Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for delly (740 entries) (1.3093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delly-, *delly*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา delly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *delly*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
time delay fuse (n ) ฟิวส์ชนิดหน่วงเวลา

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
vervoermiddel (n ) ยานพาหนะ ทางบก เช่น รถมอเตอร์ไชย์

English-Thai: Longdo Dictionary
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
citadel (n ) ป้อม
delicates (n ) ชุดชั้นใน
deliverables (n ) ชิ้นงานที่สร้างขึ้น
DELUSIONAL ( ) หลอกลวง
guidelineคู่มือ
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.][อิรวดี] แม่น้ำอิรวดี/อยู่ใน Burma
model
pari delicto (phrase) ความผิดเท่าเทียมกัน
shagadelic[แช็ก-กา-เดล-อิค] (adj ) ที่ดูเซ็กซี่
under-commit and over-deliver (phrase ) ทำงานให้เหนือความคาดหมาย, ให้คำมั่นไว้น้อยๆ แต่ส่งมอบให้ได้มากกว่าที่คาดหวัง (เป็นวิธีบริหารงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า)
See also: S. under promise, over deliver ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dell[N] หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้, Syn. dingle, cirque, valley
delay[N] ความชักช้า, See also: ความยืดยาด, การหน่วงเหนี่ยว, การเถลไถล, การเสียเวลา, Syn. deferral, pause, postponement, abeyance
delay[VT] ทำให้ล่าช้า, See also: ทำให้ช้า, ทำให้หยุดยั้ง, ทำให้เสียเวลา, เลื่อน, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry
delay[VI] ล่าช้า, See also: หยุดยั้ง, ยืดเวลา, เลื่อนเวลา, ถ่วงเวลา, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry
delta[N] พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ, See also: อ่าวเล็กๆ ปากแม่น้ำ, Syn. fan, inlet, mouth
delta[N] อักษรกรีกตัวที่ 4 (ตัวอักษรย่อคือ d)
delve[VT] ขุดหา, See also: ขุด, ขุดด้วยพลั่ว, Syn. dig, excavate
delve[VI] ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียด, See also: ค้นคว้าอย่างละเอียด, ศึกษาอย่างละเอียด, ขุดคุ้ยข้อมูล, Syn. investigate, research
delve[VT] ล้วงหา, See also: คุ้ยหา, ค้นหา, Syn. search, probe
model[N] แบบจำลอง, See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง, Syn. copy, imitation
model[N] นางแบบ, Syn. mannequin, poser
model[N] ต้นแบบ, See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง, Syn. pattern, mold, example, ideal
model[VI] แสดงแบบ, See also: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ, Syn. pose
model[VT] จำลองแบบ, See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง, Syn. form, shape, mold, Ant. deconstruct, demolish
model[ADJ] น่าถือเป็นแบบอย่าง, See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง, Syn. prototypal, standard, Ant. nonstandard
model[VI] เป็นแบบให้ (นักวาดรูป), See also: นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ, Syn. pose
delete[VT] ตัดออก, See also: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก, Syn. cancel, brushoff, Ant. include
delict[N] ความผิดที่กระทำต่อผู้อื่น (ทางกฎหมาย), Syn. misdeed, offense, quilty act
delist[VT] คัดออกจากรายการ, See also: คัดชื่อออก, เอาชื่อออก, Syn. discontinue, leave off, refrain from
delude[VT] ลวงตา, See also: หลอกลวง, ลวงให้หลงเชื่อ, Syn. dazzle, deceive, delude
deluge[VT] ท่วมท้น, See also: ล้นหลาม, ตกหนัก (ฝน), Syn. flood, inundate, soak, rain cats and dogs, Ant. sprinkle
deluge[N] ฝนตกหนัก, Syn. downpour, rain
deluge[N] อุทกภัย, See also: น้ำท่วมหนัก, Syn. flood, freshet, Ant. drought, scarcity
deluxe[ADJ] หรูหรา, See also: คุณภาพดีมีราคาแพง, Syn. elegrant, grand, luxurious
Mendel[N] บิดาแห่งพันธุศาสตร์ (Gregor Johann)
rudely[ADV] อย่างหยาบคาย, See also: ไม่สุภาพ, Syn. impolitely, unmannerly
widely[ADV] อย่างกว้างขวาง, Syn. broad, extensively, vastly, Ant. narrowly
citadel[N] ป้อมปราการ, Syn. fortress, stronghold
crudely[ADV] อย่างคร่าวๆ, See also: อย่างหยาบๆ, Syn. roughly
crudely[ADV] อย่างดิบ, See also: อย่างที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด
crudely[ADV] อย่างไม่พัฒนา
crudely[ADV] อย่างหยาบคาย, Syn. rudely
delight[N] ความยินดี, See also: ความปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ, Syn. enjoyment, joy, pleasure, Ant. unhappiness, sadness, woe, misery
delight[VT] ทำให้ดีใจ, See also: ทำให้ยินดี, ทำให้ปลื้มปิติ, Syn. amuse, enchant, please, Ant. annoy, bore;dislike, disapprove
delight[VI] พอใจ, See also: มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม, Syn. exult, celebrate, joy, Ant. be downeast
delimit[VT] จำกัดจำนวน, See also: จำกัดปริมาณ, Syn. bound, circumsciribe, fix, restrict
deliver[VT] ขว้าง, See also: ปา, Syn. pitch, fling, hurl
deliver[VT] คลอด (มักใช้รูป passive voice), See also: ให้กำเนิด, คลอดลูก, Syn. give birth to, bring forth
deliver[VT] ช่วยทำคลอด, See also: ช่วยคลอดลูก, Syn. midwife
deliver[VT] ประกาศ, See also: แจ้ง, บอกกล่าว, บอกให้ทราบ, Syn. announce
deliver[VT] ปล่อย, See also: ช่วยให้พ้นจากที่คุมขัง, ปลดปล่อย, ปล่อยตัว, Syn. release, rescue, save, Ant. imprison, intern
deliver[VT] พูดสุนทรพจน์, See also: แสดงการบรรยาย, ปาฐกถา, Syn. tell, recite
deliver[VT] มอบ, See also: เสนอ, ส่งคืน, คืน, Syn. hand over, pass, surrender
deliver[VI] ยอม, See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา
deliver[VT] ยอม, See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา, Syn. comethrough, fill, meet expectations
deliver[VI] ส่ง, See also: นำส่ง, ส่งจดหมาย, ส่งสินค้า, ส่งพัสดุ, Syn. carry, convey, transport
deliver[VT] ส่ง, See also: นำส่ง, ส่งจดหมาย, ส่งสินค้า, ส่งพัสดุ, Syn. carry, convey, transport
deliver[VT] สร้าง, See also: ผลิต
deliver[VT] ออกเสียง (คำไม่เป็นทางการ), See also: สนับสนุน, Syn. support, vote
delouse[VT] กำจัดเหา, See also: กำจัดเห็บ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
Pareto-type modelแบบจำลองของพาเรโต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
predelivery room; room, labor; room, labourห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of deliveryสถานที่ส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
propagation delayเวลาประวิงการแพร่กระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premature confinement; premature deliveryการคลอดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
premature delivery; premature confinementการคลอดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
psychedelicสารก่ออาการโรคจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychedelic artศิลปะมนัสปรีดิ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyadelphousเชื่อมติดหลายกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
probabilistic modelแบบจำลองตามความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probabilistic model๑. ตัวแบบความน่าจะเป็น๒. แบบจำลองความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
