Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for case (7 entries) (5.359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -case-, *case*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Case \Case\, n. [F. cas, fr. L. casus, fr. cadere to fall, to happen. Cf. {Chance}.] 1. Chance; accident; hap; opportunity. [Obs.] [1913 Webster] By aventure, or sort, or cas. --Chaucer. [1913 Webster] 2. That which befalls, comes, or happens; an event; an instance; a circumstance, or all the circumstances; condition; state of things; affair; as, a strange case; a case of injustice; the case of the Indian tribes. [1913 Webster] In any case thou shalt deliver him the pledge. --Deut. xxiv. 13. [1913 Webster] If the case of the man be so with his wife. --Matt. xix. 10. [1913 Webster] And when a lady's in the case You know all other things give place. --Gay. [1913 Webster] You think this madness but a common case. --Pope. [1913 Webster] I am in case to justle a constable, --Shak. [1913 Webster] 3. (Med. & Surg.) A patient under treatment; an instance of sickness or injury; as, ten cases of fever; also, the history of a disease or injury. [1913 Webster] A proper remedy in hypochondriacal cases. --Arbuthnot. [1913 Webster] 4. (Law) The matters of fact or conditions involved in a suit, as distinguished from the questions of law; a suit or action at law; a cause. [1913 Webster] Let us consider the reason of the case, for nothing is law that is not reason. --Sir John Powell. [1913 Webster] Not one case in the reports of our courts. --Steele. [1913 Webster] 5. (Gram.) One of the forms, or the inflections or changes of form, of a noun, pronoun, or adjective, which indicate its relation to other words, and in the aggregate constitute its declension; the relation which a noun or pronoun sustains to some other word. [1913 Webster] Case is properly a falling off from the nominative or first state of word; the name for which, however, is now, by extension of its signification, applied also to the nominative. --J. W. Gibbs. [1913 Webster] Note: Cases other than the nominative are oblique cases. Case endings are terminations by which certain cases are distinguished. In old English, as in Latin, nouns had several cases distinguished by case endings, but in modern English only that of the possessive case is retained. [1913 Webster] {Action on the case} (Law), according to the old classification (now obsolete), was an action for redress of wrongs or injuries to person or property not specially provided against by law, in which the whole cause of complaint was set out in the writ; -- called also {trespass on the case}, or simply {case}. {All a case}, a matter of indifference. [Obs.] "It is all a case to me." --L'Estrange. {Case at bar}. See under {Bar}, n. {Case divinity}, casuistry. {Case lawyer}, one versed in the reports of cases rather than in the science of the law. {Case stated} or {Case agreed on} (Law), a statement in writing of facts agreed on and submitted to the court for a decision of the legal points arising on them. {A hard case}, an abandoned or incorrigible person. [Colloq.] {In any case}, whatever may be the state of affairs; anyhow. {In case}, or {In case that}, if; supposing that; in the event or contingency; if it should happen that. "In case we are surprised, keep by me." --W. Irving. {In good case}, in good condition, health, or state of body. {To put a case}, to suppose a hypothetical or illustrative case. Syn: Situation, condition, state; circumstances; plight; predicament; occurrence; contingency; accident; event; conjuncture; cause; action; suit. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Case \Case\ (k[=a]s), n. [OF. casse, F. caisse (cf. It. cassa), fr. L. capsa chest, box, case, fr. capere to take, hold. See {Capacious}, and cf. 4th {Chase}, {Cash}, {Enchase}, 3d {Sash}.] [1913 Webster] 1. A box, sheath, or covering; as, a case for holding goods; a case for spectacles; the case of a watch; the case (capsule) of a cartridge; a case (cover) for a book. [1913 Webster] 2. A box and its contents; the quantity contained in a box; as, a case of goods; a case of instruments. [1913 Webster] 3. (Print.) A shallow tray divided into compartments or "boxes" for holding type. [1913 Webster] Note: Cases for type are usually arranged in sets of two, called respectively the upper and the lower case. The {upper case} contains capitals, small capitals, accented and marked letters, fractions, and marks of reference: the {lower case} contains the small letters, figures, marks of punctuation, quadrats, and spaces. [1913 Webster] 4. An inclosing frame; a casing; as, a door case; a window case. [1913 Webster] 5. (Mining) A small fissure which admits water to the workings. --Knight. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Case \Case\, v. t. [imp. & p. p. {Cased}; p. pr. & vb. n. {Casing}.] 1. To cover or protect with, or as with, a case; to inclose. [1913 Webster] The man who, cased in steel, had passed whole days and nights in the saddle. --Prescott. [1913 Webster] 2. To strip the skin from; as, to case a box. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Case \Case\, v. i. To propose hypothetical cases. [Obs.] "Casing upon the matter." --L'Estrange. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: case n 1: an occurrence of something; "it was a case of bad judgment"; "another instance occurred yesterday"; "but there is always the famous example of the Smiths" [syn: {case}, {instance}, {example}] 2: a special set of circumstances; "in that event, the first possibility is excluded"; "it may rain in which case the picnic will be canceled" [syn: {event}, {case}] 3: a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy; "the family brought suit against the landlord" [syn: {lawsuit}, {suit}, {case}, {cause}, {causa}] 4: the actual state of things; "that was not the case" 5: a portable container for carrying several objects; "the musicians left their instrument cases backstage" 6: a person requiring professional services; "a typical case was the suburban housewife described by a marriage counselor" 7: a person who is subjected to experimental or other observational procedures; someone who is an object of investigation; "the subjects for this investigation were selected randomly"; "the cases that we studied were drawn from two different communities" [syn: {subject}, {case}, {guinea pig}] 8: a problem requiring investigation; "Perry Mason solved the case of the missing heir" 9: a statement of facts and reasons used to support an argument; "he stated his case clearly" 10: the quantity contained in a case [syn: {case}, {caseful}] 11: nouns or pronouns or adjectives (often marked by inflection) related in some way to other words in a sentence [syn: {case}, {grammatical case}] 12: a specific state of mind that is temporary; "a case of the jitters" 13: a person of a specified kind (usually with many eccentricities); "a real character"; "a strange character"; "a friendly eccentric"; "the capable type"; "a mental case" [syn: {character}, {eccentric}, {type}, {case}] 14: a specific size and style of type within a type family [syn: {font}, {fount}, {typeface}, {face}, {case}] 15: an enveloping structure or covering enclosing an animal or plant organ or part [syn: {sheath}, {case}] 16: the housing or outer covering of something; "the clock has a walnut case" [syn: {shell}, {case}, {casing}] 17: the enclosing frame around a door or window opening; "the casings had rotted away and had to be replaced" [syn: {casing}, {case}] 18: (printing) the receptacle in which a compositor has his type, which is divided into compartments for the different letters, spaces, or numbers; "for English, a compositor will ordinarily have two such cases, the upper case containing the capitals and the lower case containing the small letters" [syn: {case}, {compositor's case}, {typesetter's case}] 19: bed linen consisting of a cover for a pillow; "the burglar carried his loot in a pillowcase" [syn: {case}, {pillowcase}, {slip}, {pillow slip}] 20: a glass container used to store and display items in a shop or museum or home [syn: {case}, {display case}, {showcase}, {vitrine}] v 1: look over, usually with the intention to rob; "They men cased the housed" 2: enclose in, or as if in, a case; "my feet were encased in mud" [syn: {encase}, {incase}, {case}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CASE Common Application Service Element (ISO, OSI) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CASE Computer Aided Software Engineering

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.359 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).