Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for center (5 entries) (6.083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -center-, *center*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: center \cen"ter\ (s[e^]n"t[~e]r), n. [F. centre, fr. L. centrum, fr. Gr. ke`ntron any sharp point, the point round which a circle is described, fr. kentei^n to prick, goad.] 1. A point equally distant from the extremities of a line, figure, or body, or from all parts of the circumference of a circle; the middle point or place. [1913 Webster] 2. The middle or central portion of anything. [1913 Webster] 3. A principal or important point of concentration; the nucleus around which things are gathered or to which they tend; an object of attention, action, or force; as, a center of attaction. [1913 Webster] 4. The earth. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 5. Those members of a legislative assembly (as in France) who support the existing government. They sit in the middle of the legislative chamber, opposite the presiding officer, between the conservatives or monarchists, who sit on the right of the speaker, and the radicals or advanced republicans who occupy the seats on his left, See {Right}, and {Left}. [1913 Webster] 6. (Arch.) A temporary structure upon which the materials of a vault or arch are supported in position until the work becomes self-supporting. [1913 Webster] 7. (Mech.) (a) One of the two conical steel pins, in a lathe, etc., upon which the work is held, and about which it revolves. (b) A conical recess, or indentation, in the end of a shaft or other work, to receive the point of a center, on which the work can turn, as in a lathe. [1913 Webster] Note: In a lathe the {live center} is in the spindle of the head stock; the {dead center} is on the tail stock. {Planer centers} are stocks carrying centers, when the object to be planed must be turned on its axis. [1913 Webster] {Center of an army}, the body or troops occupying the place in the line between the wings. {Center of a curve} or {Center of a surface} (Geom.) (a) A point such that every line drawn through the point and terminated by the curve or surface is bisected at the point. (b) The fixed point of reference in polar coordinates. See {Coordinates}. {Center of curvature of a curve} (Geom.), the center of that circle which has at any given point of the curve closer contact with the curve than has any other circle whatever. See {Circle}. {Center of a fleet}, the division or column between the van and rear, or between the weather division and the lee. {Center of gravity} (Mech.), that point of a body about which all its parts can be balanced, or which being supported, the whole body will remain at rest, though acted upon by gravity. {Center of gyration} (Mech.), that point in a rotating body at which the whole mass might be concentrated (theoretically) without altering the resistance of the intertia of the body to angular acceleration or retardation. {Center of inertia} (Mech.), the center of gravity of a body or system of bodies. {Center of motion}, the point which remains at rest, while all the other parts of a body move round it. {Center of oscillation}, the point at which, if the whole matter of a suspended body were collected, the time of oscillation would be the same as it is in the actual form and state of the body. {Center of percussion}, that point in a body moving about a fixed axis at which it may strike an obstacle without communicating a shock to the axis. {Center of pressure} (Hydros.), that point in a surface pressed by a fluid, at which, if a force equal to the whole pressure and in the same line be applied in a contrary direction, it will balance or counteract the whole pressure of the fluid. [1913 Webster] Center From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Center \Cen"ter\, Centre \Cen"tre\ v. i. [imp. & p. p. {Centered} or {Centred} (s[e^]n"t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Centering} or {Centring}.] 1. To be placed in a center; to be central. [1913 Webster] 2. To be collected to a point; to be concentrated; to rest on, or gather about, as a center. [1913 Webster] Where there is no visible truth wherein to center, error is as wide as men's fancies. --Dr. H. More. [1913 Webster] Our hopes must center in ourselves alone. --Dryden. [1913 Webster] Center From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Center \Cen"ter\, Centre \Cen"tre\, v. t. 1. To place or fix in the center or on a central point. --Milton. [1913 Webster] 2. To collect to a point; to concentrate. [1913 Webster] Thy joys are centered all in me alone. --Prior. [1913 Webster] 3. (Mech.) To form a recess or indentation for the reception of a center. [1913 Webster] Centerbit From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: center adj 1: equally distant from the extremes [syn: {center(a)}, {halfway}, {middle(a)}, {midway}] 2: of or belonging to neither the right nor the left politically or intellectually [ant: {left}, {right}] n 1: an area that is approximately central within some larger region; "it is in the center of town"; "they ran forward into the heart of the struggle"; "they were in the eye of the storm" [syn: {center}, {centre}, {middle}, {heart}, {eye}] 2: the piece of ground in the outfield directly ahead of the catcher; "he hit the ball to deep center" [syn: {center field}, {centerfield}, {center}] 3: a building dedicated to a particular activity; "they were raising money to build a new center for research" [syn: {center}, {centre}] 4: a point equidistant from the ends of a line or the extremities of a figure [syn: {center}, {centre}, {midpoint}] 5: the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument"; "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center}, {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul}, {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty- gritty}] 6: the object upon which interest and attention focuses; "his stories made him the center of the party" [syn: {center}, {centre}, {center of attention}, {centre of attention}] 7: a cluster of nerve cells governing a specific bodily process; "in most people the speech center is in the left hemisphere" [syn: {center}, {centre}, {nerve center}, {nerve centre}] 8: the middle of a military or naval formation; "they had to reinforce the center" 9: (basketball) the person who plays center on a basketball team 10: (football) the person who plays center on the line of scrimmage and snaps the ball to the quarterback; "the center fumbled the handoff" [syn: {center}, {snapper}] 11: a place where some particular activity is concentrated; "they received messages from several centers" [syn: {center}, {centre}] 12: politically moderate persons; centrists 13: (ice hockey) the person who plays center on a hockey team 14: the sweet central portion of a piece of candy that is enclosed in chocolate or some other covering [syn: {center}, {centre}] 15: mercantile establishment consisting of a carefully landscaped complex of shops representing leading merchandisers; usually includes restaurants and a convenient parking area; a modern version of the traditional marketplace; "a good plaza should have a movie house"; "they spent their weekends at the local malls" [syn: {plaza}, {mall}, {center}, {shopping mall}, {shopping center}, {shopping centre}] 16: the position on a hockey team of the player who participates in the face off at the beginning of the game 17: (American football) the position of the player on the line of scrimmage who puts the ball in play; "it is a center's responsibility to get the football to the quarterback" 18: a position on a basketball team of the player who participates in the jump that starts the game v 1: center upon; "Her entire attention centered on her children"; "Our day revolved around our work" [syn: {focus on}, {center on}, {revolve around}, {revolve about}, {concentrate on}, {center}] 2: direct one's attention on something; "Please focus on your studies and not on your hobbies" [syn: {concentrate}, {focus}, {center}, {centre}, {pore}, {rivet}] 3: move into the center; "That vase in the picture is not centered" [syn: {center}, {centre}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: center centre

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.083 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).