Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dose (63 entries) (0.0933 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dose-, *dose*. Possible hiragana form: どせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dose[VT] เติมส่วนผสม
dose[N] ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง
dose[VT] ให้ยา, See also: เติมยา, Syn. medicate, treat
dose with[PHRV] ให้ยากับ, See also: รักษาด้วยยาให้กับ
dose of one's own medicine[IDM] การปฏิบัติแบบเดียวกับที่เคยกระทำกับผู้อื่น (มักเป็นสิ่งไม่ดี)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
doseขนาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, dailyขนาดต่อวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, dividedขนาดแบ่งใช้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, effectiveขนาดให้ผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, fatal; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, fractionalขนาดย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, lethal; dose, fatalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, maintenanceขนาดพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, maximumขนาดสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, minimal; dose, minimumขนาดเริ่มได้ผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dose **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dosePlease be sure to take one dose three times a day.
dosePlease give him a dose of medicine every six hours.
doseFirst swallow one dose of barium.
doseIt's time you had a dose of your medicine.
doseThe doctor dosed the girl with antibiotics.
doseIt cannot reasonably be assumed that decreasing the dose would reduce the risk of side-effects.
doseThe addict died from a drug overdose.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dose(โดสฺ) n. ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง,ปริมาณรังสีที่ให้ต่อครั้ง vt. ให้ยาvi. รับยา

English-Thai: Nontri Dictionary
dose(n) ยามื้อหนึ่ง
dose(vt) ให้ยา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนาดยา[N] dose, See also: dosage, Example: แพทย์สั่งให้คนไข้กินยาให้ครบขนาดยา
โด๊ส[CLAS] dose, Example: วัคซีน 1 โด๊ส ประกอบด้วยไวรัสนิวคาสเซิลและ สเตรนลาโซต้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาดยา[n. exp.] (khanāt yā) EN: dose ; dosage   FR: dose [f] ; dosage [m]
กินยาเกินขนาด[v. exp.] (kin yā koēn khanāt) EN: take an overdose   FR: prendre une surdose ; prendre une overdose
เกินขนาด[n.] (koēn khanāt) EN: overdose   FR: surdose [f] ; overdose [f]
ปริมาณยาในมื้อหนึ่ง[n.] (parimān yā nai meū neung) EN: dose   FR: dose [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOSE D OW1 S
DOSER D OW1 S ER0
DOSES D OW1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dose (v) (d ou1 s)
dosed (v) (d ou1 s t)
doses (v) (d ou1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一服[yi1 fu2, 一服] dose [Add to Longdo]
[ji4, 劑] dose [Add to Longdo]
剂量效应[ji4 liang4 xiao4 ying4, 劑量效應] dose effect [Add to Longdo]
剂量当量[ji4 liang4 dang1 liang2, 劑量當量] dose equivalent [Add to Longdo]
冲服剂[chong1 fu2 ji4, 沖服劑] dose of medicine to be taken in solution; infusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
土星[どせい, dosei] (n) Saturn (planet) [Add to Longdo]
土製[どせい, dosei] (n) clay; earthen [Add to Longdo]
土石[どせき, doseki] (n) earth and stones; (P) [Add to Longdo]
土石流[どせきりゅう, dosekiryuu] (n) avalanche of earth and rocks [Add to Longdo]
怒声[どせい, dosei] (n) angry voice; harsh words [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Dose(n) |die, pl. Dosen| กระป๋อง, กระปุก เช่น Ich habe eine Dose Cola. ฉันมีโคล่าหนึ่งกระป๋อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dose {f} | Dosen {pl}tin [Br.]; can [Am.] | tins; cans [Add to Longdo]
Dose {f}; Gehäuse {n}box [Add to Longdo]
Dosenbier {n}canned beer [Add to Longdo]
Dosenlibelle {f}circular level [Add to Longdo]
Dosenöffner {m}; Büchsenöffner {m}can opener [Am.]; tin-opener [Br.] [Add to Longdo]
Dosis {f}dose [Add to Longdo]
dösen | dösend | gedöst | döst | dösteto doze | dozing | dozed | dozes | dozed [Add to Longdo]
dösen | dösend | gedöst | döst | dösteto snooze | snoozing | snoozed | snoozes | snoozed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
製缶工場[せいかんこうじょう, seikankoujou] Dosenfabrik, Buechsenfabrik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dose \Dose\, v. t. [imp. & p. p. {Dosed}; p. pr. & vb. n. {dosing}.] [Cf. F. doser. See {Dose}, n.] 1. To proportion properly (a medicine), with reference to the patient or the disease; to form into suitable doses. [1913 Webster] 2. To give doses to; to medicine or physic to; to give potions to, constantly and without need. [1913 Webster] A self-opinioned physician, worse than his distemper, who shall dose, and bleed, and kill him, "secundum artem." -- South [1913 Webster] 3. To give anything nauseous to. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dose \Dose\ (d[=o]s), n. [F. dose, Gr. do`sis a giving, a dose, fr. dido`nai to give; akin to L. dare to give. See {Date} point of time.] 1. The quantity of medicine given, or prescribed to be taken, at one time. [1913 Webster] 2. A sufficient quantity; a portion; as much as one can take, or as falls to one to receive. [1913 Webster] 3. Anything unpleasant that one is obliged to take; a disagreeable portion thrust upon one; also used figuratively, as to give someone a dose of his own medicine, i. e. to retaliate in kind. [1913 Webster] I am for curing the world by gentle alteratives, not by violent doses. -- W. Irving. [1913 Webster] I dare undertake that as fulsome a dose as you give him, he shall readily take it down. -- South. [1913 Webster] 4. a quantity of radiation which an object absorbs, or to which it is exposed. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dose n 1: a measured portion of medicine taken at any one time [syn: {dose}, {dosage}] 2: the quantity of an active agent (substance or radiation) taken in or absorbed at any one time [syn: {dose}, {dosage}] 3: a communicable infection transmitted by sexual intercourse or genital contact [syn: {venereal disease}, {VD}, {venereal infection}, {social disease}, {Cupid's itch}, {Cupid's disease}, {Venus's curse}, {dose}, {sexually transmitted disease}, {STD}] 4: street name for lysergic acid diethylamide [syn: {acid}, {back breaker}, {battery-acid}, {dose}, {dot}, {Elvis}, {loony toons}, {Lucy in the sky with diamonds}, {pane}, {superman}, {window pane}, {Zen}] v 1: treat with an agent; add (an agent) to; "The ray dosed the paint" 2: administer a drug to; "They drugged the kidnapped tourist" [syn: {drug}, {dose}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Dose [doːzə] (n) , s.(f ) box; tin From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: dose dose share From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: dose dose

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.0933 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).