Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dome (121 entries) (0.1925 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dome-, *dome*. Possible hiragana form: どめ
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

domestic (adj) ที่แต่เดิมเป็นของป่าแต่นำมาเพาะเลี้ยง
domestic law (n ) กฎหมายภายใน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dome[N] หลังคารูปทรงกลม
domestic[ADJ] เกี่ยวกับบ้าน, See also: เกี่ยวกับครอบครัว, Syn. heart-loving
domestic[ADJ] เชื่อง, Syn. tame, Ant. wild, untamed
domestic[N] ผู้ช่วยทำงานบ้าน, See also: คนรับใช้, Syn. servant, household
domestic[ADJ] ภายในประเทศ, See also: เกี่ยวกับท้องถิ่น, พื้นบ้าน, Syn. native, not foreign, indigenous, Ant. foreign, imported
domesticate[VT] ทำให้เชื่อง, See also: ทำให้เชื่อฟัง, ฝึกให้เชื่อ, Syn. tame, breed, train
domesticity[N] ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
domeคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู doom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domeโดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic billตั๋วแลกเงินในประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic comedyสุขนาฏกรรมครอบครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic companyบริษัทภายในประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic courtศาลแห่งท้องที่ (ที่คู่ความมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic premisesบริเวณเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic productผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic product, gross (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dome **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
domeFEN does not carry domestic news.
domeIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.
domeI have gas in my abdomen.
domeThis carpet is designed for domestic use.
domeThis butter is domestic, but it is in no way inferior to foreign butter.
domeThe speedometer is recording 100 mph now.
domeThe speedometer was indicating 95 mph.
domeCats were domesticated by the Egyptians.
domeMy lower abdomen feels bloated.
domeYou'll find domestic articles on the third floor.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dome(โดม) n. หลังคากลม,ยอดกลมของหลังคา., Syn. vault,roof,span
domesdayn. ดูdoomsday
domestic(ดะเมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว ในบ้าน,เชื่อง,เกี่ยวกับประเทศของตน,ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ, Syn. domesticated,family,endemic,indigenous
domestic animaln. สัตว์เลี้ยง
domestic fowlเป็ดไก่
domestic sciencen. เคหศาสตร์, Syn. home economics
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน,ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
dome(n) หลังคาทรงกลม,โดม
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
domestic(n) คนรับใช้,เด็กรับใช้
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับใช้[N] servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
สัตว์เลี้ยง[N] domestic animal
ในประเทศ[ADJ] domestic, See also: local, in the country, Ant. นอกประเทศ, ต่างประเทศ, Example: เอเอ็นเอเป็นสายการบินในประเทศของญี่ปุ่น, Thai definition: เกี่ยวกับภายในประเทศ
ไก่บ้าน[N] domestic fowl, Example: ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไก่บ้านจะมีราคาแพงที่สุด, Count unit: ตัว, Thai definition: ไก่ที่เลี้ยงไว้ตามบ้าน
สัตว์เลี้ยง[N] pet, See also: domestic animal, Example: นกแก้วมักเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและหัดพูดได้ง่าย
ข่าวในประเทศ[N] local news, See also: domestic news, Example: ข่าวในประเทศวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากมาย, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเกิดใหม่และเป็นที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ
คหกรรมศาสตร์[N] domestic science, See also: home economics, Thai definition: วิชาว่าด้วยศิลปะและศาสตร์ของการครองเรือน รวมวิชาต่างๆ ไว้หลายด้าน เช่น วิชาอาหารและโภชนาการ
ปศุสัตว์[N] domestic animal, See also: livestock, cattle, Syn. ปศุ, Example: การปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสม และการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จัก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลี้ยงใช้แรงงานเช่น ช้าง ม้า แพะ แกะ วัว ควาย
โดม[N] dome, Example: โดมเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Count unit: โดม, Thai definition: หลังคาส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่มีลักษณะโค้งกลมคล้ายผลส้มผ่าครึ่งคว่ำ, ส่วนที่มีลักษณะโค้งกลม ซึ่งครอบอยู่บนสิ่งก่อสร้าง, Notes: (ฝรั่งเศส)
เชื่อง[V] be tame, See also: domesticate, be gentle, be docile, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: เสือตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านและคลุกคลีกับคนจนเชื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classifier : domesticated elephants]   FR: [classificateur : éléphants domestiques]
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
ช่องท้อง[n.] (chǿngthøng) EN: abdomen   FR: abdomen [m]
โดม[n.] (dōm) EN: dome   FR: dôme [m]
ไฟฟ้าในบ้าน[n. exp.] (faifā nai bān) FR: électricité domestique [f]
ห่านเทาปากดำ[n. exp.] (hān thao pāk dam) EN: Swan Goose   FR: Oie cygnoïde [f] ; Oie de Guinée (forme domestique) [f]
ไก่บ้าน[n. exp.] (kai bān) EN: domestic fowl   FR: volaille [f]
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphōk phāinai prathēt) EN: local consumption ; domestic consumption   FR: consommation intérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOME D OW1 M
DOMED D OW1 M D
DOMEK D OW1 M EH0 K
DOMES D OW1 M Z
DOMER D OW1 M ER0
DOME'S D OW1 M Z
DOMECQ D OW2 M EH1 K
DOMEIER D AA1 M AY0 ER0
DOMENICK D AA1 M EH0 N IH0 K
DOMENICO D OW0 M EY1 N IY0 K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dome (n) (d ou1 m)
domed (j) (d ou1 m d)
