Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dall (51 entries) (0.4234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dall-, *dall*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dally[VI] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, trifle
dally[VT] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, idle
dally[VI] ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle
dalliance[N] การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
dalliance[N] ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
dally over[PHRV] เสียเวลากับ, See also: ปล่อยเวลาให้เสียไปกับ, Syn. dawdle over
dally with[PHRV] คิดเล่นๆเรื่อง, Syn. play with, toy with, trifle with
dally with[PHRV] ทำเป็นล้อเล่น (เรื่องความรัก) กับ (เพศตรงข้าม), See also: ทำเจ้าชู้กับ, เกี้ยวเล่นกับ, Syn. flirt with
dally with[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ไม่จริงจัง

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dall **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dallHe drove the truck to Dallas.
dallYou're late! Sheesh, dilly-dally dilly-dally ...

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle

English-Thai: Nontri Dictionary
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพละโลม[V] flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
แพะโลม[V] dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
โอ้เอ้[V] dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai definition: ไม่รีบร้อน
หยอกเอิน[V] dally, See also: flirt, Syn. เล้าโลม, Example: แดงฟังพี่บัวกับผัวคุยกันหยอกเอินกันกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างงงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
กระเบื้อง[n.] (krabeūang) EN: tile   FR: carrelage [m] ; carreau [m] ; tuile [f] ; dalle [f]
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait   
นกเด้าดินทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok daodin thung yai) EN: Richard's Pipit   FR: Pipit de Richard [m] ; Pipit éperonnier [m] ; Grand Pipit [m] ; Corydalle de Richard
ปรากฏการณ์ทินดอลล์[n. exp.] (prākotkān Thindøl) EN: Tyndall effect   
ปูด้วยหิน[v. exp.] (pū dūay hin) FR: paver ; daller
เหรียญ[n.] (rīen) EN: coin ; medal ; medallion   FR: pièce (de monnaie) [f] ; médaille [f] ; piastre [f]
เหรียญกระษาปณ์[n.] (rīenkrasāp) EN: coin ; medal ; medallion   FR: médaille [f] ; médaillon [m]
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter   FR: trînasser ; lambiner
หยอกเอิน[v.] (yøk-oēn) EN: dally ; flirt   

CMU English Pronouncing Dictionary
DALL D AO1 L
DALLY D AE1 L IY0
DALLA D AE1 L AH0
DALLEY D AE1 L IY0
DALLAS D AE1 L AH0 S
DALLARA D AE2 L AA1 R AH0
DALLAS' D AE1 L AH0 S
DALLMAN D AO1 L M AH0 N
DALLIED D AE1 L IY0 D
DALLMANN D AO1 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dally (v) (d a1 l ii)
Dallas (n) (d a1 l @ s)
dallied (v) (d a1 l i d)
dallies (v) (d a1 l i z)
dallying (v) (d a1 l i i ng)
dalliance (n) (d a1 l i@ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代利斯[Dai4 li4 si1, 代利斯] Dallys, Algerian seaport and naval base [Add to Longdo]
达拉斯[Da2 la1 si1, 達拉斯] Dallas, Texas [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebelei {f}; Spiel {n}dalliance [Add to Longdo]
Müßiggänger {m} | Müßiggänger {pl}dallier | dalliers [Add to Longdo]
Trödelei {f}; Tändelei {f}; Verzögerung {f}dalliance [Add to Longdo]
Dall-Hafenschweinswal {m}; Weissflankenschweinswal {m} [zool.]Dall's porpoise; Dall's harbour porpoise; white-flanked porpoise; spray porpoise; True's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
Dallas (Stadt in USA)Dallas (city in USA) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.4234 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).