powers, delegation ofการมอบหมายอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pari delicto (L.)มีความผิดเท่าเทียมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lex loci delicti commissi (L.)กฎหมายแห่งถิ่นที่เกิดการละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislation, delegatedบทบัญญัติที่อาศัยอำนาจกฎหมายอื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labor room; room, labour; room, predeliveryห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour room; room, labor; room, predeliveryห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, delayedรีเฟล็กซ์ล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
redeliveryการส่งกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
room, birth; room, deliveryห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room, delivery; room, birthห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room, labor; room, labour; room, predeliveryห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room, labour; room, labor; room, predeliveryห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
room, predelivery; room, labor; room, labourห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, deltoidบริเวณต้นแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remodelการปรับรูปแบบ, การดัดแปลงตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
short deliveryการส่งมอบขาดจำนวน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
symbolic deliveryการส่งมอบโดยนัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
study modelแบบจำลองศึกษา [มีความหมายเหมือนกับ diagnostic cast และ study cast] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
subdeliriumอาการเพ้อคลั่งอย่างอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subdeltoidใต้กล้ามเนื้อไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, delayedอาการเกิดล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
static modelแบบจำลองสถิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
syndrome, organic delusionalกลุ่มอาการหลงผิดเหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
single deliveryการคลอดท้องละคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stochastic modelแบบจำลองเฟ้นสุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
SDV (spark delay valve)เอสดีวี (ลิ้นหน่วงการเกิดประกายไฟ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark delay valve (SDV)ลิ้นหน่วงการเกิดประกายไฟ (เอสดีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
obdeltoid-รูปคล้ายสามเหลี่ยมกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
organic delusional syndromeกลุ่มอาการหลงผิดเหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onset, delayedการเริ่มต้นล่าช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
action ex delictoคดีฟ้องว่ากระทำการละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alcohol withdrawal delirium; delirium tremensโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic delay lineสายหน่วงเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adelphousเชื่อมติดเป็นกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arcuate deltaดินดอนสามเหลี่ยมฐานโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาโดยเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาของเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile delinquent; juvenile offenderเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile offender; juvenile delinquentเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %del% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%del%"Natto" smells awful, but tastes delicious.
%del%Only five instead of ten units were delivered.
%del%Has Flight 123 been delayed?
%del%1995 model of a car.
%del%We deliver your order free of charge within a 20-mile limit.
%del%I received your Model 345 in good condition.
%del%Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.
%del%Can you absolutely assure delivery by August 15?
%del%A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
%del%Oh, the train is being delayed.
%del%There was a bug in my Address Book and many address including yours were deleted.
%del%You and I must understand one another, and that without delay.
%del%I am delighted to meet you.
%del%I'll send you your clothes and some other things next month by Express Delivery.
%del%I am delighted at your success.
%del%Your shipment should be delivered within twenty four hours.
%del%Compare your paper with the model one.
%del%Do you want this present delivered?
%del%The cousins are similar in appearance but widely different in character.
%del%Why not try that delicious wine?
%del%Each episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.
%del%They serve delicious food at that restaurant.
%del%That novel was widely read.
%del%That girl is under the delusion that she is a princess.
%del%He is delightful.
%del%The talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.
%del%They were treating me so rudely that I suddenly just lost it.
%del%No, it's been delayed 45 minutes.
%del%My little brother gets delirious when he's sleepy. He says the weirdest things.
%del%To her delight, she got through the examination.
%del%Delightful shoestring potatoes.
%del%The impact of Emmet's theory on physics has been widely discussed, but this is not my concern in this paper.
%del%Any dish will do if it is delicious.
%del%Thanks for the delicious meal.
%del%Looks delicious. Think I'll try some.
%del%Delicious looking food doesn't necessarily taste good.
%del%Grandmother takes a great delight in watching television.
%del%His aunt's apple pie was delicious and he had a second helping.
%del%Your letter reached me only today, having been delayed by the heavy snow.
%del%I'm sorry for the delay in my reply.
%del%I regret the delay in writing to you to thank you for your hospitality on my visit to your country.
%del%We require the garden fences for immediate delivery.
%del%Carl cannot have been a model student.
%del%A crystal chandelier was hanging over the table.
%del%Oil on canvas can never paint a petal so delicate.
%del%The Greeks made theoretical models of geometry.
%del%The delay forced us to stay overnight in an expensive hotel.
%del%Brian was grateful when Chris delivered the money at the end of the week.
%del%Chris was confident that Beth would be delighted with his improvement.
%del%Kate broke his heart by rudely demanding he go away.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
bordel(บอร์'เดิล) n. โรงโสเภณี,ซ่อง
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
candela(แคงดี'ละ) n. หน่วยความเข้มของความสว่าง
candelabrum(แคนดะลา'บรัม) n. เชิงเทียนหลายกิ่ง
cash on deliveryn. จ่ายสดเมื่อของถึง ใช้อักษรย่อว่า C.O.D.