domes (n) (d ou1 m z)
Domesday (n) (d uu1 m z d ei)
domestic (j) (d @1 m e1 s t i k)
domesticate (v) (d @1 m e1 s t i k ei t)
domesticity (n) (d o2 m e s t i1 s i t ii)
domestically (a) (d @1 m e1 s t i k l ii)
domesticated (v) (d @1 m e1 s t i k ei t i d)
domesticates (v) (d @1 m e1 s t i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内懮外患[nei4 you1 wai4 huan4, 內懮外患] domestic strife and foreign aggression [Add to Longdo]
国内[guo2 nei4, 國內] domestic; internal (to a country); civil [Add to Longdo]
国内外[guo2 nei4 wai4, 國內外] domestic and international; at home and abroad [Add to Longdo]
国内线[guo2 nei4 xian4, 國內線] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc) [Add to Longdo]
圆屋顶[yuan2 wu1 ding3, 圓屋頂] dome [Add to Longdo]
圆顶[yuan2 ding3, 圓頂] dome [Add to Longdo]
家庭暴力[jia1 ting2 bao4 li4, 家庭暴力] domestic violence [Add to Longdo]
家用电器[jia1 yong4 dian4 qi4, 家用電器] domestic electric appliance [Add to Longdo]
家畜[jia1 chu4, 家畜] domestic animal; livestock; cattle [Add to Longdo]
家养[jia1 yang3, 家養] domestic (animals); home reared [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドメイン[, domein] (n) domain [Add to Longdo]
ドメインネーム[, domeinne-mu] (n) {comp} domain name [Add to Longdo]
ドメインネームサーバー[, domeinne-musa-ba-] (n) {comp} domain name server; DNS [Add to Longdo]
ドメインネームシステム[, domeinne-mushisutemu] (n) {comp} domain name service; DNS [Add to Longdo]
ドメイン名[ドメインめい, domein mei] (n) domain name [Add to Longdo]
ドメス;ドメ[, domesu ; dome] (n) (abbr) domestic [Add to Longdo]
ドメスチック[, domesuchikku] (adj-na,n) domestic [Add to Longdo]
ドメスチックサイエンス[, domesuchikkusaiensu] (n) domestic science [Add to Longdo]
ドメスティック[, domesuteikku] (n,adj-no) domestic [Add to Longdo]
ドメスティックバイオレンス[, domesuteikkubaiorensu] (n) domestic violence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドメイン[どめいん, domein] domain [Add to Longdo]
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name [Add to Longdo]
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS) [Add to Longdo]
ドメイン名[ドメインめい, domein mei] domain name [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binnenhandel {m}domestic trade [Add to Longdo]
Binnenmarkt {m}domestic market [Add to Longdo]
Dampfdom {n}dome [Add to Longdo]
Dienerschaft {f}; Hausangestellten {pl}domestics [Add to Longdo]
Dienstbote {m}domestic [Add to Longdo]
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row [Add to Longdo]
Ehestreit {m}domestic quarrel [Add to Longdo]
Familienglück {n}domestic happiness [Add to Longdo]
Felsendom {m} (in Jesusalem)Dome of the rock [Add to Longdo]
Gebrauchsgeschirr {n}domestic ware; tableware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cupola \Cu"po*la\ (k?"p?-l?), n.; pl. {Cupolas} (-l?z). [It. cupola, LL. cupula, cuppula (cf. L. cupula little tub). fr. cupa, cuppa, cup; cf. L. cupa tub. So called on account of its resemblance to a cup turned over. See {Cup}, and cf. {Cupule}.] 1. (Arch.) A roof having a rounded form, hemispherical or nearly so; also, a ceiling having the same form. When on a large scale it is usually called {dome}. [1913 Webster] 2. A small structure standing on the top of a dome; a lantern. [1913 Webster] 3. A furnace for melting iron or other metals in large quantity, -- used chiefly in foundries and steel works. [1913 Webster] 4. A revolving shot-proof turret for heavy ordnance. [1913 Webster] 5. (Anat.) The top of the spire of the cochlea of the ear. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dome \Dome\, n. [See {Doom}.] Decision; judgment; opinion; a court decision. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dome \Dome\, n. [F. d[^o]me, It. duomo, fr. L. domus a house, domus Dei or Domini, house of the Lord, house of God; akin to Gr. ? house, ? to build, and E. timber. See {Timber}.] 1. A building; a house; an edifice; -- used chiefly in poetry. [1913 Webster] Approach the dome, the social banquet share. --Pope. [1913 Webster] 2. (Arch.) A cupola formed on a large scale. [1913 Webster] Note: "The Italians apply the term il duomo to the principal church of a city, and the Germans call every cathedral church Dom; and it is supposed that the word in its present English sense has crept into use from the circumstance of such buildings being frequently surmounted by a cupola." --Am. Cyc. [1913 Webster] 3. Any erection resembling the dome or cupola of a building; as the upper part of a furnace, the vertical steam chamber on the top of a boiler, etc. [1913 Webster] 4. (Crystallog.) A prism formed by planes parallel to a lateral axis which meet above in a horizontal edge, like the roof of a house; also, one of the planes of such a form. [1913 Webster] Note: If the plane is parallel to the longer diagonal (macrodiagonal) of the prism, it is called a macrodome; if parallel to the shorter (brachydiagonal), it is a brachydome; if parallel to the inclined diagonal in a monoclinic crystal, it is called a clinodome; if parallel to the orthodiagonal axis, an orthodome. --Dana. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dome n 1: a concave shape whose distinguishing characteristic is that the concavity faces downward 2: informal terms for a human head [syn: {attic}, {bean}, {bonce}, {noodle}, {noggin}, {dome}] 3: a stadium that has a roof [syn: {dome}, {domed stadium}, {covered stadium}] 4: a hemispherical roof From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DOME Distributed Object Management Environment (ORB) From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Dome [doːmə] (n) , pl. cathedrals; minsters

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1925 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).