Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for can (16 entries) (6.0851 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -can-, *can*.

Result from Foreign Dictionaries (16 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: May \May\ (m[=a]), v. [imp. {Might} (m[imac]t)] [AS. pres. maeg I am able, pret. meahte, mihte; akin to D. mogen, G. m["o]gen, OHG. mugan, magan, Icel. mega, Goth. magan, Russ. moche. [root]103. Cf. {Dismay}, {Main} strength, {Might}. The old imp. mought is obsolete, except as a provincial word.] An auxiliary verb qualifying the meaning of another verb, by expressing: (a) Ability, competency, or possibility; -- now oftener expressed by {can}. [1913 Webster] How may a man, said he, with idle speech, Be won to spoil the castle of his health! --Spenser. [1913 Webster] For what he [the king] may do is of two kinds; what he may do as just, and what he may do as possible. --Bacon. [1913 Webster] For of all sad words of tongue or pen The saddest are these: "It might have been." --Whittier. [1913 Webster] (b) Liberty; permission; allowance. [1913 Webster] Thou mayst be no longer steward. --Luke xvi. 2. [1913 Webster] (c) Contingency or liability; possibility or probability. [1913 Webster] Though what he learns he speaks, and may advance Some general maxims, or be right by chance. --Pope. [1913 Webster] (d) Modesty, courtesy, or concession, or a desire to soften a question or remark. [1913 Webster] How old may Phillis be, you ask. --Prior. [1913 Webster] (e) Desire or wish, as in prayer, imprecation, benediction, and the like. "May you live happily." --Dryden. [1913 Webster] {May be}, & {It may be}, are used as equivalent to {possibly}, {perhaps}, {maybe}, {by chance}, {peradventure}. See 1st {Maybe}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Can \Can\, v. t. [imp. & p. p. {Canned}; p. pr. & vb. n. {Canning}.] To preserve by putting in sealed cans [U. S.] "Canned meats" --W. D. Howells. [1913 Webster] {Canned goods}, a general name for fruit, vegetables, meat, or fish, preserved in hermetically sealed cans. From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Can \Can\, v. t. & i. Note: [The transitive use is obsolete.] [imp. {Could}.] [OE. cunnen, cannen (1st sing. pres. I can), to know, know how, be able, AS. cunnan, 1st sing. pres. ic cann or can, pl. cunnon, 1st sing. imp. c[=u][eth]e (for cun[eth]e); p. p. c[=u][eth] (for cun[eth]); akin to OS. Kunnan, D. Kunnen, OHG. chunnan, G. k["o]nnen, Icel. kunna, Goth. Kunnan, and E. ken to know. The present tense I can (AS. ic cann) was originally a preterit, meaning I have known or Learned, and hence I know, know how. [root]45. See {Ken}, {Know}; cf. {Con}, {Cunning}, {Uncouth}.] 1. To know; to understand. [Obs.] [1913 Webster] I can rimes of Robin Hood. --Piers Plowman. [1913 Webster] I can no Latin, quod she. --Piers Plowman. [1913 Webster] Let the priest in surplice white, That defunctive music can. --Shak. [1913 Webster] 2. To be able to do; to have power or influence. [Obs.] [1913 Webster] The will of Him who all things can. --Milton. [1913 Webster] For what, alas, can these my single arms? --Shak. [1913 Webster] M[ae]c[ae]nas and Agrippa, who can most with C[ae]sar. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 3. To be able; -- followed by an infinitive without to; as, I can go, but do not wish to. Syn: {Can but}, {Can not but}. It is an error to use the former of these phrases where the sens requires the latter. If we say, "I can but perish if I go," "But" means only, and denotes that this is all or the worst that can happen. When the apostle Peter said. "We can not but speak of the things which we have seen and heard." he referred to a moral constraint or necessety which rested upon him and his associates; and the meaning was, We cannot help speaking, We cannot refrain from speaking. This idea of a moral necessity or constraint is of frequent occurrence, and is also expressed in the phrase, "I can not help it." Thus we say. "I can not but hope," "I can not but believe," "I can not but think," "I can not but remark," etc., in cases in which it would be an error to use the phrase can but. [1913 Webster] Yet he could not but acknowledge to himself that there was something calculated to impress awe, . . . in the sudden appearances and vanishings . . . of the masque --De Quincey. [1913 Webster] Tom felt that this was a rebuff for him, and could not but understand it as a left-handed hit at his employer. --Dickens. