Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for deal (93 entries) (0.207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deal-, *deal*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deal[N] การแจกจ่าย, See also: การจัดสรร, การแบ่งปัน, Syn. apportionment, distribution
deal[N] การแจกไพ่, See also: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่
deal[N] การซื้อขาย, See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก, Syn. agreement, bargain, trade, business transaction, business agreement
deal[VT] จัดการ, See also: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน, Syn. attend to, handle, take care of, treat, manage
deal[VI] แจกไพ่, Syn. dispense, distribute
deal[N] ชุดของไพ่ซึ่งอยู่ในมือ, See also: ไพ่ในมือ, Syn. hand, single game, the set of cards in one's hand
deal[VT] ติดต่อธุรกิจ, See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ, Syn. business deal, do business, trade
deal[VT] ปฏิบัติตัว, See also: ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ, Syn. act, behave
deal[N] ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. a lot, great amount, full amount, whole
deal[N] แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน), Syn. plank, board

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
dealข้อตกลงแลกประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deal, bipartisanข้อตกลงระหว่างสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deal, packageข้อตกลงรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dealerผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า deal **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
deal"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."
dealJapanese management must learn how to deal with American workers, he said.
dealI hope I'll have learned a great deal about it in ten years.
dealThe second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.
dealHe is a tough customer to deal with.
dealThe dealer gave an old Nissan to me for 200,000 yen.
dealIt's your deal.
dealHow would you deal with the problem?
dealI make you a deal.
dealI am ready to do anything that I can for you, because I owe you a great deal.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
dealing(s) (ดีล'ลิงซฺ) n.,pl. ความสัมพันธ์,ธุรกิจ
dealt(เดลทฺ) v. กิริยาช่อง2และช่อง3ของdeal

English-Thai: Nontri Dictionary
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
deal(vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
dealing(n) การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
dealt(vt) pt และ pp ของ deal

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดจำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: ตัวแทนขายสินค้า
รับมือ[V] cope with, See also: deal with, encounter, meet, oppose, withstand, Syn. จัดการ, ต้านทาน, กำราบ, Example: กองบัญชาการใหญ่ระดมทหารกองหนุนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ว่าด้วย[V] deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ
ผู้จำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
ผู้ทำการค้า[N] trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ
เกี่ยวพัน[V] concern, See also: deal, involve, relate, drag in, get involve, Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว, Example: ผู้บัญชาการได้สอบสวนเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของประชาชน, Thai definition: ติดเนื่องกัน
ขับเคี่ยว[V] fight, See also: deal with, contend with, Syn. แข่งขัน, ต่อสู้, Example: ทั้งคู่ต้องมาขับเคี่ยวกันในงานซีไรท์ปีนี้อย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่, Thai definition: ต่อสู้หรือแข่งขันกันไปจนถึงที่สุด หรือจนแพ้ชนะไปข้างหนึ่ง
คนขายของ[N] vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
เข้า[V] get along with, See also: deal with, Syn. เข้ากัน, Ant. แยก, แตกแยก, Example: เด็กๆ เข้ากับเพื่อนใหม่ได้ดี, Thai definition: ถูกกันหรือลงรอยกันได้ดี
เข้าคอ[V] get along, See also: deal with, become friendly, Syn. ถูกคอ, เข้ากัน, Example: ผู้จัดการกับลูกน้องคู่นี้เข้าคอกันได้สนิทเหมือนเพื่อนที่คบกันมานาน, Thai definition: ประพฤติให้ถูกใจกันได้, ลงรอยกันได้เพราะมีนิสัยไปกันได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
ใช่ลูกล่อลูกชน[xp] (chai lūk lø lūk chon) EN: wheeling and dealing   
ดีลเลอร์[n.] (dinloē) EN: dealer   
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor   FR: agent [m] ; distributeur [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise   FR: agence [f]
แจกหมาก[v.] (jaēk māk) EN: deal out blows   
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)   FR: croupier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEAL D IY1 L
