Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dill (46 entries) (0.5359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dill-, *dill*.
English-Thai: Longdo Dictionary
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilly-dally[VI] เสียเวลาในการตัดสินใจ, See also: รวนเร, ชักช้า, อืดอาด, Syn. delay, dawdle, stall, Ant. hasten, hurry

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dill **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dillOh, and Andy Dillon called...
dillYou're late! Sheesh, dilly-dally dilly-dally ...
dillWith your ability it should be a doddle, but please don't be prideful of that but first apply yourself dilligently with everyone in your class.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dill(ดีล) n. พืชยาและเครื่องเทศชนิดหนึ่ง
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
dillinger(ดิล'ลิงเกอะ) n. ปืนฉีดน้ำของเด็ก,ภาษาเด็ก
dilly(ดิล'ลี) n. สิ่งที่ดีเด่น,บุคคลที่ดีเด่น
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาด[N] Dillenia indica Linn., Example: ที่นี่นิยมนำตาดมาต้มกินจิ้มกับน้ำพริก, Thai definition: ต้นมะตาด เป็นไม้ต้นชนิด Dillenia indica Linn. ในวงศ์ Dilleniaceae ใบใหญ่ ผลกลมๆ มียางเป็นเลือก ใช้เป็นผัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
การแทะ[n.] (kān thae) FR: mordillement [m]
แขนง[n.] (khanaēng) EN: twig   FR: petite branche [f] ; brindille [f]
ละมุด[n.] (lamut) EN: sapodilla   FR: sapotille [f]
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
มาลา[n.] (mālā) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla   
มะตาด [n.] (matāt) EN: Dillenia indica ; Chulta ; hondapara tree ; elephant apple   
ผักชีดอง[n. exp.] (phakchī døng) EN: dill pickle   
ผักชีลาว[n. exp.] (phakchī Lāo) EN: Dill ; Anethum graveolens   
ประทัดไต้หวัน [n. exp.] (prathat Taiwan) EN: Scarlet bush ; Fire bush ; Coloradillo   

CMU English Pronouncing Dictionary
DILL D IH1 L
DILLS D IH1 L Z
DILLY D IH1 L IY0
DILLE D IH1 L
DILLIE D IH1 L IY0
DILLEY D IH1 L IY0
DILLER D IH1 L ER0
DILLEN D IH1 L AH0 N
DILLON D IH1 L AH0 N
DILLIN D IH1 L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dill (n) (d i1 l)
dilly-dally (v) - (d i1 l i - d a l ii)
dilly-dallied (v) - (d i1 l i - d a l i d)
dilly-dallies (v) - (d i1 l i - d a l i z)
dilly-dallying (v) - (d i1 l i - d a l i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土茴香[tu3 hui2 xiang1, 土茴香] dill seed [Add to Longdo]
莳萝[shi2 luo2, 蒔蘿] dill (herb) [Add to Longdo]
莳萝籽[shi2 luo2 zi3, 蒔蘿籽] dill seed [Add to Longdo]
野小茴[ye3 xiao3 hui2, 野小茴] dill seed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dill {m}dill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Apiaceae \Apiaceae\ prop. n. A natural family of plants bearing flowers in umbels; examples are: {parsley}; {carrot}; {anise}; {caraway}; {celery}; {dill}. Syn: Umbelliferae, family {Umbelliferae}, family {Apiaceae}, carrot family [WordNet 1.5] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dill \Dill\ (d[i^]l), n. [AS dile; akin to D. dille, OHG. tilli, G. dill, dille, Sw. dill, Dan. dild.] (Bot.) An herb ({Peucedanum graveolens}), the seeds of which are moderately warming, pungent, and aromatic, and were formerly used as a soothing medicine for children; -- called also {dillseed}. --Dr. Prior. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dill \Dill\, v. t. [OE. dillen, fr. dul dull, a.] To still; to calm; to soothe, as one in pain. [Obs.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dill n 1: aromatic Old World herb having aromatic threadlike foliage and seeds used as seasoning [syn: {dill}, {Anethum graveolens}] 2: aromatic threadlike foliage of the dill plant used as seasoning [syn: {dill}, {dill weed}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Dill [dil] (n) , s.(m ) dill

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5359 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).