Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for domain (4 entries) (3.5788 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domain-, *domain*. Possible hiragana form: どまいん

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Domain \Do*main"\, n. [F. domaine, OF. demaine, L. dominium, property, right of ownership, fr. dominus master, owner. See {Dame}, and cf {Demesne}, {Dungeon}.] 1. Dominion; empire; authority. [1913 Webster] 2. The territory over which dominion or authority is exerted; the possessions of a sovereign or commonwealth, or the like. Also used figuratively. [WordNet sense 2] [1913 Webster] The domain of authentic history. --E. Everett. [1913 Webster] The domain over which the poetic spirit ranges. --J. C. Shairp. [1913 Webster] 3. Landed property; estate; especially, the land about the mansion house of a lord, and in his immediate occupancy; demesne. [WordNet sense 2] --Shenstone. [1913 Webster] 4. (Law) Ownership of land; an estate or patrimony which one has in his own right; absolute proprietorship; paramount or sovereign ownership. [1913 Webster] 5. (Math.) the set of values which the independent variable of a function may take. Contrasted to {range}, which is the set of values taken by the dependent variable. [WordNet sense 3] [PJC] 6. (Math.) a connected set of points, also called a {region}. [PJC] 7. (Physics) a region within a ferromagnetic material, composed of a number of atoms whose magnetic poles are pointed in the same direction, and which may move together in a coordinated manner when disturbed, as by heating. The direction of polarity of adjacent domains may be different, but may be aligned by a strong external magnetic field. [PJC] 8. (Computers) an address within the internet computer network, which may be a single computer, a network of computers, or one of a number of accounts on a multiuser computer. The domain specifies the location (host computer) to which communications on the internet are directed. Each domain has a corresponding 32-bit number usually represented by four numbers separated by periods, as 128.32.282.56. Each domain may also have an alphabetical name, usually composed of a name plus an extension separated by a period, as worldsoul.org; the alphabetical name is referred to as a domain name. [PJC] 9. (Immunology) the three-dimensional structure within an immunoglobulin which is formed by one of the homology regions of a heavy or light chain. --Dict. Sci. Tech. [PJC] 10. the field of knowledge, expertise, or interest of a person; as, he had a limited domain of discourse; I can't comment on that, it's outside my domain. [WordNet sense 5] Syn: domain, realm, field, area. [PJC] 11. a particular environment or walk of life. [WordNet sense 1] Syn: sphere, domain, area, orbit, field, arena. [PJC] 12. people in general; especially a distinctive group of people with some shared interest. [WordNet sense 4] Syn: world, domain. [PJC] {Public domain}, 1. the territory belonging to a State or to the general government; public lands. [U.S.] 2. the situation or status of intellectual property which is not protected by copyright, patent or other restriction on use. Anything {in the public domain} may be used by anyone without restriction. The effective term of force of copyrights and patents are limited by statute, and after the term expires, the writings and inventions thus protected go into the public domain and are free for use by all. {Right of eminent domain}, that superior dominion of the sovereign power over all the property within the state, including that previously granted by itself, which authorizes it to appropriate any part thereof to a necessary public use, reasonable compensation being made. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: domain n 1: a particular environment or walk of life; "his social sphere is limited"; "it was a closed area of employment"; "he's out of my orbit" [syn: {sphere}, {domain}, {area}, {orbit}, {field}, {arena}] 2: territory over which rule or control is exercised; "his domain extended into Europe"; "he made it the law of the land" [syn: {domain}, {demesne}, {land}] 3: (mathematics) the set of values of the independent variable for which a function is defined [syn: {domain}, {domain of a function}] 4: people in general; especially a distinctive group of people with some shared interest; "the Western world" [syn: {world}, {domain}] 5: the content of a particular field of knowledge [syn: {knowledge domain}, {knowledge base}, {domain}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DOMAIN Distributed Operating Multi Access Interactive Network (Apollo, Internet) From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Domain [doːmaːiːn] (n) , s.(f ) domain

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  domain 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
domain
 • ขอบเขตของความรู้ ความคิด ความสนใจ[Lex2]
 • อาณาเขต: อาณาจักร, เขตแดน [Lex2]
 • (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด [LongdoEN]
 • (โดเมน\') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function ###SW. domainal,domainial adj. ###S. discipline [Hope]
 • (n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจักร [Nontri]
 • /D OW0 M EY1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Domain, Domains, Dogma, Dom, Oma, Dora

Similar FRENCH words suggested by aspell:
do main, do-main, domaine, demain, romain, domaines, demains, romains, tomai, d'onzain, tomais, tomait, d'humain

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.5788 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).