chandelier(ชานดะเลียร์') n. โคมระย้า,โคมกิ่ง
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
collect on deliveryn. เก็บเงินเมื่อของถึง,เก็บเงินเมื่อได้รับของ
cordelle(คาร์เดล') n. เชือกเส้นใยหนัก
ctrl+alt+del(เริ่มเครื่องใหม่) <ความหมาย>แป้น CTRL, ALT, DEL ล้วนเป็นแป้นพิมพ์พิเศษของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือ เครื่องที่ทำเลียนแบบไอบีเอ็ม เมื่อกดทั้งสามแป้นนี้พร้อมกันแล้ว จะเท่ากับสั่งให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้น การทำเช่นนี้เรียกว่า "warm boot" จะเหมือนกับการปิดแล้วเปิดสวิตซ์ที่เครื่องใหม่ (cold boot) ในกรณีเช่นที่ว่านี้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลที่กำลังทำอยู่ ข้อมูลจะหายไปหมด เพราะไม่ได้สั่งเก็บหรือบันทึก
dandelion(แดน'ดะไลออน) n. ต้นไม้จำพวกหนึ่งมีใบหยิก ดอกสีเหลือง
del keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ โดยปกติจะมีคำ del เขียนไว้บนแป้นด้วย ถ้ากดแป้นนี้จะเป็นคำสั่งให้ลบตัวอักษรที่อยู่ทางขวามือของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ขึ้นอยู่กับโปรแกรมจะกำหนดไว้
delaminate(ดิแลม'มิเนท) vi. แยกออกเป็นชั้น ๆ
delate(ดิเลท') vt. กล่าวหา,ประณาม,รายงาน, See also: delation n. ดูdelate delator n. ดูdelate, Syn. denounce
delay(ดิเล') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ) เลื่อน,ผลัด,ทำให้ถ่วงเวลา,ถ่วงเวลา,เสียเวลา, Syn. defer
dele(ดี'ลี่) vt. ลบออก,ตัดทอนออก,n. เครื่องหมายตัดออก
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory,delightful,pleasant
delectate(ดิเลค'เทท) vt. ทำให้สบายใจ
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
delegacy(เดล'ละกะซี) n. ตำแหน่งของตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน
delensionn. การเอียงลาด,ทางเอียงลาด,การเคลื่อนที่ลง,การเสื่อมลง
delete(ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น A>DEL* . BASมีความหมายเหมือน erase
deleterious(เดลลิเทีย'เรียส) adj. ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,เป็นอันตราย,เป็นภัย., See also: deleteriousness n. ดูdeleterious
deletion(ดิลี'เชิน) n. การลบออก,การเอาออก,การตัดออก
delf(t) ,delftware (เดลฟท, เดลฟท'ฺ แวร์) n. เครื่องเคลือบเป็นมัน
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ,การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต,อ่อนช้อย,บรรจงแตกง่าย,อ่อนแอ,แคล่วคล่อง,ยากที่จะจัดการ,ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
delicatessen(เดลละคะเทส'เซิน) n. ร้านขายอาหารสำเร็จรูป,อาหารสำเร็จรูป
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก,สุขใจ
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
delightsome(ดิไล'เซิม) adj. ปลื้มปีติมาก,สุขใจมาก
delineate(ดิลิน'นีเอท) vt. วาดโครงร่าง,วาดเค้าโครง,วาดเป็นลายเส้น,พรรณนา,วิเคราะห์, See also: delineable adj. ดูdelineate
delineation(ดิลินนีเอ'เชิน) n. การวาดโครงร่าง,แผนภูมิ,ภาพสเก๊ตช์,การพรรณนา
delineator(ดิลิน'นีเอเทอะ) n. ผู้วาดโครงร่าง,ช่างสเก๊ตช์ภาพ,สิ่งที่ลากเส้นเป็นโครงร่าง,ลายเส้นโครงร่างของรูปแบบเสื้อ
delinquency(ดิลิง'เควินซี) n. ความเหลวไหล,การกระทำผิด,ความผิด,การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, Syn. offense
delinquent(ดิลิง'เควินทฺ) adj. ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย,เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็ก,เหลวไหล,ไม่ชำระหนี้. n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,เด็กผู้กระทำผิดกฎหมาย ###S. remiss
deliquesce(เดล'ละเควส) vi. ละลาย
deliquescence(เดล'ละเควสเซินซฺ) n. การละลาย,ของเหลวที่เกิดจากการละลายตัว, See also: deliquescent adj.
delirious(ดิเลอ'เรียส) adj. เพ้อ,พูดเพ้อ,คุ้มคลั่ง, See also: deliriousness n. ดูdelirious
delirium(ดิลี'เรียม) n. อาการเพ้อคลั่ง,ภาวะที่มีอารมณ์ตื่นเต้นมาก
delirium tremens(-ทรี'เมนซฺ) n. อาการกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง,มีอาการสั่นอาการประสาทหลอน
delitescent(เดล'ลิทส'เซินทฺ) adj. ซึ่งปิดบัง,ซ่อนเร้น,แฝง, See also: delitescence n. ดูdelitescent delitescency n. ดูdelitescent

English-Thai: Nontri Dictionary
candelabrum(n) โคมระย้า,โคมกิ่ง,โคมแขวน
chandelier(n) โคมระย้า,โคมแขวน,โคมกิ่ง,โคมช่อ
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
delegate(n) ผู้แทน,ตัวแทน
delegate(vt) ตั้งตัวแทน,มอบหน้าที่
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
deleterious(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
delicacy(n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย
delicate(adj) อ่อนแอ,แบบบาง,ละเอียดลออ,ประณีต,ละเอียดอ่อน,มีรสดี
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
delight(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ปีติ,ทำให้สุขใจ,ทำให้เบิกบานใจ
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
delinquent(n) ผู้กระทำผิด
delirious(adj) เพ้อ,คลั่ง,คุ้มคลั่ง,บ้า
delirium(n) การเพ้อ,ความคุ้มคลั่ง,ความเพ้อคลั่ง
deliver(vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
DELIVERY delivery room(n) ห้องคลอด
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก
dell(n) หุบเขา
delta(n) สันดอน,รูปสามเหลี่ยม
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
deluge(n) อุทกภัย,การไหลทะลัก
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด
deluxe(adj) หรูหรา,ฟู่ฟ่า,วิลิศมาหรา,ดีเป็นพิเศษ
delve(vt) ค้นหา,ค้นคว้า,ขุดค้น
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
guideline(n) เครื่องชี้แนะ,แนวนโยบาย
indelible(adj) ลบไม่ออก,ถูไม่ออก
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
infidel(adj) นอกศาสนา,ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,ไม่เลื่อมใส
infidel(n) คนนอกศาสนา,คนนอกรีต,ความไม่เลื่อมใส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื้อเวลา[V] buy some time, See also: delay some time, extend some time, Syn. ยืดเวลา, Example: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด, Thai definition: พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป