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Can \Can\ (k[a^]n), an obs. form of began, imp. & p. p. of {Begin}, sometimes used in old poetry. Note: [See {Gan}.] [1913 Webster] With gentle words he can faile gree. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Can \Can\, n. [OE. & AS. canne; akin to D. Kan, G. Kanne, OHG. channa, Sw. Kanna, Dan. kande.] 1. A drinking cup; a vessel for holding liquids. --[Shak. ] [1913 Webster] Fill the cup and fill can, Have a rouse before the morn. --Tennyson. [1913 Webster] 2. A vessel or case of tinned iron or of sheet metal, of various forms, but usually cylindrical; as, a can of tomatoes; an oil can; a milk can. [1913 Webster] Note: A can may be a cylinder open at the top, as for receiving the sliver from a carding machine, or with a removable cover or stopper, as for holding tea, spices, milk, oysters, etc., or with handle and spout, as for holding oil, or hermetically sealed, in canning meats, fruits, etc. The name is also sometimes given to the small glass or earthenware jar used in canning. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: can n 1: airtight sealed metal container for food or drink or paint etc. [syn: {can}, {tin}, {tin can}] 2: the quantity contained in a can [syn: {can}, {canful}] 3: a buoy with a round bottom and conical top [syn: {can}, {can buoy}] 4: the fleshy part of the human body that you sit on; "he deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates}, {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can}, {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister}, {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern}, {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom}, {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}] 5: a plumbing fixture for defecation and urination [syn: {toilet}, {can}, {commode}, {crapper}, {pot}, {potty}, {stool}, {throne}] 6: a room or building equipped with one or more toilets [syn: {toilet}, {lavatory}, {lav}, {can}, {john}, {privy}, {bathroom}] v 1: preserve in a can or tin; "tinned foods are not very tasty" [syn: {can}, {tin}, {put up}] 2: terminate the employment of; discharge from an office or position; "The boss fired his secretary today"; "The company terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire}, {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away}, {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant: {employ}, {engage}, {hire}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAN Complete Area Networks (SNI) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAN Controller Area Network [bus] (CAN) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: esprit 1. ruh, can, neşe. esprit decorps bir grup içindeki birlik duygusu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: heart 1. yürek, kalp 2. gönül, can 3. göğüs 4. vicdan 5. merkez, orta, orta yer 6. öz, can damarı 7. kuvvet, enerji 8. cesaret, şevk 9. verimlilik 10. kalp şeklinde herhangi bir şey 11. (iskambil) kupa 12. (çoğ.) bir iskambil oyunu. heert disease kalp hastalığı. a person after one's own heart gönlüne göre biri, tam istediği gibi bir kimse. at heart içten, hakikatte, içyüzünde. by heart ezbere. cry one's heart out doyasıya ağlamak. do ones heart good gönlünü ferahlatmak, sevindirmek. eat one's heart out kendini yemek, çok üzülmek 13. özlemek. from my heart bütün kalbimle, en samimi hislerimle. get to the heart of özüne inmek, esas anlamını kavramak. have a change of heart fikir veya davranışlarını değiytirmek. have a heart sempatik olmak 14. insaflı davranmak, merhamet etmek. Have a heartl insaf be ! have one's heart in one's mouth yüreği ağzına gelmek, ödü kopmak. His heart is in the right place iyi niyetlidir. in one's heart of hearts kalbinin derinliklerinde. make one's heart bleed kalbini kırmak, üzmek. set one's heart on çok istemek. sick at heart meyus, üzgün, kederli. take heart cesur olmak, cesaretlenmek. take to heart ciddi olarak düşünmek 15. içine işlemek 16. merak etmek. to one's heart' content doya doya, kana kana. wear one's heart on one's sleeve hislerini belli etmek, açık kalpli olmak. with all my heart bütün kalbimle, samimi olarak. with heart and soul seve seve, canla başla. