressed up like a Julius C[ae]sar." --Addison. {To dress a ship} (Naut.), to ornament her by hoisting the national colors at the peak and mastheads, and setting the jack forward; when dressed full, the signal flags and pennants are added. --Ham. Nav. Encyc. Syn: To attire; apparel; clothe; accouter; array; robe; rig; trim; deck; adorn; embellish. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dress \Dress\, v. i. 1. (Mil.) To arrange one's self in due position in a line of soldiers; -- the word of command to form alignment in ranks; as, Dress right, dress! [1913 Webster] 2. To clothe or apparel one's self; to put on one's garments; to pay particular regard to dress; as, to dress quickly. "To dress for a ball." --Latham. [1913 Webster] To flaunt, to dress, to dance, to thrum. --Tennyson . [1913 Webster] {To dress to the right}, {To dress to the left}, {To dress on the center} (Mil.), to form alignment with reference to the soldier on the extreme right, or in the center, of the rank, who serves as a guide. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dress \Dress\, n. 1. That which is used as the covering or ornament of the body; clothes; garments; habit; apparel. "In your soldier's dress." --Shak. [1913 Webster] 2. A lady's gown; as, silk or a velvet dress. [1913 Webster] 3. Attention to apparel, or skill in adjusting it. [1913 Webster] Men of pleasure, dress, and gallantry. -- Pope. [1913 Webster] 4. (Milling) The system of furrows on the face of a millstone. --Knight. [1913 Webster] {Dress parade} (Mil.), a parade in full uniform for review. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dress adj 1: suitable for formal occasions; "formal wear"; "a full- dress uniform"; "dress shoes" [syn: {full-dress}, {dress}] 2: (of an occasion) requiring formal clothes; "a dress dinner"; "a full-dress ceremony" [syn: {dress}, {full-dress}] n 1: a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice [syn: {dress}, {frock}] 2: clothing of a distinctive style or for a particular occasion; "formal attire"; "battle dress" [syn: {attire}, {garb}, {dress}] 3: clothing in general; "she was refined in her choice of apparel"; "he always bought his clothes at the same store"; "fastidious about his dress" [syn: {apparel}, {wearing apparel}, {dress}, {clothes}] v 1: put on clothes; "we had to dress quickly"; "dress the patient"; "Can the child dress by herself?" [syn: {dress}, {get dressed}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel}, {strip}, {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}] 2: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe}, {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit out}, {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel}, {strip}, {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}] 3: put a finish on; "dress the surface smooth" 4: dress in a certain manner; "She dresses in the latest Paris fashion"; "he dressed up in a suit and tie" [syn: {dress}, {dress up}] 5: dress or groom with elaborate care; "She likes to dress when going to the opera" [syn: {preen}, {primp}, {plume}, {dress}] 6: kill and prepare for market or consumption; "dress a turkey" [syn: {dress}, {dress out}] 7: arrange in ranks; "dress troops" [syn: {dress}, {line up}] 8: decorate (food), as with parsley or other ornamental foods [syn: {trim}, {garnish}, {dress}] 9: provide with decoration; "dress the windows" [syn: {dress}, {decorate}] 10: put a dressing on; "dress the salads" 11: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim}, {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}] 12: cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width 13: convert into leather; "dress the tanned skins" 14: apply a bandage or medication to; "dress the victim's wounds" 15: give a neat appearance to; "groom the dogs"; "dress the horses" [syn: {dress}, {groom}, {curry}] 16: arrange attractively; "dress my hair for the wedding" [syn: {dress}, {arrange}, {set}, {do}, {coif}, {coiffe}, {coiffure}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 7.3123 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).