ปลื้มปิติ[V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
ผู้พิจารณา[N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
ภาพมายา[N] illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
อาหารสำเร็จรูป[N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
คลาดเวลา[V] delay, Ant. ตรงเวลา, Example: ผมคลาดเวลาไปหน่อยเดียวเอง น่าจะรอกันหน่อย, Thai definition: ไปช้ากว่าเวลาที่กำหนดนัด
เจาะข่าว[V] dig into news, See also: delve into news, Syn. ขุดคุ้ยข่าว, Example: เขาเป็นนักข่าวประจำสำนักพิมพ์ ที่เจาะข่าวเก่งคนหนึ่ง, Thai definition: สืบหาเบื้องหลังข่าว
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
เตะถ่วง[V] retard, See also: drag on, put off, delay, Example: ผู้นำ 2 ประเทศกำลังเตะถ่วงยืดเวลาการเผชิญหน้าออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้, Thai definition: แกล้งทำให้ช้า
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[V] take someone as a model, See also: take someone as an example, Syn. ถือเป็นแบบอย่าง, Example: คนที่ทำความดีควรถือเป็นเยี่ยงอย่างที่จะปฏิบัติตาม, Thai definition: ให้ดูไว้เป็นตัวอย่าง
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
นายแบบ[N] model, Example: นายแบบที่เดินแบบส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่ง ไม่ค่อยมีนายแบบที่เป็นคนไทยแท้มากนัก, Count unit: คน
ยื่นคำขาด[V] deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
รสเด็ด[ADJ] delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
รสเด็ด[V] be delicious, See also: be tasty, Syn. รสอร่อย, Example: ยำหมูยอจานนี้รสเด็ดจริงๆ, Thai definition: มีรสชาติอร่อย
รอรี[V] wait for, See also: await, hesitate, delay, prolong, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: เขาหันมองรอบตัวเพื่อหาที่ไว้ซุง ชะเง้อคอลังเลและรอรีจนช้างหยุดเดิน, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
หลอกตัวเอง[V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
สิ่งลวงตา[N] illusion, See also: delusion, deception, Syn. ภาพลวงตา
โคมระย้า[N] chandelier
ชายตามอง[V] glance at, See also: cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาดู, ชำเลืองมอง, Ant. จ้องมอง, Example: แม้หล่อนจะเดินกรีดกรายโฉบผ่านใคร ก็ไม่มีใครสนใจแม้แต่จะชายตามอง, Thai definition: มองด้วยหางตา
ทุรกรรม[N] delinquency, Thai definition: ความล้มเหลวของบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมที่กำหนดไว้ หรือการละเมิดข้อผูกพันทางสังคม
แม่พิมพ์[N] mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count unit: ชิ้น, อัน
ส่งมอบ[V] deliver, See also: carry, Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้, ส่งให้
สุข[N] happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
แบบจำลอง[N] model, See also: prototype, example, Example: ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค, Thai definition: หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง
แผนแม่บท[N] model scheme, Example: รัฐบาลกำลังเร่งแปรรูปองค์การโทรศัพท์ฯ เป็นบริษัทโทรศัพท์ จำกัด ตามแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม, Thai definition: แผนการใหญ่ ซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติการของแผนการอื่นทั้งหมด
ภาพลวงตา[N] illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
หน่วง[V] delay, See also: retard, bog down, detain, hinder, hold back, impede, hold up, slow up, Syn. ถ่วง, เหนี่ยว, ดึง, รั้ง, Example: พม่าพยายามหน่วงเวลามิให้ไทยเข้าโจมตีในขณะพม่ายังกังวลศึกด้านอื่น โดยการส่งทูตมาเจริญพระราชไมตรี, Thai definition: ดึงไว้แต่น้อยๆ, เหนี่ยวไว้, ทำให้ช้า
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
รุ่นใหม่[N] new model, Syn. แบบใหม่, Ant. รุ่นเก่า, Example: อุตสาหกรรมรถยนต์ผลิตรถรุ่นใหม่ออกมาเงียบๆ, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มาล่าสุด
ลำเลียง[V] transport, See also: deliver, send, Example: อาวุธอันทรงแสนยานุภาพได้ถูกลำเลียงออกมาอย่างครบครัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ, Thai definition: ขนถ่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เนียน[ADJ] smooth, See also: tender, delicate, Syn. เรียบ, Ant. ขรุขระ, หยาบกร้าน, Example: เธอได้รับรางวัลสาวผิวเนียนจากการประกวดนางสาวไทย, Thai definition: ลักษณะเนื้อที่ละเอียดนุ่มนวล
อุทกภัย[N] flood, See also: inundation, deluge, Syn. น้ำท่วม, Example: อุทกภัยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและการเพาะปลูกอยู่บ่อยๆ, Thai definition: ภัยอันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างกว้างขวาง[ADV] widely, See also: broadly, Syn. อย่างมากมาย, Ant. อย่างจำกัด, Example: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
ความละเอียดอ่อน[N] delicacy, See also: elaboration, Example: การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเป็นศิลปะที่ใช้ความละเอียดอ่อนสูง, Thai definition: ความประณีตบรรจง
ตกเขียว[V] deceive (to be a prostitute), See also: trick, delude, Example: คุณนายนั่นมาตกเขียวที่หมู่บ้านของเราอีกแล้ว, Thai definition: ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, Notes: (สแลง)
แม่บท[N] original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แม่บท[ADJ] original, See also: model, prototypical, standard, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: เราควรปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแม่บทที่เราต้องทำตาม, Thai definition: ที่เป็นตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
