Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for chad (4 entries) (6.2218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chad-, *chad*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shad \Shad\ (sh[a^]d), n. sing. & pl. [AS. sceadda a kind of fish, akin to Prov. G. schade; cf. Ir. & Gael. sgadan a herring, W. ysgadan herrings; all perhaps akin to E. skate a fish.] (Zool.) Any one of several species of food fishes of the Herring family. The American species ({Alosa sapidissima} formerly {Clupea sapidissima}), which is abundant on the Atlantic coast and ascends the larger rivers in spring to spawn, is an important market fish. The European allice shad, or alose ({Alosa alosa} formerly {Clupea alosa}), and the twaite shad ({Alosa finta} formerly {Clupea finta}), are less important species. [Written also {chad}.] [1913 Webster] Note: The name is loosely applied, also, to several other fishes, as the gizzard shad (see under {Gizzard}), called also {mud shad}, {white-eyed shad}, and {winter shad}. [1913 Webster] {Hardboaded shad}, or {Yellow-tailed shad}, the menhaden. {Hickory shad}, or {Tailor shad}, the {mattowacca}. {Long-boned shad}, one of several species of important food fishes of the Bermudas and the West Indies, of the genus {Gerres}. {Shad bush} (Bot.), a name given to the North American shrubs or small trees of the rosaceous genus {Amelanchier} ({Amelanchier Canadensis}, and {Amelanchier alnifolia}). Their white racemose blossoms open in April or May, when the shad appear, and the edible berries (pomes) ripen in June or July, whence they are called {Juneberries}. The plant is also called {service tree}, and {Juneberry}. {Shad frog}, an American spotted frog ({Rana halecina}); -- so called because it usually appears at the time when the shad begin to run in the rivers. {Trout shad}, the squeteague. {White shad}, the common shad. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Chad \Chad\, n. See {Shad}. [Obs.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: chad n 1: a small piece of paper that is supposed to be removed when a hole is punched in a card or paper tape 2: a lake in north central Africa; fed by the Shari river [syn: {Lake Chad}, {Chad}] 3: a landlocked desert republic in north-central Africa; was under French control until 1960 [syn: {Chad}, {Republic of Chad}, {Tchad}] 4: a family of Afroasiatic tonal languages (mostly two tones) spoken in the regions west and south of Lake Chad in north central Africa [syn: {Chad}, {Chadic}, {Chadic language}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: chad /chad/, n. 1. [common] The perforated edge strips on printer paper, after they have been separated from the printed portion. Also called {selvage}, {perf}, and {ripoff}. 2. The confetti-like paper bits punched out of cards or paper tape; this has also been called chaff, computer confetti, and keypunch droppings. It's reported that this was very old Army slang (associated with teletypewriters before the computer era), and has been occasionally sighted in directions for punched-card vote tabulators long after it passed out of live use among computer programmers in the late 1970s. This sense of ?chad? returned to the mainstream during the finale of the hotly disputed U.S. presidential election in 2000 via stories about the Florida vote recounts. Note however that in the revived mainstream usage chad is not a mass noun and ?a chad? is a single piece of the stuff. There is an urban legend that chad (sense 2) derives from the Chadless keypunch (named for its inventor), which cut little u-shaped tabs in the card to make a hole when the tab folded back, rather than punching out a circle/rectangle; it was clear that if the Chadless keypunch didn't make them, then the stuff that other keypunches made had to be ?chad?. However, serious attempts to track down ?Chadless? as a personal name or U.S. trademark have failed, casting doubt on this etymology ? and the U.S. Patent Classification System uses ?chadless? (small c) as an adjective, suggesting that ?chadless? derives from ?chad? and not the other way around. There is another legend that the word was originally acronymic, standing for ?Card Hole Aggregate Debris?, but this has all the earmarks of a {backronym}. It has also been noted that the word ?chad? is Scots dialect for gravel, but nobody has proposed any plausible reason that card chaff should be thought of as gravel. None of these etymologies is really plausible. [74-12-31] This is one way to be {chad}less.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2218 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).