Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for cad (4 entries) (6.3341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cad-, *cad*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cad \Cad\, n. [Abbrev. fr. cadet.] 1. A person who stands at the door of an omnibus to open and shut it, and to receive fares; an idle hanger-on about innyards. [Eng.] --Dickens. [1913 Webster] 2. A lowbred, presuming person; a mean, vulgar fellow. [Cant] --Thackeray. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: cad n 1: someone who is morally reprehensible; "you dirty dog" [syn: {cad}, {bounder}, {blackguard}, {dog}, {hound}, {heel}] 2: software used in art and architecture and engineering and manufacturing to assist in precision drawing [syn: {computer- aided design}, {CAD}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAD Computer Aided Dispatch / Drafting From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAD Computer Aided Design (CIM)

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  cad 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
cad
 • การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)[Lex2]
 • ผู้ชายที่มีความประพฤติไม่ดี[Lex2]
 • 1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM [Hope]
 • (n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า [Nontri]
 • /K AE1 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
CAD, CD, ad, Bad, MAD, Rad, Faden, Laden, baden, laden

Similar FRENCH words suggested by aspell:
cade, cadi, cas, caïd, ça, çà, CCD, cab, cal, cap, car, lad

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3341 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).