Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dame (63 entries) (0.4268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dame-, *dame*. Possible hiragana form: だめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dame[N] นาง (คำไม่เป็นทางการ, คำไม่สุภาพ), See also: คุณนาย

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dame **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dame'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.
dameOn an island in the Seine there is a big church called Notre Dame.
dameLet us turn now to the fundamental issue.
dameCould you tell me the way to Madame Tussaud's?
dameAs a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.
dameFundamental instincts will not go away.
dameThere is a fundamental difference between your opinion and mine.
dameLanguage is a fundamental problem of international marriage.
dameThe individual is the fundamental element of a community.
dameFreedom is so fundamental that its importance cannot be over-emphasized.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง

English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าว[N] dame, See also: title of authority for woman in ancient times, dowager, matron, Example: ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชายาของสมเด็จพระไชยราชา, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ข้าราชการฝ่ายใน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
จักรยานผู้หญิง[n. exp.] (jakkrayān phūying) EN: girl's frame   FR: vélo pour dame [m]
การเรียนพื้นฐาน[n. exp.] (kān rīenrū pheūnthān) FR: apprentissage fondamental [m]
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai khanpheūnthān) EN: basic research   FR: recherche fondamentale [f]
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai pheūnthān) EN: fundamental analysis   
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khanpheūnthān) EN: primary ; basic   FR: fondamental ; élémentaire
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūying) EN: madam   FR: madame

CMU English Pronouncing Dictionary
DAME D EY1 M
DAMER D EY1 M ER0
DAMES D EY1 M Z
DAME'S D EY1 M Z
DAMELIO D AH0 M IY1 L IY0 OW0
DAMERON D AA0 M EH0 R AO1 N
DAMEWOOD D EY1 M W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dame (n) (d ei1 m)
dames (n) (d ei1 m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

駄目[だめ, dame] (n adj) แย่ ไม่ดี ไม่มีผล ไม่ได้ ไม่มีหวัง อย่้า ห้าม

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵妇人[gui4 fu4 ren2, 貴婦人] dame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメージ[, dame-ji] (n) damage; (P) [Add to Longdo]
ダメージコントロール[, dame-jikontoro-ru] (n) damage control [Add to Longdo]
ダメージジーンズ[, dame-jiji-nzu] (n) pre-ripped jeans (wasei [Add to Longdo]
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!" [Add to Longdo]
ダメンズ[, damenzu] (n) (sl) (conflation of だめ (no good) and メンズ (men)) (See イケめん,フツメン) good-for-nothing man; no-hoper [Add to Longdo]
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball) [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
舵面[だめん, damen] (n) control surface [Add to Longdo]
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Dame {f} | Damen {pl} (n ) คุณผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dame {f} | Damen {pl}lady | ladies [Add to Longdo]
Dame {f}dame [Add to Longdo]
Dame {f}madam [Add to Longdo]
Dame {f} (Schach; Kartenspiel)queen [Add to Longdo]
Dame {f}; Damespiel {n}draughts; checkers [Am.] [Add to Longdo]
Dame {f} (Doppelstein beim Damespiel)king [Add to Longdo]
Damebrett {n}checkerboard [Add to Longdo]
Damenbesuch {m}lady visitor [Add to Longdo]
Damenbinde {f}sanitary towel [Add to Longdo]
Damenfriseur {m}; Haarschneider {m}hairdresser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dame \Dame\ (d[=a]m), n. [F. dame, LL. domna, fr. L. domina mistress, lady, fem. of dominus master, ruler, lord; akin to domare to tame, subdue. See {Tame}, and cf. {Dam} a mother, {Dan}, {Danger}, {Dungeon}, {Dominie}, {Don}, n., {Duenna}.] 1. A mistress of a family, who is a lady; a woman in authority; especially, a lady. [1913 Webster] Then shall these lords do vex me half so much, As that proud dame, the lord protector's wife. --Shak. [1913 Webster] 2. The mistress of a family in common life, or the mistress of a common school; as, a dame's school. [1913 Webster] In the dame's classes at the village school. --Emerson. [1913 Webster] 3. A woman in general, esp. an elderly woman. [1913 Webster] 4. A mother; -- applied to human beings and quadrupeds. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dame n 1: informal terms for a (young) woman [syn: {dame}, {doll}, {wench}, {skirt}, {chick}, {bird}] 2: a woman of refinement; "a chauffeur opened the door of the limousine for the grand lady" [syn: {dame}, {madam}, {ma'am}, {lady}, {gentlewoman}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: dame lady From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: dame [dam] queen king lady From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: dame [damə] lady From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Dame [daːmə] (n) , s.(f ) dame; lady; madam From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: dame [daːmə] lady

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions



  • Time: 0.4268 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).