DEALT D EH1 L T
DEALS D IY1 L Z
DEALY D IY1 L IY0
DEALE D IY1 L
DEALER D IY1 L ER0
DEAL'S D IY1 L Z
DEALBA D IY2 AE1 L B AH0
DEALEY D IY1 L IY0
DEALERS D IY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Deal (n) (d ii1 l)
deal (v) (d ii1 l)
deals (v) (d ii1 l z)
dealt (v) (d e1 l t)
dealer (n) (d ii1 l @ r)
dealers (n) (d ii1 l @ z)
dealing (v) (d ii1 l i ng)
dealings (n) (d ii1 l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交易员[jiao1 yi4 yuan2, 交易員] dealer; trader [Add to Longdo]
交易者[jiao1 yi4 zhe3, 交易者] dealer [Add to Longdo]
往来[wang3 lai2, 往來] dealings; contacts; to go back and forth [Add to Longdo]
自营商[zi4 ying2 shang1, 自營商] dealer [Add to Longdo]
[fan4, 販] deal in; trade in; to peddle; to sell [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
販売店[はんばいてん, hanbaiten] dealer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beziehungen {pl}; Umgang {m}dealings [Add to Longdo]
Effektenhandel {m}dealing in stocks [Add to Longdo]
Fachhandel {m} für ...dealer specialising in ... [Add to Longdo]
Freigabe {f}deallocation [Add to Longdo]
Händler {m} | Händler {pl}dealer | dealers [Add to Longdo]
Handel {m}; Abkommen {n}; Deal {m}; Geschäft {n}deal [Add to Longdo]
Menge {f}; Teil {n}deal [Add to Longdo]
Verkaufsvertretung {f}dealership [Add to Longdo]
dealen; mit Drogen handelnto deal (in drugs) [Add to Longdo]
handeltdeals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Deal \Deal\ (d[=e]l), n. [OE. del, deel, part, AS. d[=ae]l; akin to OS. d[=e]l, D. & Dan. deel, G. theil, teil, Icel. deild, Sw. del, Goth. dails. [root]65. Cf. 3d {Dole}.] 1. A part or portion; a share; hence, an indefinite quantity, degree, or extent, degree, or extent; as, a deal of time and trouble; a deal of cold. [1913 Webster] Three tenth deals [parts of an ephah] of flour. --Num. xv. 9. [1913 Webster] As an object of science it [the Celtic genius] may count for a good deal . . . as a spiritual power. --M. Arnold. [1913 Webster] She was resolved to be a good deal more circumspect. --W. Black. [1913 Webster] Note: It was formerly limited by some, every, never a, a thousand, etc.; as, some deal; but these are now obsolete or vulgar. In general, we now qualify the word with great or good, and often use it adverbially, by being understood; as, a great deal of time and pains; a great (or good) deal better or worse; that is, better by a great deal, or by a great part or difference. [1913 Webster] 2. The process of dealing cards to the players; also, the portion disturbed. [1913 Webster] The deal, the shuffle, and the cut. --Swift. [1913 Webster] 3. Distribution; apportionment. [Colloq.] [1913 Webster] 4. An arrangement to attain a desired result by a combination of interested parties; -- applied to stock speculations and political bargains. [Slang] [1913 Webster] 5. [Prob. from D. deel a plank, threshing floor. See {Thill}.] The division of a piece of timber made by sawing; a board or plank; particularly, a board or plank of fir or pine above seven inches in width, and exceeding six feet in length. If narrower than this, it is called a batten; if shorter, a deal end. [1913 Webster] Note: Whole deal is a general term for planking one and one half inches thick. [1913 Webster] 6. Wood of the pine or fir; as, a floor of deal. [1913 Webster] {Deal tree}, a fir tree. --Dr. Prior. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Deal \Deal\, v. t. [imp. & p. p. {Dealt} (d[e^]lt); p. pr. & vb. n. {Dealing}.] [OE. delen, AS. d[=ae]lan, fr. d[=ae]l share; akin to OS. d[=e]lian, D. deelen, G. theilen, teilen, Icel. deila, Sw. dela, Dan. dele, Goth. dailjan. See {Deal}, n.] 1. To divide; to separate in portions; hence, to give in portions; to distribute; to bestow successively; -- sometimes with out. [1913 Webster] Is it not to deal thy bread to the hungry? --Is. lviii. 7. [1913 Webster] And Rome deals out her blessings and her gold. --Tickell. [1913 Webster] The nightly mallet deals resounding blows. --Gay. [1913 Webster] Hissing through the skies, the feathery deaths were dealt. --Dryden. [1913 Webster] 2. Specifically: To distribute, as cards, to the players at the commencement of a game; as, to deal the cards; to deal one a jack. