Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dia (138 entries) (0.1041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dia-, *dia*. Possible hiragana form: ぢあ
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
diag (ไดแอ็ก) (vi ) มาจากคำว่า diagnose วินิจฉัยโรค, วินิจจัยเพื่อหาสาเหตุของความเจ็บป่วย

English-Thai: Longdo Dictionary
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

dialเดี๋ยว
See also: R. awhile, a moment, for a moment, just a moment
Diaprojektor {m} (n vi vt adj adv conj phrase name org ) projecter
diaspora[ไดอัซพอ'ระ] (n ) การพลัดถิ่น การกระจัดกระจายของชาวยิวจากอิสราเอลไปยังบาบิโลเนีย และจากบาบิโลเนียไปทั่วโลก ในคริสตศตวรรษที่ 6
See also: R. body, dispersion, distribution, scattering

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dia[PRF] ผ่าน, See also: ระหว่าง, คู่
dial[N] ที่หมุนโทรศัพท์
dial[N] หน้าปัด, Syn. face, front
dial[VI] หมุนโทรศัพท์, See also: หมุนหาคลื่นในวิทยุ, Syn. phone, ring, telephone
dial[VT] หมุนโทรศัพท์, See also: หมุนหาคลื่นในวิทยุ, Syn. phone, ring, telephone
diary[N] สมุดบันทึก, See also: ไดอารี่, บันทึกประจำวัน, Syn. memoir, biography, daybook
diadem[N] มงกุฎ, See also: เครื่องสวมศีรษะประดับด้วยเพชร, Syn. crown, circlet, coronet, wreath
dialog[N] การอภิปราย, See also: การสนทนา
dialog[N] บทพูด, See also: บทสนทนา, Syn. dialoque
dialog[VI] สนทนา, See also: อภิปราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
diabaseหินไดอะเบส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diabetes๑. โรคปัสสาวะมาก๒. โรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes mellitus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes insipidusโรคเบาจืด, เบาจืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, artificialเบาหวานทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, chemicalเบาหวานเชิงเคมี [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, latent; prediabetes] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, intermittentเบาหวานชนิดเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, latent; prediabetesเบาหวานแฝง [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, chemical] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, lipuricเบาหวานถ่ายไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, maskedเบาหวานเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dia **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dia"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."
dia"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
diaIndian summers run into October.
diaIn the 1600s, tea was introduced into Europe from India.
diaIn 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.
diaThe birthstone of April is diamond.
diaI express my cordial thanks for what you have done for this city.
diaIt is necessary for you to go there immediately.
diaIt is necessary for you to go there immediately.
diaCan you tell the difference between an American and a Canadian?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ,โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetes insipidusโรคเบาจืด
diabetic(ไดอะเบท'ทิค) adj. เกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือโรคเบาจืด
diablerie(ดิอา' บละรี) n. การศึกษาเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ,ความร้ายกาจ
diabolic(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
diabolical(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
diachronicadj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
diachrony(ไดแอค' ระนี) n. ประวัติการเปลี่ยนแปลง
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง
diadn. = dyad -adj. เกี่ยวกับสองชั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
diabetes(n) โรคเบาหวาน
diabolic(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
diabolical(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
diadem(n) มงกุฎ,มาลัยสวมหัว,รัดเกล้า,กะบังหน้า,พระราชอำนาจ
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค
diagonal(adj) เบน,ขวาง,เฉ,ทแยง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทแยง[ADJ] oblique, See also: diagonal, askew, Syn. เฉียง, เฉลียง
ทแยง[ADV] obliquely, See also: diagonally, askew, Syn. เฉียง, เฉลียง, Example: เขาตั้งเสาทะแยงๆ เพื่อให้ต้านลม
ภาษาพื้นเมือง[N] dialect, See also: regional speech, localism, Syn. ภาษาถิ่น, Example: นอกจากการไปฝึกหัดทหารแล้ว เขายังต้องฝึกตนเองให้สามารถรู้ภาษาพื้นเมืองจนพูดได้ด้วย, Count unit: ภาษา
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
สมุดบันทึก[N] diary, See also: memorandum book, Example: ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ผมจะต้องจดใสสมุดบันทึกไว้ทุกครั้ง, Count unit: เล่ม
มกุฎ[N] crown, See also: diadem, Syn. มงกุฎ, Count unit: องค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บทพูด[N] dialogue, See also: conversation, Example: งานแสดงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวประกอบและมีบทพูดเพียงไม่กี่ประโยค, Thai definition: บทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์
ไดอารี่[N] diary, See also: datebook, Syn. สมุดบันทึก, Example: ฉันชอบพกไดอารี่ติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเสมอ, Thai definition: สมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำวัน, Notes: (อังกฤษ)
แผนผัง[N] diagram, See also: plan, layout, scheme, plot, Example: หน้าบันไดเลื่อนจะมีแผนผังบอกที่ตั้งร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บนชั้นนั้น, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบเขียนย่อหรือขยายจากสิ่งของต่างๆ
ภาษาถิ่น[N] dialect, See also: regional speech, localism, vernacular, Syn. ภาษาย่อย, Example: นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อนุทิน[n.] (anuthin) EN: diary   
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บานเช้าสีเหลือง [n. exp.] (bānchao sī leūang) EN: Sage rose ; West indian holly   
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บันทึกประจำวัน[X] (bantheuk prajamwan) EN: diary   FR: agenda [m]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien