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: life 1. (çoğ.) lives) hayat, ömür, canlılık 2. can, canlı şey 3. yaşama tarzı 4. zevk, sefa, cümbüş 5. dayanma müddeti 6. biyografi 7. hayat merkezi, hayat noktası 8. (ilah.) ebedi hayat, ruhani hayat. life annuity kişiye yaşadığı sürece bağlanmış olan gelir. life assurance (İng.) hayat (sig.)ortası. life belt cankurtaran kemeri. life buoy cankurtaran simidi. life cycle bir organizmanın hayat devresi. life estate kişiye yaşadığı sürece mal ettirilen mülk veya gelir. life expectancy (sig.) ortalama ömür uzunluğu, muhtemel olan hayat muddeti. life history biyografi. life insurance hayat (sig.)ortası. life interest yaşadığı sürece mal ettirilen mülk. life jacket can kurtaran yeleği. life line cankurtaran halatı, yedeklik halat 9. avuç içinde görülen hayat çizgisi. life preserver insanı denizde boğul- maktan kurtaran cihaz, cankurtaran 10. (İng.) kurşun veya demir başlı bir çeşit (kıs.)a baston, topuzlu baston. life science canlı organizmalardan herhangi biri ile uğraşan ilim dalı. life scientist bu ilim üzerinde çalışan kimse. life span ömür, hayat süresi. life-support system yaşamak için gerekli fizyolojik hareket imkânını sağlayan sistem. life work bütün hayatın adandığı iş, meslek. A cat has nine lives. Kedi dokuz canlıdır. as big as life canlısı veya hakikisi kadar büyük 11. şahsen, bizzat. come to life ayılmak. depart this life bu dünyadan göçmek, ölmek. early life gençlik. eternal life ebedi hayat. for dear life bütün kuvvetiyle, hayatnı kurtarmak için. for life bütün hayat boyunca, ölünceye kadar. for the life of me hiç. have the time of one' life eğlenceli vakit geçirmek. He was the life of the party. Toplantıyı canlandıran o idi. high life sosyete hayatı. large as life ta kendisi. lay down one' life canını feda etmek. lead a dog' life çok sıkıntı çekmek, sürünmek. lead a life of pleasure zevk ve sefa sürmek. manner of life yaşayış tarzı. married life evlilik hayatı. matter of life and death hayat memat meselesi, ölüm kalım davası, ölüm dirim meselesi. prime of life hayatın en verimli devresi, tam dinçlik zamanı. single life bekarlık. station in life sosyal durum. the life to come gelecek dünyadaki hayat, ölümden sonraki hayat. throw away ones life hayatını heder etmek. time of life yaş. to the life tıpkı, canlı gibi. true to life gerçek hayatta olduğu gibi. try one for his life idam cezasını gerektirmesi muhtemel olan bir davada birisini yargılamak. Upon my life! Allah aşkına. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pneuma 1. ruh, can. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: psyche 1. insan ruhu, tin 2. can 3. akıl. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: soul 1. ruh, can 2. zenci müziğinin uyandırdığı heyecan veya his 3. (fels.) tin 4. hissiyat, maneviyat 5. öz, nüve 6. kök, temel 7. canlılık 8. şahıs, kişi, kimse. soul brother (A.B.D.) zenci soydaş. soul food (A.B.D.) Güneyli zencilere özgü yemek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: spiritus 1. (Lat.) ruh, can 2. nefes. spiritus asper (Yu.) (gram.) kelime başındaki ''h'' sesi 3. bunu belirten işaret(') spiritus lenis (Yu.) (gram.) sesli harflerle başlayan kelimelerin başında "h" sesinin bulunmaması 4. bunu ifade eden işaret (') From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: vitality 1. hayat, dirilik, can, ruh 2. canlılık 3. dayanma kuvveti.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0851 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).