เป็นหลัก[V] be a principle, See also: be a foundation for, be a guideline, Example: ตั้งแต่พ้นโทษออกมา เขาก็ยึดเอาธรรมะเป็นหลักในการดำรงชีวิต, Thai definition: เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว, เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
เดินหนังสือ[V] deliver a message or a letters, See also: deliver a document, Example: หัวหน้าใช้เสมียนเดินหนังสือไปตึกโน้น, Thai definition: เอาหนังสือไปส่ง
เดินหมาย[V] deliver a warrant, See also: serve court summons, Example: เจ้าหน้าที่ศาลเดินหมายไปให้ทนายฝ่ายจำเลย, Thai definition: นำเอาหมายไปส่ง
มายา[N] illusion, See also: delusion, deception, fallacy, Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด, Example: เหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตานั้นไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็นมายาที่ไม่มีความแน่นอน
มีความยินดี[V] be glad, See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice, Syn. ยินดี, Example: ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาบรรยายในวันนี้
ใย[ADJ] bright, See also: clear, attractive, fine and delicate, Syn. นวลบาง, บางๆ, ละเอียดอ่อน, Example: หล่อนผัดหน้าขาวเป็นนวลใย
รับฝาก[V] accept taking care of, See also: receive or undertake for delivery, Example: กรมไปรษณีย์ฯ ได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่เยาวราชขึ้น เพื่อรับฝากไปรษณียภัณฑ์ไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่
ล้วง[V] delve, See also: dig, draw out, elicit, extract, Syn. ล้วงตับ, ล้วงไส้, ล้วงถาม, ลวงถาม, Example: ผมไม่อยากจะล้วงเอาความลับของใคร, Thai definition: หยั่งเอาความรู้ความคิด
ล่อหลอก[V] lure, See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure, Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก, Example: ผู้ร้ายใช้กลลวงทางการบัญชีล่อหลอกเอาเงินจากคนชั้นสูง, Thai definition: ล่อให้หลง
ละเมอ[V] daydream, See also: be deluded into thinking, Syn. เพ้อหา, ละเมอเพ้อพก, หลงเพ้อ, Example: ตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มได้แต่ละเมอเพ้อหาถึงแต่หญิงสาวที่เพิ่งพบเจอ, Notes: (ปาก)
ส่งตัว[V] deliver, Example: กรรมการที่เป็นศิลปินซึ่งได้ถูกส่งตัวเข้ามา บางคนไม่เป็นที่ยอมรับของศิลปินผู้ส่งงาน, Thai definition: นำตัวบุคคลหนึ่งไปส่งให้อีกบุคคลหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบใหม่ที่สุด[n. exp.] (baēp mai thīsut) FR: dernier modèle [m] ; tout dernier modèle [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ใบสั่งปล่อยสินค้า[n. exp.] (baisang plǿi sinkhā) EN: delivery order ; D/O   
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งสินค้า[n. exp.] (bai song sinkhā) EN: delivery order   
ใบตราส่ง[n.] (baitrāsong) EN: delivery order   
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular   FR: soigneux ; délicat
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly   FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
บริการจัดส่ง[n. exp.] (børikān jat song) EN: delivery service   FR: service de livraison [m]
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate   FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ไม่ได้[v. exp.] (chakchā mai dāi) EN: brook no delay   
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ชะลอการตัดสินใจ[] (chalø kān tatsinjai) EN: delay decisions   
ชม้อย[v.] (chamøi) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances   FR: faire les yeux doux
ชำระเงินเมื่อมอบสินค้า[v. exp.] (chamra ngoen meūa songmøp sinkhā) EN: payable on delivery   
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin   
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate   
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty   FR: magnifique ; splendide
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté

CMU English Pronouncing Dictionary
DEL D EH1 L
DELA D EH1 L AH0
DELI D EH1 L IY0
EDEL EH1 D AH0 L
DELO D EH1 L OW0
DELP D EH1 L P
DELK D EH1 L K
DELL D EH1 L
ADEL AH0 D EH1 L
MADEL M AE1 D AH0 L
FADEL F AE1 D AH0 L
RUDEL R UW1 D AH0 L
DELFS D EH1 L F S
DELFT D EH1 L F T
EDELL AH0 D EH1 L
DELHI D EH1 L IY0
DELTA D EH1 L T AH0
DELIA D IY1 L Y AH0
DELVE D EH1 L V
DELLE D EH1 L
MODEL M AA1 D AH0 L
DELRE D EH1 L R
FIDEL F AH0 D EH1 L
DELEO D EH1 L IY0 OW0
GIDEL G AY1 D EH2 L
ODELL OW0 D EH1 L
KADEL K AE1 D AH0 L
DELCO D EH1 L K OW0
HODEL HH OW1 D AH0 L
DELAY D AH0 L EY1
RADEL R AE1 D AH0 L
DELAO D EH1 L AW0
DELEE D EH1 L IY0
ODELE OW0 D EH1 L IY0
REDEL R EH1 D AH0 L
DELAP D EH1 L AH0 P
MEDEL M EH1 D AH0 L
NADEL N AA0 D EH1 L
ABDEL AE1 B D EH2 L
DELPH D EH1 L F
ADELE AH0 D EH1 L
WEDEL W EH1 D AH0 L
DELMA D EH1 L M AH0
ADELL AH0 D EH1 L
WADEL W EY1 D AH0 L
UDELL AH1 D AH0 L
DELIO D EY1 L IY0 OW0
BEDEL B AH0 D EH1 L
YODEL Y OW1 D AH0 L
ANDEL AE1 N D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delf (n) (d e1 l f)
dell (n) (d e1 l)
Della (n) (d e1 l @)
Fidel (n) (f i d e1 l)
Delhi (n) (d e1 l ii)
delay (v) (d i1 l ei1)
delft (n) (d e1 l f t)
dells (n) (d e1 l z)
delta (n) (d e1 l t @)
delve (v) (d e1 l v)
model (v) (m o1 d l)
yodel (v) (y ou1 d l)
Delmed (n) (d e1 l m e1 d)
Delors (n) (d @ l oo1 r z)
delays (v) (d i1 l ei1 z)
delete (v) (d i1 l ii1 t)
deltas (n) (d e1 l t @ z)
delude (v) (d i1 l uu1 d)
deluge (v) (d e1 l y uu jh)
delved (v) (d e1 l v d)
delves (v) (d e1 l v z)
models (v) (m o1 d l z)
rondel (n) (r o1 n d l)
rudely (a) (r uu1 d l ii)
widely (a) (w ai1 d l ii)
yodels (v) (y ou1 d l z)
Edelman (n) (ei1 d @ l m @ n)
Candela (n) (k @ n d e1 l @)
Mandela (n) (m a n d e1 l @)
Delphic (j) (d e1 l f i k)
citadel (n) (s i1 t @ d @ l)
crudely (a) (k r uu1 d l ii)
delayed (v) (d i1 l ei1 d)
deleted (v) (d i1 l ii1 t i d)
deletes (v) (d i1 l ii1 t s)
