Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for coral (4 entries) (5.9582 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coral-, *coral*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Coral \Cor"al\, n. [Of. coral, F, corail, L. corallum, coralium, fr. Gr. kora`llion.] 1. (Zool.) The hard parts or skeleton of various Anthozoa, and of a few Hydrozoa. Similar structures are also formed by some Bryozoa. [1913 Webster] Note: The large stony corals forming coral reefs belong to various genera of {Madreporaria}, and to the hydroid genus, {Millepora}. The red coral, used in jewelry, is the stony axis of the stem of a gorgonian ({Corallium rubrum}) found chiefly in the Mediterranean. The {fan corals}, {plume corals}, and {sea feathers} are species of {Gorgoniacea}, in which the axis is horny. Organ-pipe coral is formed by the genus {Tubipora}, an Alcyonarian, and {black coral} is in part the axis of species of the genus {Antipathes}. See {Anthozoa}, {Madrepora}. [1913 Webster] 2. The ovaries of a cooked lobster; -- so called from their color. [1913 Webster] 3. A piece of coral, usually fitted with small bells and other appurtenances, used by children as a plaything. [1913 Webster] {Brain coral}, or {Brain stone coral}. See under {Brain}. {Chain coral}. See under {Chain}. {Coral animal} (Zool.), one of the polyps by which corals are formed. They are often very erroneously called {coral insects}. {Coral fish}. See in the Vocabulary. {Coral reefs} (Phys. Geog.), reefs, often of great extent, made up chiefly of fragments of corals, coral sands, and the solid limestone resulting from their consolidation. They are classed as {fringing reefs}, when they border the land; {barrier reefs}, when separated from the shore by a broad belt of water; {atolls}, when they constitute separate islands, usually inclosing a lagoon. See {Atoll}. {Coral root} (Bot.), a genus ({Corallorhiza}) of orchideous plants, of a yellowish or brownish red color, parasitic on roots of other plants, and having curious jointed or knotted roots not unlike some kinds of coral. See Illust. under {Coralloid}. {Coral snake}. (Zo) (a) A small, venomous, Brazilian snake {(Elaps corallinus)}, coral-red, with black bands. (b) A small, harmless, South American snake ({Tortrix scytale}). {Coral tree} (Bot.), a tropical, leguminous plant, of several species, with showy, scarlet blossoms and coral-red seeds. The best known is {Erythrina Corallodendron}. {Coral wood}, a hard, red cabinet wood. --McElrath. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: colorful \colorful\ adj. 1. having striking color. Opposite of {colorless}. Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent, shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing}; {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed, empurpled}] Syn: colourful. [WordNet 1.5] 2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless} or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious}; {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy, jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}] [WordNet 1.5] 3. having color or a certain color; not black, white or grey; as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and {monochrome}. Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber, brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn, reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden}; {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor, bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue, bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful, blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy}; {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary, canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation}; {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored, earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green, dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender, lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley, multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured, painted, particolored, particoloured, piebald, pied, varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored}; {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive}; {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish}; {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine, cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red, scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red}; {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown, snuff-color, snuff-colour, snuff-colored, snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel, brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color, straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine}; {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion, vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish}; {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey, honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta}; {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green}; {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark}, {light}.] Syn: colored, coloured, in color(predicate). [WordNet 1.5] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: coral adj 1: of a strong pink to yellowish-pink color n 1: a variable color averaging a deep pink 2: the hard stony skeleton of a Mediterranean coral that has a delicate red or pink color and is used for jewelry [syn: {coral}, {red coral}, {precious coral}] 3: unfertilized lobster roe; reddens in cooking; used as garnish or to color sauces 4: marine colonial polyp characterized by a calcareous skeleton; masses in a variety of shapes often forming reefs From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: coral chorus; coir

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.9582 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).