CMU English Pronouncing Dictionary
DIA D IY1 AH0
DIAS D AY1 AH0 Z
DIAN D AY1 AH0 N
DIAL D AY1 AH0 L
DIAL D AY1 L
DIAZ D IY1 AE2 Z
DIAZ D IY1 AA2 Z
DIAB D AY1 AH0 B
DIALS D AY1 L Z
DIALS D AY1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dial (v) (d ai1 @ l)
Diane (n) (d ai a1 n)
Diana (n) (d ai1 a1 n @)
dials (v) (d ai1 @ l z)
diary (n) (d ai1 @ r ii)
diadem (n) (d ai1 @ d e m)
diaper (n) (d ai1 @ p @ r)
diadems (n) (d ai1 @ d e m z)
diagram (n) (d ai1 @ g r a m)
dialect (n) (d ai1 @ l e k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中径[zhong1 jing4, 中徑] diameter [Add to Longdo]
[dian4, 佃] farmer [Add to Longdo]
佃农[dian4 nong2, 佃農] tenant farmer; sharecropper [Add to Longdo]
[dian1, 傎] inversion; mistake [Add to Longdo]
[dian3, 典] canon; dictionary [Add to Longdo]
典型[dian3 xing2, 典型] typical [Add to Longdo]
典型用途[dian3 xing2 yong4 tu2, 典型用途] typical use; typical application [Add to Longdo]
典型登革热[dian3 xing2 deng1 ge2 re4, 典型登革熱] dengue fever [Add to Longdo]
典狱长[dian3 yu4 zhang3, 典獄長] warden [Add to Longdo]
典礼[dian3 li3, 典禮] celebration; ceremony [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
ダイアルアップ[だいあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection,e.g.) [Add to Longdo]
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussprachezeichen {n}diacritical mark [Add to Longdo]
Blende {f} [photo.]diaphragm [Add to Longdo]
Deckenscheibe {f}diaphragm [Add to Longdo]
Dia {n}; Diapositiv {n}slide; transparency; diapositive [Add to Longdo]
Diabetiker {m}; Diabetikerin {f}diabetic [Add to Longdo]
Diadem {n} | Diademe {pl}diadem | diadems [Add to Longdo]
Diadem {n}coronet [Add to Longdo]
Diadem {n}; Stirnreif {m}tiara [Add to Longdo]
Diärese {f}diaeresis; dieresis [Add to Longdo]
Diät {f} | Diäten {pl} | proteinreiche Diätdiet | diets | high protein diet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下痢[げり, geri] Diarrhoee, Durchfall [Add to Longdo]
図表[ずひょう, zuhyou] Diagramm, Tafel, graphische Darstellung [Add to Longdo]
方言[ほうげん, hougen] Dialekt [Add to Longdo]
[り, ri] Diarrhoee, Durchfall [Add to Longdo]
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] Diabetes, Zuckerkrankheit [Add to Longdo]
診断[しんだん, shindan] Diagnose [Add to Longdo]
金剛石[こんごうせき, kongouseki] Diamant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dia- \Di"a-\, Di- \Di-\ . [Gr. dia` through; orig., dividing into two parts; akin to ? two. See {Two}, and cf. 1st {Di-}.] A prefix denoting through; also, between, apart, asunder, across. Before a vowel dia- becomes {di-}; as, diactinic; dielectric, etc. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: DIA n 1: an intelligence agency of the United States in the Department of Defense; is responsible for providing intelligence in support of military planning and operations and weapons acquisition [syn: {Defense Intelligence Agency}, {DIA}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DIA Deutsche Informatik Akademie (org.) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DIA Document Interchange Architecture (IBM, CCS) From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: dia day From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Dia [diːa] (n) , s.(n ) slide

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1041 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).