delight (v) (d i1 l ai1 t)
delimit (v) (d ii1 l i1 m i t)
deliver (v) (d i1 l i1 v @ r)
delouse (v) (d ii2 l au1 s)
deluded (v) (d i1 l uu1 d i d)
deludes (v) (d i1 l uu1 d z)
deluged (v) (d e1 l y uu jh d)
deluges (v) (d e1 l y uu jh i z)
delving (v) (d e1 l v i ng)
infidel (n) (i1 n f i d @ l)
modeler (n) (m o1 d l @ r)
remodel (v) (r ii1 m o1 d l)
rondels (n) (r o1 n d l z)
roundel (n) (r au1 n d l)
strudel (n) (s t r uu1 d l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
甘い[うまい, umai] Thai: อร่อย English: delicious
滞る[とどこうる, todokouru] Thai: ล่าช้า English: to be delayed
下す[くだす, kudasu] Thai: ตัดสิน English: to deliver
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model
消す[けす, kesu] Thai: ลบทิ้ง English: to delete

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一行[yi1 xing2, 一行] party; delegation [Add to Longdo]
三纲五常[san1 gang1 wu3 chang2, 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
三角洲[san1 jiao3 zhou1, 三角洲] delta [Add to Longdo]
三角肌[san1 jiao3 ji1, 三角肌] deltoid muscle (over the shoulder) [Add to Longdo]
下放[xia4 fang4, 下放] to delegate; to decentralize; to demote a party cadre to work on the shop floor or countryside [Add to Longdo]
不可磨灭[bu4 ke3 mo2 mie4, 不可磨滅] indelible [Add to Longdo]
中兴新村[Zhong1 xing1 Xin1 cun1, 中興新村] Chung-hsing New Village, model town in Nantou County, west-central Taiwan, administrative seat of the Taiwan Provincial Government [Add to Longdo]
五常[wu3 chang2, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
亚符号模型[ya4 fu2 hao4 mo2 xing2, 亞符號模型] subsymbolic model [Add to Longdo]
亚西尔・阿拉法特[Ya4 xi1 er3 · A1 la1 fa3 te4, 亞西爾・阿拉法特] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat [Add to Longdo]
[jiao1, 交] to deliver; to turn over; to make friends; to intersect (lines); to pay (money) [Add to Longdo]
交付[jiao1 fu4, 交付] to hand over; to deliver [Add to Longdo]
交割[jiao1 ge1, 交割] delivery (commerce) [Add to Longdo]
交给[jiao1 gei3, 交給] give; deliver; hand over [Add to Longdo]
交货[jiao1 huo4, 交貨] to deliver goods [Add to Longdo]
交货期[jiao1 huo4 qi1, 交貨期] delivery period [Add to Longdo]
付之一炬[fu4 zhi1 yi1 ju4, 付之一炬] to put to the torch (成语 saw); to commit to the flames; to burn sth down deliberately [Add to Longdo]
付给[fu4 gei3, 付給] deliver; pay [Add to Longdo]
代表[dai4 biao3, 代表] representative; delegate; to represent; to stand for [Add to Longdo]
代表团[dai4 biao3 tuan2, 代表團] delegation [Add to Longdo]
代表队[dai4 biao3 dui4, 代表隊] delegation [Add to Longdo]
以身作则[yi3 shen1 zuo4 ze2, 以身作則] to set an example (成语 saw); to serve as a model [Add to Longdo]
仿古[fang3 gu3, 仿古] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style [Add to Longdo]
仿纸[fang3 zhi3, 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice) [Add to Longdo]
仿制[fang3 zhi4, 仿製] to copy; to imitate; to make by imitating a model [Add to Longdo]
仿造[fang3 zao4, 仿造] to copy; to produce sth after a model; to counterfeit [Add to Longdo]
伊洛瓦底三角洲[Yi1 luo4 wa3 di3 san1 jiao3 zhou1, 伊洛瓦底三角洲] Irrawaddy delta in south Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
佈建[bu4 jian4, 佈建] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建 [Add to Longdo]
作出[zuo4 chu1, 作出] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
作废[zuo4 fei4, 作廢] to become invalid; to cancel; to delete; to nullify [Add to Longdo]
[tiao1, 佻] frivolous; unsteady; delay [Add to Longdo]
使节团[shi3 jie2 tuan2, 使節團] a diplomatic group; a delegation [Add to Longdo]
依傍[yi1 bang4, 依傍] to rely on; to depend on; to imitate (a model); to base a work (on some model) [Add to Longdo]
保真度[bao3 zhen1 du4, 保真度] fidelity [Add to Longdo]
倒彩[dao4 cai3, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake [Add to Longdo]
倒海翻江[dao3 hai3 fan1 jiang1, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc) [Add to Longdo]
借古喻今[jie4 gu3 yu4 jin1, 借古喻今] to borrow the past as a model for the present [Add to Longdo]
传诵[chuan2 song4, 傳誦] widely known; on everyone's lips [Add to Longdo]
传送[chuan2 song4, 傳送] to convey; to deliver [Add to Longdo]
传送服务[chuan2 song4 fu2 wu4, 傳送服務] delivery service [Add to Longdo]
传遍[chuan2 bian4, 傳遍] spread widely [Add to Longdo]
两讫[liang3 qi4, 兩訖] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled [Add to Longdo]
典範[dian3 fan4, 典範] model; example [Add to Longdo]
刁难[diao1 nan4, 刁難] to be hard on sb; to deliberately make things difficult [Add to Longdo]
分娩[fen1 mian3, 分娩] labor; parturition; delivery [Add to Longdo]
分布式发展模型[fen1 bu4 shi4 fa1 zhan3 mo2 xing2, 分布式發展模型] distributed developmental model [Add to Longdo]
列席[lie4 xi2, 列席] to attend a meeting as a nonvoting delegate [Add to Longdo]
[shan1, 刪] to delete [Add to Longdo]
删掉[shan1 diao4, 刪掉] delete [Add to Longdo]
删减[shan1 jian3, 刪減] to delete; to censor out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
ずれ込む[ずれこむ, zurekomu] (v5m,vi) to drag on; to be delayed [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
なよなよ[, nayonayo] (adv-to,adv,vs) delicately; weakly; gently; supplely [Add to Longdo]
ひ弱[ひよわ, hiyowa] (adj-na,n) weak; delicate; sickly [Add to Longdo]
ぷいと[, puito] (adv) (on-mim) acting rudely and suddenly [Add to Longdo]
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
ゆうパック[, yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P) [Add to Longdo]
んまい[, nmai] (adj-i) (col) (See うまい・2) delicious; appetizing; appetising [Add to Longdo]
アクティビティモデルステップ[, akuteibiteimoderusuteppu] (n) {comp} activity model step [Add to Longdo]
