Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dole (66 entries) (0.3246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dole-, *dole*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dole[N] เงินที่รัฐบาลแจกให้คนว่างงานทุกๆ เดือน, See also: เงิน / อาหารที่ให้เพื่อการกุศล, ของบริจาค
dole[VT] บริจาคเพื่อการกุศล
doleful[ADJ] เสียใจมาก, See also: เศร้าโศก, คร่ำครวญ, Syn. sad, mournful
dole out[PHRV] ให้ทาน, See also: บริจาค, ให้
dolefully[ADV] อย่างเสียใจมาก, See also: อย่างเศร้าโศก
dolefulness[N] ความเศร้าใจ, See also: ความเสียใจ, ความเศร้าโศก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
doleเงินสงเคราะห์, ของให้ทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doleriteหินโดเลอไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dole **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dolePlease accept my condolences on the death of your father.
doleIt should be noted that Dole did not intend to change the configuration of the communication protocol.
doleThat very tune reminded me of my adolescence.
doleThat very tune reminded me of my adolescence.
dolePlease accept our condolences on the death of your father.
doleEducation about birth control might help cut down on adolescent pregnancies.
doleI can't understand the psychology of adolescents.
doleI can not understand the psychology of adolescents.
doleI cannot look back on my adolescence without feeling depressed.
dolePlease accept my sincerest condolences.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
dolesome(โดล'เซิม) n. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. doleful

English-Thai: Nontri Dictionary
dole(n) ขอทาน,เงินสงเคราะห์,ส่วนย่อย,ของบริจาค
dole(vt) ให้การกุศล,ให้ทาน,บริจาคทาน
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียด[V] dole out, See also: share, distribute, portion, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่ง, ปัน, Example: เขาเจียดอาหารที่เขาเองก็กินไม่ค่อยอิ่มไปให้ลูกๆ ของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ช่วงวัยรุ่น[n. exp.] (chūang wairun) FR: période de l'adolescence [f]
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth   FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young   FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl   FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กสาว[n. exp.] (dek sāo) FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOLE D OW1 L
DOLEY D OW1 L IY0
DOLES D OW1 L Z
DOLEN D OW1 L AH0 N
DOLED D OW1 L D
DOLE'S D OW1 L Z
DOLEFUL D OW1 L F AH0 L
DOLENCE D OW1 L AH0 N S
DOLECKI D AH0 L EH1 T S K IY0
DOLES'S D OW1 L Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dole (v) (d ou1 l)
doled (v) (d ou1 l d)
doles (v) (d ou1 l z)
doleful (j) (d ou1 l f u l)
dolefully (a) (d ou1 l f u l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄婉[qi1 wan3, 凄婉] doleful; piteous [Add to Longdo]
凄惋[qi1 wan3, 凄惋] doleful; piteous; also written 凄婉 [Add to Longdo]
多尔[Duo1 er3, 多爾] Dole (name); Bob Dole (1923-), US Republican politician, Kansas senator 1969–1996 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosengeld {n} | Arbeitslosengeld beziehen | Arbeitslosenunterstützungen {pl}dole [Br.] | to be on the dole [Br.] | doles [Add to Longdo]
Kummer {m}dolefulness [Add to Longdo]
Spende {f} | Spenden {pl}dole | doles [Add to Longdo]
traurigdoleful [Add to Longdo]
traurig {adv}dolefully [Add to Longdo]
trübsinnig {adj}doleful [Add to Longdo]
trübsinnig {adv}dolefully [Add to Longdo]
verteilte sparsamdoled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dole \Dole\ (d[=o]l), n. [OE. deol, doel, dol, OF. doel, fr. doloir to suffer, fr. L. dolere; perh. akin to dolare to hew.] grief; sorrow; lamentation. [Archaic] [1913 Webster] And she died. So that day there was dole in Astolat. -- Tennyson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dole \Dole\, n. [L. dolus: cf. F. dol.] (Scots Law) See {Dolus}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dole \Dole\, n. [AS. d[=a]l portion; same word as d[=ae]l. See {Deal}.] 1. Distribution; dealing; apportionment. [1913 Webster] At her general dole, Each receives his ancient soul. -- Cleveland. [1913 Webster] 2. That which is dealt out; a part, share, or portion also, a scanty share or allowance. [1913 Webster] 3. Alms; charitable gratuity or portion. [1913 Webster] So sure the dole, so ready at their call, They stood prepared to see the manna fall. --Dryden. [1913 Webster] Heaven has in store a precious dole. --Keble. [1913 Webster] 4. A boundary; a landmark. --Halliwell. [1913 Webster] 5. A void space left in tillage. --[Prov. Eng.] [1913 Webster] {Dole beer}, beer bestowed as alms. [Obs.] {Dole bread}, bread bestowed as alms. [Obs.] {Dole meadow}, a meadow in which several persons have a common right or share. {on the dole}, receiving financial assistance from a governmental agency, such as a welfare agency; as, after his unemployment benefits ran out, his family was on the dole for a year. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dole \Dole\ (d[=o]l), v. t. [imp. & p. p. {Doled} (d[=o]ld); p. pr. & vb. n. {Doling}.] To deal out in small portions; to distribute, as a dole; to deal out scantily or grudgingly. [1913 Webster] The supercilious condescension with which even his reputed friends doled out their praises to him. --De Quincey. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dole n 1: a share of money or food or clothing that has been charitably given 2: money received from the state [syn: {dole}, {pogy}, {pogey}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3246 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).