Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for cover (4 entries) (6.2502 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cover-, *cover*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cover \Cov"er\ (k?v"?r), n. 1. Anything which is laid, set, or spread, upon, about, or over, another thing; an envelope; a lid; as, the cover of a book. [1913 Webster] 2. Anything which veils or conceals; a screen; disguise; a cloak. "Under cover of the night." -- Macaulay. [1913 Webster] A handsome cover for imperfections. --Collier. [1913 Webster] 3. Shelter; protection; as, the troops fought under cover of the batteries; the woods afforded a good cover. [1913 Webster] Being compelled to lodge in the field . . . whilst his army was under cover, they might be forced to retire. --Clarendon. [1913 Webster] 4. (Hunting) The woods, underbrush, etc., which shelter and conceal game; covert; as, to beat a cover; to ride to cover. [1913 Webster] 5. That portion of a slate, tile, or shingle, which is hidden by the overlap of the course above. --Knight. [1913 Webster] 6. (Steam Engine) The lap of a slide valve. [1913 Webster] 7. [Cf. F. couvert.] A tablecloth, and the other table furniture; esp., the table furniture for the use of one person at a meal; as, covers were laid for fifty guests. [1913 Webster] {To break cover}, to start from a covert or lair; -- said of game. {Under cover}, in an envelope, or within a letter; -- said of a written message. [1913 Webster] Letters . . . dispatched under cover to her ladyship. --Thackeray. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cover \Cov"er\ (k?v"?r), v. t. [imp. & p. p. {Covered} (-?rd); p. pr. & vb. n. {Covering}.] [OF. covrir, F. couvrir, fr. L. cooperire; co- + operire to cover; probably fr. ob towards, over + the root appearing in aperire to open. Cf. {Aperient}, {Overt}, {Curfew}.] 1. To overspread the surface of (one thing) with another; as, to cover wood with paint or lacquer; to cover a table with a cloth. [1913 Webster] 2. To envelop; to clothe, as with a mantle or cloak. [1913 Webster] And with the majesty of darkness round Covers his throne. --Milton. [1913 Webster] All that beauty than doth cover thee. --Shak. [1913 Webster] 3. To invest (one's self with something); to bring upon (one's self); as, he covered himself with glory. [1913 Webster] The powers that covered themselves with everlasting infamy by the partition of Poland. --Brougham. [1913 Webster] 4. To hide sight; to conceal; to cloak; as, the enemy were covered from our sight by the woods. [1913 Webster] A cloud covered the mount. --Exod. xxiv. 15. [1913 Webster] In vain shou striv'st to cover shame with shame. --Milton. [1913 Webster] 5. To brood or sit on; to incubate. [1913 Webster] While the hen is covering her eggs, the male . . . diverts her with his songs. --Addison. [1913 Webster] 6. To overwhelm; to spread over. [1913 Webster] The waters returned and covered the chariots and the horsemen. --Ex. xiv. 28. [1913 Webster] 7. To shelter, as from evil or danger; to protect; to defend; as, the cavalry covered the retreat. [1913 Webster] His calm and blameless life Does with substantial blessedness abound, And the soft wings of peace cover him round. --Cowley. [1913 Webster] 8. To remove from remembrance; to put away; to remit. "Blessed is he whose is covered." --Ps. xxxii. 1. [1913 Webster] 9. To extend over; to be sufficient for; to comprehend, include, or embrace; to account for or solve; to counterbalance; as, a mortgage which fully covers a sum loaned on it; a law which covers all possible cases of a crime; receipts than do not cover expenses. [1913 Webster] 10. To put the usual covering or headdress on. [1913 Webster] Cover thy head . . .; nay, prithee, be covered. --Shak. [1913 Webster] 11. To copulate with (a female); to serve; as, a horse covers a mare; -- said of the male. [1913 Webster] {To cover ground} or {To cover distance}, to pass over; as, the rider covered the ground in an hour. {To cover one's short contracts} (Stock Exchange), to buy stock when the market rises, as a dealer who has sold short does in order to protect himself. {Covering party} (Mil.), a detachment of troops sent for the protection of another detachment, as of men working in the trenches. {To cover into}, to transfer to; as, to cover into the treasury. Syn: To shelter; screen; shield; hide; overspread. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cover \Cov"er\, v. i. To spread a table for a meal; to prepare a banquet. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: cover n 1: a covering that serves to conceal or shelter something; "a screen of trees afforded privacy"; "under cover of darkness"; "the brush provided a covert for game"; "the simplest concealment is to match perfectly the color of the background" [syn: {screen}, {cover}, {covert}, {concealment}] 2: bedding that keeps a person warm in bed; "he pulled the covers over his head and went to sleep" [syn: {blanket}, {cover}] 3: the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it; "the cover concealed their guns from enemy aircraft" [syn: {cover}, {covering}, {screening}, {masking}] 4: the protective covering on the front, back, and spine of a book; "the book had a leather binding" [syn: {binding}, {book binding}, {cover}, {back}] 5: a natural object that covers or envelops; "under a covering of dust"; "the fox was flushed from its cover" [syn: {covering}, {natural covering}, {cover}] 6: covering for a hole (especially a hole in the top of a container); "he removed the top of the carton"; "he couldn't get the top off of the bottle"; "put the cover back on the kettle" [syn: {top}, {cover}] 7: fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations; "artillery provided covering fire for the withdrawal" [syn: {cover}, {covering fire}] 8: a fixed charge by a restaurant or nightclub over and above the charge for food and drink [syn: {cover charge}, {cover}] 9: a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else; "they made a cover of a Beatles' song" [syn: {cover}, {cover version}, {cover song}] 10: a false identity and background (especially one created for an undercover agent); "her new name and passport are cover for her next assignment" v 1: provide with a covering or cause to be covered; "cover her face with a handkerchief"; "cover the child with a blanket"; "cover the grave with flowers" [ant: {expose}, {uncover}] 2: form a cover over; "The grass covered the grave" [syn: {cover}, {spread over}] 3: span an interval of distance, space or time; "The war extended over five years"; "The period covered the turn of the century"; "My land extends over the hills on the horizon"; "This farm covers some 200 acres"; "The Archipelago continues for another 500 miles" [syn: {cover}, {continue}, {extend}] 4: provide for; "The grant doesn't cover my salary" 5: act on verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China" [syn: {cover}, {treat}, {handle}, {plow}, {deal}, {address}] 6: include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory; "This group encompasses a wide range of people from different backgrounds"; "this should cover everyone in the group" [syn: {embrace}, {encompass}, {comprehend}, {cover}] 7: travel across or pass over; "The caravan covered almost 100 miles each day" [syn: {traverse}, {track}, {cover}, {cross}, {pass over}, {get over}, {get across}, {cut through}, {cut across}] 8: be responsible for reporting the details of, as in journalism; "Snow reported on China in the 1950's"; "The cub reporter covered New York City" [syn: {report}, {cover}] 9: hold within range of an aimed firearm 10: to take an action to protect against future problems; "Count the cash in the drawer twice just to cover yourself" 11: hide from view or knowledge; "The President covered the fact that he bugged the offices in the White House" [syn: {cover}, {cover up}] 12: protect or defend (a position in a game); "he covered left field" 13: maintain a check on; especially by patrolling; "The second officer covered the top floor" 14: protect by insurance; "The insurance won't cover this" [syn: {cover}, {insure}, {underwrite}] 15: make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities; "he is compensating for being a bad father" [syn: {cover}, {compensate}, {overcompensate}] 16: invest with a large or excessive amount of something; "She covered herself with glory" 17: help out by taking someone's place and temporarily assuming his responsibilities; "She is covering for our secretary who is ill this week" 18: be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost of; "Is this enough to cover the check?" 19: spread over a surface to conceal or protect; "This paint covers well" 20: cover as if with a shroud; "The origins of this civilization are shrouded in mystery" [syn: {shroud}, {enshroud}, {hide}, {cover}] 21: copulate with a female, used especially of horses; "The horse covers the mare" [syn: {breed}, {cover}] 22: put something on top of something else; "cover the meat with a lot of gravy" [syn: {overlay}, {cover}] 23: play a higher card than the one previously played; "Smith covered again" 24: be responsible for guarding an opponent in a game 25: sit on (eggs); "Birds brood"; "The female covers the eggs" [syn: {brood}, {hatch}, {cover}, {incubate}] 26: clothe, as if for protection from the elements; "cover your head!" [syn: {cover}, {wrap up}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2502 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).