アデリーペンギン[, aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae) [Add to Longdo]
アンデリート[, anderi-to] (n) {comp} Undelete [Add to Longdo]
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei [Add to Longdo]
ウェッデル海豹[ウェッデルあざらし;ウェッデルアザラシ, uedderu azarashi ; uedderuazarashi] (n) (uk) Weddell seal (Leptonychotes weddellii) [Add to Longdo]
ウエーデルン[, ue-derun] (n) wedeling (skiing term) (ger [Add to Longdo]
エントリーモデル[, entori-moderu] (n) {comp} entry model [Add to Longdo]
エントリモデル[, entorimoderu] (n) {comp} entry model [Add to Longdo]
オーバレイモデル[, o-bareimoderu] (n) {comp} overlay model [Add to Longdo]
オブジェクトモデリングツール[, obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool [Add to Longdo]
オブジェクトモデルダイアグラム[, obujiekutomoderudaiaguramu] (n) {comp} object model diagram [Add to Longdo]
オンラインディレイド処理システム[オンラインディレイドしょりシステム, onraindeireido shori shisutemu] (n) {comp} online delayed time system [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
カンデラ[, kandera] (n) candela [Add to Longdo]
ガイドライン[, gaidorain] (n) guideline [Add to Longdo]
ガレージキット[, gare-jikitto] (n) (See ガレキ,フィギュア) small scale production model kit (e.g. for figurines) (wasei [Add to Longdo]
ガレキ[, gareki] (n) (abbr) (See ガレージキット) small scale production model kit (e.g. for figurines) [Add to Longdo]
ガンプラ[, ganpura] (n) (abbr) Gundam plastic models [Add to Longdo]
キャッシュオンデリバリー[, kyasshuonderibari-] (n) cash on delivery; COD [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model [Add to Longdo]
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay [Add to Longdo]
セル化遅延[セルかちえん, seru kachien] (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
ファイルの削除[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] file deletion [Add to Longdo]
ファイルモデル[ふぁいるもでる, fairumoderu] file model [Add to Longdo]
マルコフモデル[まるこふもでる, marukofumoderu] Markov model [Add to Longdo]
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]
モデリング[もでりんぐ, moderingu] modelling, modeling [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation [Add to Longdo]
モデル[もでる, moderu] model [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs) [Add to Longdo]
モデル群[モデルぐん, moderu gun] model group [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
隠れマルコフモデル[かくれマルコフモデル, kakure marukofumoderu] hidden Markov model [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
回転待ち時間[かいてんまちじかん, kaitenmachijikan] rotational delay time, search time [Add to Longdo]
階層ファイルモデル[かいそうファイルモデル, kaisou fairumoderu] hierarchical file model [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
格納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] stored message deletion, MS [Add to Longdo]
機種[きしゅ, kishu] model, type of equipment [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
共通モデル[きょうつモデル, kyoutsu moderu] common model [Add to Longdo]
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role [Add to Longdo]
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set [Add to Longdo]
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter [Add to Longdo]
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters [Add to Longdo]
区切り子文字列[くぎりしもじれつ, kugirishimojiretsu] delimiter string [Add to Longdo]
区切り文字[くぎりもじ, kugirimoji] delimiter [Add to Longdo]
区切る[くぎる, kugiru] to delimit [Add to Longdo]
空白デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter [Add to Longdo]
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]
光源モデル[こうげんモデル, kougen moderu] lighting model [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
削除[さくじょう, sakujou] deletion (vs) [Add to Longdo]
削除[さくじょう, sakujou] delete, DEL [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
schwindelig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindelig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindlig
Heidelbeere(n) |die, pl. Heidelbeeren| ลูกบลูเบอร์รี่
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
Schwindel(n) |der, nur Sg.| อาการเวียนศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: S. Schwindelgefühl, R. schwindelig
schwindelfrei(adj adv) ไม่วิงเวียนหรือปวดศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: A. schwindelig,
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, See also: S. feilschen,
Nadel(n) |die, pl. Nadeln| เข็ม
Mandel(n) |die, pl. Mandeln| เมล็ดอัลมอนด์
handeln, sich um etw.(vt) |handelte sich, hat sich gehandelt| เกี่ยวกับหรือพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Worum handelt sich diese Geschichte? เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือ, See also: S. gehen, um etw.,
edel(adj) |edler, am edelsten| ชั้นสูง, สง่า, (เคมี)เฉื่อย
Glasnudel(n) |die, pl. Glasnudeln| วุ้นเส้น
Stecknadelkopf(n) |der, pl. Stecknadelköpfe| หัวเข็มหมุด
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น
misshandeln(vt) |misshandelte, misshandelt| ประทุษร้าย, ทำร้ายร่างกาย เช่น Ein 26 Jahre alter Mann hat Sonntag gegen 06.30 Uhr eine 25-Jährige nach einem Diskothekenbesuch misshandelt.
Gesindel(n) |das, nur Sg.| พยาธิ, คนชั้นต่ำ, คนที่ก่อความวุ่นวาย เช่น Meiner Meinung gehörten die Demonstranten, höchstwahrscheinlich nur arbeitsscheues Gesindel.
Einzelhandelskette(n) |die, pl. Einzelhandelketten| ร้านค้าขายปลีกในเครือหรือกลุ่มบริษัทเดียวกัน ตัวอย่าง ร้าน 7-11 เช่น In den Filialen der Einzelhandelskette Lidl wird ab kommenden Montag ein PC angeboten.; Die Einzelhandelsketten Lidl und Kaisers wollen im Herbst 2008 in den Verkauf von Fairtrade-Textilien einsteigen.

