Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for clip (4 entries) (4.1752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clip-, *clip*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clip \Clip\ (kl[i^]p), v. i. To move swiftly; -- usually with indefinite it. [1913 Webster] Straight flies as chek, and clips it down the wind. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clip \Clip\, n. 1. An embrace. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] 2. A cutting; a shearing. [1913 Webster] 3. The product of a single shearing of sheep; a season's crop of wool. [1913 Webster] 4. A clasp or holder for letters, papers, etc. [1913 Webster] 5. An embracing strap for holding parts together; the iron strap, with loop, at the ends of a whiffletree. --Knight. [1913 Webster] 6. (Far.) A projecting flange on the upper edge of a horseshoe, turned up so as to embrace the lower part of the hoof; -- called also {toe clip} and {beak}. --Youatt. [1913 Webster] 7. A blow or stroke with the hand; as, he hit him a clip. [Colloq. U. S.] [1913 Webster] 8. (Mach.) A part, attachment, or appendage, for seizing, clasping, or holding, an object, as a cable, etc. [Webster 1913 Suppl.] 9. (Angling) A gaff or hook for landing the fish, as in salmon fishing. [Scot. & Prov. Eng.] [Webster 1913 Suppl.] 10. A rapid gait. "A three-minute clip." --Kipling. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clip \Clip\ (kl[i^]p), v. t. [imp. & p. p. {Clipped} (kl[i^]pt); p. pr. & vb. n. {Clipping}.] [OE. cluppen, clippen, to embrace, AS. clyran to embrace, clasp; cf. OHG. kluft tongs, shears, Icel, kl[=y]pa to pinch, squeeze, also OE. clippen to cut, shear, Dan. klippe to clip, cut, SW. & Icel. klippa.] 1. To embrace, hence; to encompass. [1913 Webster] O . . . that Neptune's arms, who clippeth thee about, Would bear thee from the knowledge of thyself. --Shak. [1913 Webster] 2. To cut off; as with shears or scissors; as, to clip the hair; to clip coin. [1913 Webster] Sentenced to have his ears clipped. --Macaulay. [1913 Webster] 3. To curtail; to cut short. [1913 Webster] All my reports go with the modest truth; No more nor clipped, but so. --Shak. [1913 Webster] In London they clip their words after one manner about the court, another in the city, and a third in the suburbs. --Swift. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: clip n 1: a metal frame or container holding cartridges; can be inserted into an automatic gun [syn: {cartridge holder}, {cartridge clip}, {clip}, {magazine}] 2: an instance or single occasion for some event; "this time he succeeded"; "he called four times"; "he could do ten at a clip" [syn: {time}, {clip}] 3: any of various small fasteners used to hold loose articles together 4: an article of jewelry that can be clipped onto a hat or dress 5: the act of clipping or snipping [syn: {clip}, {clipping}, {snip}] 6: a sharp slanting blow; "he gave me a clip on the ear" v 1: sever or remove by pinching or snipping; "nip off the flowers" [syn: {nip}, {nip off}, {clip}, {snip}, {snip off}] 2: run at a moderately swift pace [syn: {trot}, {jog}, {clip}] 3: attach with a clip; "clip the papers together" [ant: {unclip}] 4: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim}, {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}] 5: terminate or abbreviate before its intended or proper end or its full extent; "My speech was cut short"; "Personal freedom is curtailed in many countries" [syn: {clip}, {curtail}, {cut short}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  clip 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
clip
 • ครั้ง: คราว [Lex2]
 • คลิป: ที่ติดของอันเล็กๆ [Lex2]
 • ตัดออก[Lex2]
 • ติดด้วยคลิป[Lex2]
 • มิวสิกวิดีโอเพลง: ภาพยนตร์สั้น [Lex2]
 • (คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด ###SW. clips n.,pl. กรรไกร,เคร [Hope]
 • (n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด [Nontri]
 • (vt) ขลิบ,เล็ม,กลัด,หนีบ [Nontri]
 • /K L IH1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Clip, Clips, Chip, Slip, clippen

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.1752 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).