Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bit (15 entries) (3.5599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bit-, *bit*.

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bit \Bit\ (Computers) [binary digit.] 1. the smallest unit of information, equivalent to a choice between two alternatives, as yes or no; on or off. [PJC] 2. (Computers) the physical representation of a bit of information in a computer memory or a data storage medium. Within a computer circuit a bit may be represented by the state of a current or an electrical charge; in a magnetic storage medium it may be represented by the direction of magnetization; on a punched card or on paper tape it may be represented by the presence or absence of a hole at a particular point on the card or tape. [PJC] {Bit my bit}, piecemeal. --Pope. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bit \Bit\ (b[i^]t), n. [OE. bitt, bite, AS. bite, bite, fr. b[imac]tan to bite. See {Bite}, n. & v., and cf. {Bit} a morsel.] 1. The part of a bridle, usually of iron, which is inserted in the mouth of a horse, and having appendages to which the reins are fastened. --Shak. [1913 Webster] The foamy bridle with the bit of gold. --Chaucer. [1913 Webster] 2. Fig.: Anything which curbs or restrains. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bit \Bit\, n. In the British West Indies, a fourpenny piece, or groat. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bit \Bit\, v. t. [imp. & p. p. {Bitted}; p. pr. & vb. n. {Bitting}.] To put a bridle upon; to put the bit in the mouth of. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bit \Bit\, imp. & p. p. of {Bite}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bit \Bit\, n. [OE. bite, AS. bita, fr. b[imac]tan to bite; akin to D. beet, G. bissen bit, morsel, Icel. biti. See {Bite}, v., and cf. {Bit} part of a bridle.] 1. A part of anything, such as may be bitten off or taken into the mouth; a morsel; a bite. Hence: A small piece of anything; a little; a mite. [1913 Webster] 2. Somewhat; something, but not very great. [1913 Webster] My young companion was a bit of a poet. --T. Hook. [1913 Webster] Note: This word is used, also, like jot and whit, to express the smallest degree; as, he is not a bit wiser. [1913 Webster] 3. A tool for boring, of various forms and sizes, usually turned by means of a brace or bitstock. See {Bitstock}. [1913 Webster] 4. The part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers. --Knight. [1913 Webster] 5. The cutting iron of a plane. --Knight. [1913 Webster] 6. In the Southern and Southwestern States, a small silver coin (as the real) formerly current; commonly, one worth about 12 1/2 cents; also, the sum of 12 1/2 cents. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bite \Bite\ (b[imac]t), v. t. [imp. {Bit} (b[i^]t); p. p. {Bitten} (b[i^]t"t'n), {Bit}; p. pr. & vb. n. {Biting}.] [OE. biten, AS. b[imac]tan; akin to D. bijten, OS. b[imac]tan, OHG. b[imac]zan, G. beissen, Goth. beitan, Icel. b[imac]ta, Sw. bita, Dan. bide, L. findere to cleave, Skr. bhid to cleave. [root]87. Cf. {Fissure}.] [1913 Webster] 1. To seize with the teeth, so that they enter or nip the thing seized; to lacerate, crush, or wound with the teeth; as, to bite an apple; to bite a crust; the dog bit a man. [1913 Webster] Such smiling rogues as these, Like rats, oft bite the holy cords atwain. --Shak. [1913 Webster] 2. To puncture, abrade, or sting with an organ (of some insects) used in taking food. [1913 Webster] 3. To cause sharp pain, or smarting, to; to hurt or injure, in a literal or a figurative sense; as, pepper bites the mouth. "Frosts do bite the meads." --Shak. [1913 Webster] 4. To cheat; to trick; to take in. [Colloq.] --Pope. [1913 Webster] 5. To take hold of; to hold fast; to adhere to; as, the anchor bites the ground. [1913 Webster] The last screw of the rack having been turned so often that its purchase crumbled, . . . it turned and turned with nothing to bite. --Dickens. [1913 Webster] {To bite the dust}, {To bite the ground}, to fall in the agonies of death; as, he made his enemy bite the dust. {To bite in} (Etching), to corrode or eat into metallic plates by means of an acid. {To bite the thumb at} (any one), formerly a mark of contempt, designed to provoke a quarrel; to defy. "Do you bite your thumb at us?" --Shak. {To bite the tongue}, to keep silence. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bit \Bit\, 3d sing. pr. of {Bid}, for biddeth. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bit n 1: a small piece or quantity of something; "a spot of tea"; "a bit of paper"; "a bit of lint"; "I gave him a bit of my mind" [syn: {spot}, {bit}] 2: a small fragment of something broken off from the whole; "a bit of rock caught him in the eye" [syn: {bit}, {chip}, {flake}, {fleck}, {scrap}] 3: an indefinitely short time; "wait just a moment"; "in a mo"; "it only takes a minute"; "in just a bit" [syn: {moment}, {mo}, {minute}, {second}, {bit}] 4: an instance of some kind; "it was a nice piece of work"; "he had a bit of good luck" [syn: {piece}, {bit}] 5: piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; "the horse was not accustomed to a bit" 6: a unit of measurement of information (from binary + digit); the amount of information in a system having two equiprobable states; "there are 8 bits in a byte" 7: a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left was a bit of bread" [syn: {morsel}, {bit}, {bite}] 8: a small fragment; "overheard snatches of their conversation" [syn: {snatch}, {bit}] 9: a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did" [syn: {act}, {routine}, {number}, {turn}, {bit}] 10: the part of a key that enters a lock and lifts the tumblers 11: the cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; "he looked around for the right size bit" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: bit n. [from the mainstream meaning and ?Binary digIT?] 1. [techspeak] The unit of information; the amount of information obtained from knowing the answer to a yes-or-no question for which the two outcomes are equally probable. 2. [techspeak] A computational quantity that can take on one of two values, such as true and false or 0 and 1. 3. A mental flag: a reminder that something should be done eventually. ?I have a bit set for you.? (I haven't seen you for a while, and I'm supposed to tell or ask you something.) 4. More generally, a (possibly incorrect) mental state of belief. ?I have a bit set that says that you were the last guy to hack on EMACS.? (Meaning ?I think you were the last guy to hack on EMACS, and what I am about to say is predicated on this, so please stop me if this isn't true.?) ?I just need one bit from you? is a polite way of indicating that you intend only a short interruption for a question that can presumably be answered yes or no. A bit is said to be set if its value is true or 1, and reset or clear if its value is false or 0. One speaks of setting and clearing bits. To {toggle} or invert a bit is to change it, either from 0 to 1 or from 1 to 0. See also {flag}, {trit}, {mode bit}. The term bit first appeared in print in the computer-science sense in a 1948 paper by information theorist Claude Shannon, and was there credited to the early computer scientist John Tukey (who also seems to have coined the term software). Tukey records that bit evolved over a lunch table as a handier alternative to bigit or binit, at a conference in the winter of 1943-44. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BIT Basic Interconnection Test (ISO 9646-1) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BIT Binary digIT From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: bit bit; lump; piece From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: infest 1. zarar verecek kadar bir yerde çok olmak, zarar vermek 2. (bit, kurt) istila etmek, etrafı sarmak. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Bit [bit] (n) , s.(n ) bit

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.5599 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).