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
Drogenhandel (n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussmodell {n}flow regime [Add to Longdo]
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterdelegate [Add to Longdo]
Abgesandte {m}delegate [Add to Longdo]
Abgrenzer {m}; Begrenzer {m}delimiter [Add to Longdo]
Abgrenzung {f} | Abgrenzungen {pl} | Abgrenzung {f} der Gebietedelimitation | delimitations | delimitation of areas [Add to Longdo]
Abordnung {f}delegacy [Add to Longdo]
Abordnung {f}; Delegation {f} | Abordnungen {pl}; Delegationen {pl}delegation | delegations [Add to Longdo]
Abordnung {f}; Delegation {f}deputation [Add to Longdo]
Abschaffung {f}; Aufhebung {f}; Beseitigung {f} | Beseitigung {f} von Handelsschrankenabolishment; abolition | abolition of trade barriers [Add to Longdo]
Abschaltverzögerung {f}turn-off delay [Add to Longdo]
Adel {m}nobility [Add to Longdo]
Adel {m}nobleness [Add to Longdo]
Adel {m} | Adligen {pl}aristocracy | aristocracies [Add to Longdo]
Adelsgeschlecht {n}nobility; noble family [Add to Longdo]
Adelsstand {m} | Adelsstände {pl} | in den Adelsstand erhoben werdennobility | nobilities | to receive a knighthood [Add to Longdo]
Adelstitel {m}title (of nobility) [Add to Longdo]
Ärger {m}; Sorge {f} | Ärger bekommen | Ärger machen | sich Ärger einhandelntrouble | to run into trouble | to make trouble | to look for trouble [Add to Longdo]
Aktienhandel {m}; Effektenhandel {m}stock trading [Add to Longdo]
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance [Add to Longdo]
Anger {m}; Gemeindeland {n}; Dorfwiese {f}; Gemeindewiese {f}common; common land [Add to Longdo]
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after [Add to Longdo]
Anschaltverzögerung {f}turn-on delay [Add to Longdo]
Ansiedeln {n}; Ansiedlung {f}; Besiedeln {n}; Besiedlung {f}settling [Add to Longdo]
Apanage {f}; Jahreszahlung {f}; Zahlung zum Unterhalt an Adeligeapanage; appanage [Add to Longdo]
Arbeitsergebnis {n}; Ergebnis {n} | Arbeitsergebnisse {pl}; Ergebnisse {pl}deliverable | deliverables [Add to Longdo]
Arkade {f}; Wandelgang {m} | Arkaden {pl}; Wandelgänge {pl}ambulatory | ambulatories [Add to Longdo]
Atommodell {n}atom model [Add to Longdo]
Aufschub {m}delay [Add to Longdo]
Auge {n}; Öhr {n}; Nadelöhr {n}; Knospe {f}eye [Add to Longdo]
Ausführungsgenehmigung {f}model approval [Add to Longdo]
Ausfuhr {f} (Handel) | Ausfuhren {pl}export | exports [Add to Longdo]
Auslaufmodell {n}discontinued model; obsolescent model [Add to Longdo]
Außenhandel {m}; Außenwirtschaft {f}foreign trade [Add to Longdo]
Badelandschaft {f}swimming complex [Add to Longdo]
Badeschuh {m}, Badelatsch {m} | Badeschuhe {pl}, Badelatschen {pl}flip flop | flip flops [Add to Longdo]
Bagatelldelikt {n}petty crime [Add to Longdo]
Ballen {m}; Bündel {n} | Stoffballen {m} | ein Bündel Banknotenroll | roll of fabric | a roll of banknotes [Add to Longdo]
Bauform {f}; Ausführung {f}; Modell {n}; Typ {m}version; style; model; type [Add to Longdo]
Bauproduktenrichtlinie {f}Building Products Guideline [Add to Longdo]
Bedächtigkeit {f}deliberation [Add to Longdo]
Beförderungsentgelt {n}delivery fee [Add to Longdo]
Befreier {m} | Befreier {pl}deliverer | deliverers [Add to Longdo]
Befreiung {f}; Errettung {f}; Rettung {f} (von)deliverance (from) [Add to Longdo]
Begrenzer {m}delimiter [Add to Longdo]
Beratung {f} | Beratungen {pl}deliberation | deliberations [Add to Longdo]
Beseitigung {f}deletion [Add to Longdo]
Besonnenheit {f}deliberateness [Add to Longdo]
Betrug {m}delusiveness [Add to Longdo]
Betrug {m}; Etikettenschwindel {m} | Betrügereien {pl}fraud | frauds [Add to Longdo]
geschickter Betrug; Schwindel {m}; Trickserei {f}jugglery [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一把[いちわ, ichiwa] ein_Buendel [Add to Longdo]
三把[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
主謀者[しゅぼうしゃ, shubousha] Anfuehrer, Raedelsfuehrer [Add to Longdo]
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]
交易[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
値切る[ねぎる, negiru] den_Preis_herunterhandeln [Add to Longdo]
[しょ, sho] BEHANDELN, ERLEDIGEN, VERURTEILEN, SICH GUT BENEHMEN [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] sich_verwandeln [Add to Longdo]
十把[じっぱ, jippa] zehn_Buendel [Add to Longdo]
[おろし, oroshi] Grosshandel [Add to Longdo]
卸し売り物価[おろしうりぶっか, oroshiuribukka] Grosshandelspreis [Add to Longdo]
卸値[おろしね, oroshine] Grosshandelspreis [Add to Longdo]
取り引き[とりひき, torihiki] Geschaeftsverkehr, Handel [Add to Longdo]
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]
呼応[こおう, koou] im_Einklang_handeln, im_Einverstaendnis_handeln [Add to Longdo]
商う[あきなう, akinau] (mit etwas) handeln, Handel_treiben [Add to Longdo]
商売[しょうばい, shoubai] Handel, Geschaeft, Beschaftigung [Add to Longdo]
商工[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
商業[しょうぎょう, shougyou] Handel, Geschaeft [Add to Longdo]
商港[しょうこう, shoukou] Handelshafen [Add to Longdo]
商魂[しょうこん, shoukon] Handelsgeist [Add to Longdo]
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]
[そ, so] MODELLIEREN [Add to Longdo]
売買[ばいばい, baibai] Kauf_und_Verkauf, Handel [Add to Longdo]
宝玉[ほうぎょく, hougyoku] Edelstein, Juwel [Add to Longdo]
宝石[ほうせき, houseki] Edelstein [Add to Longdo]
対処[たいしょ, taisho] behandeln, Massnahmen_ergreifen [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
小売[こうり, kouri] Kleinhandel [Add to Longdo]
性行[せいこう, seikou] Charakter_und_Lebenswandel [Add to Longdo]
慈しむ[いつくしむ, itsukushimu] -lieben, liebevoll_behandeln [Add to Longdo]
[ぼう, bou] RAUM, QUASTE, TRODDEL [Add to Longdo]
扱う[あつかう, atsukau] behandeln [Add to Longdo]
[は, ha] NEHMEN, ERGREIFEN, BUENDEL [Add to Longdo]
授爵[じゅしゃく, jushaku] in_den_Adelsstand_erheben [Add to Longdo]
提携[ていけい, teikei] im_Einverstaendnis_handeln, im_Einverstaendnis (mit jm.) handeln [Add to Longdo]
敢行[かんこう, kankou] entschlossen_handeln, -wagen, durchfuehren [Add to Longdo]
日米貿易[にちべいぼうえき, nichibeiboueki] Handel_zwischen_Japan_und_USA [Add to Longdo]
札束[さつたば, satsutaba] ein_Buendel_Banknoten [Add to Longdo]
[たば, taba] Buendel [Add to Longdo]
松葉[まつば, matsuba] Kiefernnadel [Add to Longdo]
枝接ぎ[えだつぎ, edatsugi] Veredelung, Aufpfropfen, Pfropfen [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] sich_einmischen, behandeln [Add to Longdo]
[も, mo] NACHAHMEN, IMITIEREN, MODELL [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
泡立つ[あわだつ, awadatsu] schaeumen, brodeln [Add to Longdo]
[なみ, nami] Wirbel, Strudel [Add to Longdo]
渦中[かちゅう, kachuu] Strudel, -Sog, Wirbel [Add to Longdo]
渦巻[うずまき, uzumaki] Wirbel, Strudel, Spirale [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 1.3093 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).