Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for brie (98 entries) (0.2841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brie-, *brie*.
English-Thai: Longdo Dictionary
briefs(n) |ใช้เป็นพหูพจน์| กางเกงใน, S. underpants, underwear,

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

brie (n ) บรี (เนยแข็งชนิดหนึ่ง มีแหล่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศส ผิวนอกขรุขระ กรอบนอกนุ่มใน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brief[ADJ] โดยย่อ, See also: ย่อๆ, สั้นๆ, อย่างย่อ, อย่างสั้นๆ, โดยย่อ, โดยสังเขป, โดยสรุป, สรุป, Syn. concise, Ant. verbose
brier[N] พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า
briefs[N] กางเกงชั้นในชาย
briefly[ADV] ชั่วครู่, See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ, Syn. shortly
briefing[N] สรุปแบบสั้นๆ, Syn. summary
briefcase[N] กระเป๋าหิ้ว, See also: กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า brie **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
brieGabriel took nothing but the hot soup and a little sherry.
brieThe money was stolen from his briefcase.
brieCan you give me a brief description of the thief?
brieThe effects of the drug are intense but brief.
brieThen he got dressed, stuffed his lecture notes into his briefcase, and ran down the stairs.
brieIt was a long letter, but in brief, he said, "No."
brieLet's make it brief.
brieLet's make it brief.
brieI couldn't think up such a brief explanation.
brieAfter a brief peace, war broke out again.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
brieflessadj. ซึ่งไม่มีใครจ้างไปว่าความ
brier(ไบร'เออร์) n. ต้นไม้ที่มีหนามมาก,พุ่มไม้ที่มีหนาม, See also: briery adj. ดูbrier

English-Thai: Nontri Dictionary
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
brief(n) คำสรุป,ย่อความ,สำนวนความ,คดี
brief(vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ
brier(n) ไม้หนาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสังเขป[ADV] briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
อย่างย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Syn. อย่างสั้นๆ, Ant. อย่างยืดยาว, Example: ผมจะขอถือโอกาสนี้นำเรื่องบั้งไฟพญานาคมาอธิบายอย่างย่อๆ
ย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Example: เขาเขียนย่อจนเกินไปเลยปะติดปะต่อเรื่องไม่ค่อยถูก, Thai definition: อย่างลดให้สั้นหรือเล็กลง
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
สั้น[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
อย่างสังเขป[ADV] briefly, See also: shortly, Syn. อย่างย่อๆ, อย่างคร่าวๆ, Example: ผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขปผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขป
สรุป[ADV] concisely, See also: briefly, in brief, Example: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
โดยย่อ[ADV] briefly, See also: summarily, concisely, Syn. อย่างย่อ, โดยสรุป, Ant. โดยละเอียด, อย่างละเอียด, Example: ประเภทของความผิดปกติทางจิตใจกล่าวโดยย่อมี 36 ประเภทใหญ่ๆ
โดยสังเขป[ADV] briefly, See also: in brief, concisely, Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป, อย่างย่อๆ, Ant. โดยละเอียด, Example: กล่าวโดยสังเขป การออกกำลังกายควรเหมาะสำหรับคนแต่ละวัย
ตระบัด[ADV] momentarily, See also: briefly, Syn. ทันใด, บัดใจ, Thai definition: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing   FR: passager ; éphémère
โดยสังเขป[adv.] (dōi sangkhēp) EN: briefly ; in brief   
โดยสรุป[adv.] (dōi sarup) EN: briefly   
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ฝนไล่ช้าง[n.] (fonlaichāng) EN: heavy brief and abrupt rain   
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain   FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
ห้วน ๆ[adv.] (hūan-hūan) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly   FR: laconiquement
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: hold a brief   
กางเกงใน[n.] (kāngkēng nai) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties   FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIE B R IY1
BRIEF B R IY1 F
BRIER B R AY1 ER0
BRIEN B R AY1 AH0 N
BRIEL B R IY1 L
BRIESE B R IY1 Z
BRIERE B R IH1 R
BRIEFS B R IY1 F S
BRIEFED B R IY1 F T
BRIEANT B R IY1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brief (v) (b r ii1 f)
brier (n) (b r ai1 @ r)
briefs (v) (b r ii1 f s)
briers (n) (b r ai1 @ z)
briefed (v) (b r ii1 f t)
briefer (j) (b r ii1 f @ r)
briefly (a) (b r ii1 f l ii)
briefest (j) (b r ii1 f i s t)
briefing (v) (b r ii1 f i ng)
briefcase (n) (b r ii1 f k ei s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便览[bian4 lan3, 便覽] brief guide [Add to Longdo]
字条[zi4 tiao2, 字條] brief note [Add to Longdo]
擦肩而过[ca1 jian1 er2 guo4, 擦肩而過] brief encounter; to brush past sb [Add to Longdo]
断想[duan4 xiang3, 斷想] brief commentary [Add to Longdo]
暂短[zan4 duan3, 暫短] brief (in time) [Add to Longdo]
短简[duan3 jian3, 短簡] brief [Add to Longdo]
简单地[jian3 dan1 de5, 簡單地] briefly; simply [Add to Longdo]
简短[jian3 duan3, 簡短] brief; short-duration [Add to Longdo]
简短介绍[jian3 duan3 jie4 shao4, 簡短介紹] brief introduction [Add to Longdo]
简要介绍[jian3 yao4 jie4 shao4, 簡要介紹] brief introduction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Brief(n) |der, pl. Briefe| จดหมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktentasche {f}brief case; briefcase [Add to Longdo]
Anweisungen {pl}briefing [Add to Longdo]
Brie {m}; Briekäse {m} [cook.]Brie; Brie cheese [Add to Longdo]
Brief {m}; Schreiben {n} | Briefe {pl} | offener Brief | Briefe austragen | obszöner, verleumderischer Brief | blauer Brief [ugs.] (Kündigungsschreiben)letter | letters | open letter | to deliver letters | poison-pen letter | pink slip [coll.] [Add to Longdo]
Briefbeschwerer {m}paper weight [Add to Longdo]
Briefbeutel {m}mailbag [Add to Longdo]
Briefbildsender {m}telescriptor [Add to Longdo]
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper [Add to Longdo]
Brieffreund {m}; Brieffreundin {f}; Briefpartner {m}; Briefpartnerin {f}penfriend; pen friend; pen pal [Add to Longdo]
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
手紙[てがみ, tegami] Brief [Add to Longdo]
[もん, mon] Brief [Add to Longdo]
郵便配達[ゆうびんはいたつ, yuubinhaitatsu] Brieftraeger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Brie \Brie\ n. same as {Brie cheese}. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Brie cheese \Brie" cheese`\ (br[=e]" ch[=e]z`). A kind of soft French cream cheese; -- so called from the district in France where it is made; it is milder than Camembert; -- called also {fromage de Brie}, {Brie} and {brie} (uncapitalized). [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Brie n 1: soft creamy white cheese; milder than Camembert

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2841 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).