Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for cheer (4 entries) (6.2318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheer-, *cheer*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cheer \Cheer\, v. t. [imp. & p. p. {Cheered} (ch[=e]rd); p. pr. & vb. n. {cheering}.] 1. To cause to rejoice; to gladden; to make cheerful; -- often with up. --Cowpe. [1913 Webster] 2. To infuse life, courage, animation, or hope, into; to inspirit; to solace or comfort. [1913 Webster] The proud he tamed, the penitent he cheered. --Dryden. [1913 Webster] 3. To salute or applaud with cheers; to urge on by cheers; as, to cheer hounds in a chase. [1913 Webster] {To cheer ship}, to salute a passing ship by cheers of sailors stationed in the rigging. Syn: To gladden; encourage; inspirit; comfort; console; enliven; refresh; exhilarate; animate; applaud. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cheer \Cheer\ (ch[=e]r), n. [OE. chere face, welcome, cheer, OF. chiere, F. ch[`e]re, fr. LL. cara face, Gr. ka`ra head; akin to Skr. [,c]iras, L. cerebrum brain, G. hirn, and E. cranium.] 1. The face; the countenance or its expression. [Obs.] "Sweat of thy cheer." --Wyclif. [1913 Webster] 2. Feeling; spirit; state of mind or heart. [1913 Webster] Be of good cheer. --Matt. ix. 2. [1913 Webster] The parents . . . fled away with heavy cheer. --Holland. [1913 Webster] 3. Gayety; mirth; cheerfulness; animation. [1913 Webster] I have not that alacrity of spirit, Nor cheer of mind, that I was wont to have. --Shak. [1913 Webster] 1. That which promotes good spirits or cheerfulness; provisions prepared for a feast; entertainment; as, a table loaded with good cheer. [1913 Webster] 5. A shout, hurrah, or acclamation, expressing joy enthusiasm, applause, favor, etc. [1913 Webster] Welcome her, thundering cheer of the street. --Tennyson. [1913 Webster] {What cheer?} How do you fare? What is there that is cheering? [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cheer \Cheer\, v. i. 1. To grow cheerful; to become gladsome or joyous; -- usually with up. [1913 Webster] At sight of thee my gloomy soul cheers up. --A. Philips. [1913 Webster] 2. To be in any state or temper of mind. [Obs.] [1913 Webster] How cheer'st thou, Jessica? --Shak. [1913 Webster] 3. To utter a shout or shouts of applause, triumph, etc. [1913 Webster] And even the ranks of Tusculum Could scare forbear to cheer. --Macaulay. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: cheer n 1: a cry or shout of approval 2: the quality of being cheerful and dispelling gloom; "flowers added a note of cheerfulness to the drab room" [syn: {cheerfulness}, {cheer}, {sunniness}, {sunshine}] [ant: {uncheerfulness}] v 1: give encouragement to [syn: {cheer}, {hearten}, {recreate}, {embolden}] [ant: {dishearten}, {put off}] 2: show approval or good wishes by shouting; "everybody cheered the birthday boy" 3: cause (somebody) to feel happier or more cheerful; "She tried to cheer up the disappointed child when he failed to win the spelling bee" [syn: {cheer}, {cheer up}, {jolly along}, {jolly up}] 4: become cheerful [syn: {cheer}, {cheer up}, {chirk up}] [ant: {complain}, {kick}, {kvetch}, {plain}, {quetch}, {sound off}] 5: spur on or encourage especially by cheers and shouts; "The crowd cheered the demonstrating strikers" [syn: {cheer}, {root on}, {inspire}, {urge}, {barrack}, {urge on}, {exhort}, {pep up}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  cheer 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
cheer
 • การส่งเสียงเชียร์[Lex2]
 • ความสดชื่นรื่นเริง[Lex2]
 • ทำให้มีกำลังใจ: ให้กำลังใจ [Lex2]
 • ทำให้สดชื่น: ทำให้รื่นเริง [Lex2]
 • เปล่งเสียงแสดงความยินดี: เชียร์ [Lex2]
 • รื่นเริงขึ้น: มีกำลังใจขึ้น [Lex2]
 • (เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั [Hope]
 • (n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน [Nontri]
 • (vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน [Nontri]
 • /CH IH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Heer, eher, Heber, Heere, Heers, Hexer, Schere, heuer, schere, Herr, Chöre, Scherer, Seher, her, jeher, scheuer, schwer, chicer, clever, scher, Chef, Chor, Chur, Meer, Teer, hier, leer, Achter, Ehre, scheel, schier, Ehe, heuern, Check, Chefs, Chlor, Cover, Khmer, Speer, scheren, Chemie, Hefe, Hexe, scheuern, Ch, Chart, He, Schnee, Wehe, Ähre, Chile, Choke, Creme, Theke, These, Chat, Crew, Fee, Heu, See, Tee, chi, hie, Achse, scheu, Ahle, Caen, Chip, Code, Idee, Klee, Theo, chic, ohne, Leeren, leeren, teeren

Similar FRENCH words suggested by aspell:
chère, chére, chéré, chérer, cher, chier, cherre, cherré, chères, chéres, chenet, cherrer, chevet, chiée, chêne, chers, cheveu, chiées, chênes

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2318 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).