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Deal \Deal\, v. i. 1. To make distribution; to share out in portions, as cards to the players. [1913 Webster] 2. To do a distributing or retailing business, as distinguished from that of a manufacturer or producer; to traffic; to trade; to do business; as, he deals in flour. [1913 Webster] They buy and sell, they deal and traffic. --South. [1913 Webster] This is to drive to wholesale trade, when all other petty merchants deal but for parcels. --Dr. H. More. [1913 Webster] 3. To act as an intermediary in business or any affairs; to manage; to make arrangements; -- followed by between or with. [1913 Webster] Sometimes he that deals between man and man, raiseth his own credit with both, by pretending greater interest than he hath in either. --Bacon. [1913 Webster] 4. To conduct one's self; to behave or act in any affair or towards any one; to treat. [1913 Webster] If he will deal clearly and impartially, . . . he will acknowledge all this to be true. --Tillotson. [1913 Webster] 5. To contend (with); to treat (with), by way of opposition, check, or correction; as, he has turbulent passions to deal with. [1913 Webster] {To deal by}, to treat, either well or ill; as, to deal well by servants. "Such an one deals not fairly by his own mind." --Locke. {To deal in}. (a) To have to do with; to be engaged in; to practice; as, they deal in political matters. (b) To buy and sell; to furnish, as a retailer or wholesaler; as, they deal in fish. {To deal with}. (a) To treat in any manner; to use, whether well or ill; to have to do with; specifically, to trade with. "Dealing with witches." --Shak. (b) To reprove solemnly; to expostulate with. [1913 Webster] The deacons of his church, who, to use their own phrase, "dealt with him" on the sin of rejecting the aid which Providence so manifestly held out. --Hawthorne. [1913 Webster] Return . . . and I will deal well with thee. --Gen. xxxii. 9. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: deal n 1: a particular instance of buying or selling; "it was a package deal"; "I had no further trade with him"; "he's a master of the business deal" [syn: {deal}, {trade}, {business deal}] 2: an agreement between parties (usually arrived at after discussion) fixing obligations of each; "he made a bargain with the devil"; "he rose to prominence through a series of shady deals" [syn: {bargain}, {deal}] 3: (often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}] 4: a plank of softwood (fir or pine board) 5: wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir) [syn: {softwood}, {deal}] 6: the cards held in a card game by a given player at any given time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept trying to see my hand" [syn: {hand}, {deal}] 7: the type of treatment received (especially as the result of an agreement); "he got a good deal on his car" 8: the act of distributing playing cards; "the deal was passed around the table clockwise" 9: the act of apportioning or distributing something; "the captain was entrusted with the deal of provisions" v 1: act on verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China" [syn: {cover}, {treat}, {handle}, {plow}, {deal}, {address}] 2: take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case" [syn: {consider}, {take}, {deal}, {look at}] 3: take action with respect to (someone or something); "How are we going to deal with this problem?"; "The teacher knew how to deal with these lazy students" 4: come to terms with; "We got by on just a gallon of gas"; "They made do on half a loaf of bread every day" [syn: {cope}, {get by}, {make out}, {make do}, {contend}, {grapple}, {deal}, {manage}] 5: administer or bestow, as in small portions; "administer critical remarks to everyone present"; "dole out some money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn: {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out}, {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out}, {allot}, {dole out}] 6: do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes" [syn: {deal}, {sell}, {trade}] 7: be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old" [syn: {manage}, {deal}, {care}, {handle}] 8: behave in a certain way towards others; "He deals fairly with his employees" 9: distribute cards to the players in a game; "Who's dealing?" 10: direct the course of; manage or control; "You cannot conduct business like this" [syn: {conduct}, {carry on}, {deal}] 11: give out as one's portion or share [syn: {share}, {divvy up}, {portion out}, {apportion}, {deal}] 12: give (a specific card) to a player; "He dealt me the Queen of Spades" 13: sell; "deal hashish"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.207 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).