Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for canon (71 entries) (0.6112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canon-, *canon*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canon[N] หลักการทั่วไป, Syn. rule, principle
canonic[ADJ] ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonical, accepted
canonic[ADJ] ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonical
canonise[VT] ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ, Syn. canonize, saint, sanctify
canonize[VT] ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ, Syn. canonise, saint, sanctify
canonical[ADJ] ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonic, accepted
canonical[ADJ] ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonic

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
canonฉบับแท้ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonกติกาสงฆ์, กฎของคณะสงฆ์, สังฆาณัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canon lawsประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Canon of Proportionบัญญัติส่วนสัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonicalแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical formรูปแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical form of a matrixรูปแบบบัญญัติของเมทริกซ์ [มีความหมายเหมือนกับ canonical matrix และ normal form of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical matrixเมทริกซ์แบบบัญญัติ [มีความหมายเหมือนกับ canonical form of a matrix และ normal form of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canons of inheritanceหลักกฎหมายว่าด้วยการตกทอดของทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz

English-Thai: Nontri Dictionary
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักคำสอน[N] doctrine, See also: canon, established principle, Syn. คำสอน, คำสั่งสอน, Example: พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนที่ให้ความนิยม และให้เกียรติผู้ให้มากกว่าผู้รับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินปืน[n. exp.] (dinpeūn) EN: gunpowder   FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
กติกาสงฆ์[n. exp.] (katikā song) EN: canon   
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
กระบอกปืน[n. exp.] (krabøk peūn) EN: gun barrel   FR: canon de fusil [m]
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ākātsayān) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak   FR: canon antiaérien [m]
ปืนใหญ่[n.] (peūnyai) EN: cannon ; artillery ; ordnance   FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
พระไตรปิฎก[n. prop.] (Phratraipidok) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (Sanskrit) ; Tipitaka (Pali) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets   FR: Canon bouddhique pali [m] ; tipitaka (pali) [m] ; tripitaka (sanskrit) [m] ; triple corbeille [f]
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANON K AE1 N AH0 N
CANONS K AE1 N AH0 N Z
CANON'S K AE1 N AH0 N Z
CANONIE K AE1 N AH0 N IY0
CANONICO K AA0 N OW0 N IY1 K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canon (n) (k a1 n @ n)
canons (n) (k a1 n @ n z)
canonize (v) (k a1 n @ n ai z)
canonical (j) (k @1 n o1 n i k l)
canonized (v) (k a1 n @ n ai z d)
canonizes (v) (k a1 n @ n ai z i z)
canonizing (v) (k a1 n @ n ai z i ng)
canonization (n) (k a2 n @ n ai z ei1 sh @ n)
canonizations (n) (k a2 n @ n ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳能[Jia1 neng2, 佳能] Canon (Japanese company) [Add to Longdo]
[dian3, 典] canon; dictionary [Add to Longdo]
典籍[dian3 ji2, 典籍] canonical text [Add to Longdo]
教规[jiao4 gui1, 教規] canon; religious rules [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heiligsprechung {f}canonization [Add to Longdo]
Kanon {m} [mus.]canon [Add to Longdo]
Kirchenrecht {n}canon law [Add to Longdo]
Normalform {f}canonical form; normal form [Add to Longdo]
Stiftsdame {f}canoness [Add to Longdo]
Stiftsherr {m} | Stiftsherren {pl}canon | canons [Add to Longdo]
anerkannt; rechtmäßig; autorisiert {adj}canonical [Add to Longdo]
kanonisch {adj}canonical [Add to Longdo]
kanonisches Rechtcanon law [Add to Longdo]
vorschriftsmäßig {adj}canonical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Canon \Ca*[~n]on"\ (k[aum]*ny[-o]n"; anglicized k[a^]n"y[u^]n), n. [Sp., a tube or hollow, fr. ca[~n]a reed, fr. L. canna. See {Cane}.] A deep gorge, ravine, or gulch, between high and steep banks, worn by water courses. [Mexico & Western U. S.] [Also spelled {canyon}.] [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: canon \can"on\ (k[a^]n"[u^]n), n. [OE. canon, canoun, AS. canon rule (cf. F. canon, LL. canon, and, for sense 7, F. chanoine, LL. canonicus), fr. L. canon a measuring line, rule, model, fr. Gr. kanw`n rule, rod, fr. ka`nh, ka`nnh, reed. See {Cane}, and cf. {Canonical}.] 1. A law or rule. [1913 Webster] Or that the Everlasting had not fixed His canon 'gainst self-slaughter. --Shak. [1913 Webster] 2. (Eccl.) A law, or rule of doctrine or discipline, enacted by a council and confirmed by the pope or the sovereign; a decision, regulation, code, or constitution made by ecclesiastical authority. [1913 Webster] Various canons which were made in councils held in the second centry. --Hook. [1913 Webster] 3. The collection of books received as genuine Holy Scriptures, called the {sacred canon}, or general rule of moral and religious duty, given by inspiration; the Bible; also, any one of the canonical Scriptures. See {Canonical books}, under {Canonical}, a. [1913 Webster] 4. In monasteries, a book containing the rules of a religious order. [1913 Webster] 5. A catalogue of saints acknowledged and canonized in the Roman Catholic Church. [1913 Webster] 6. A member of a cathedral chapter; a person who possesses a prebend in a cathedral or collegiate church. [1913 Webster] 7. (Mus.) A musical composition in which the voices begin one after another, at regular intervals, successively taking up the same subject. It either winds up with a coda (tailpiece), or, as each voice finishes, commences anew, thus forming a perpetual fugue or round. It is the strictest form of imitation. See {Imitation}. [1913 Webster] 8. (Print.) The largest size of type having a specific name; -- so called from having been used for printing the canons of the church. [1913 Webster] 9. The part of a bell by which it is suspended; -- called also {ear} and {shank}. Note: [See Illust. of {Bell}.] --Knight. [1913 Webster] 10. (Billiards) See {Carom}. [1913 Webster] {Apostolical canons}. See under {Apostolical}. {Augustinian canons}, {Black canons}. See under {Augustinian}. {Canon capitular}, {Canon residentiary}, a resident member of a cathedral chapter (during a part or the whole of the year). {Canon law}. See under {Law}. {Canon of the Mass} (R. C. Ch.), that part of the mass, following the Sanctus, which never changes. {Honorary canon}, a canon[6] who neither lived in a monastery, nor kept the canonical hours. {Minor canon} (Ch. of Eng.), one who has been admitted to a chapter, but has not yet received a prebend. {Regular canon} (R. C. Ch.), one who lived in a conventual community and followed the rule of St. Austin; a Black canon. {Secular canon} (R. C. Ch.), one who did not live in a monastery, but kept the hours. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: canon n 1: a rule or especially body of rules or principles generally established as valid and fundamental in a field or art or philosophy; "the neoclassical canon"; "canons of polite society" 2: a priest who is a member of a cathedral chapter 3: a ravine formed by a river in an area with little rainfall [syn: {canyon}, {canon}] 4: a contrapuntal piece of music in which a melody in one part is imitated exactly in other parts 5: a complete list of saints that have been recognized by the Roman Catholic Church 6: a collection of books accepted as holy scripture especially the books of the Bible recognized by any Christian church as genuine and inspired From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: canon [kanɔn] canon cannon From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: canon [kanõ] cannon

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6112 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).