Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bell (6 entries) (6.0537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bell-, *bell*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bell \Bell\, n. [AS. belle, fr. bellan to bellow. See {Bellow}.] 1. A hollow metallic vessel, usually shaped somewhat like a cup with a flaring mouth, containing a clapper or tongue, and giving forth a ringing sound on being struck. [1913 Webster] Note: Bells have been made of various metals, but the best have always been, as now, of an alloy of copper and tin. [1913 Webster] {The Liberty Bell}, the famous bell of the Philadelphia State House, which rang when the Continental Congress declared the Independence of the United States, in 1776. It had been cast in 1753, and upon it were the words "Proclaim liberty throughout all the land, to all the inhabitants thereof." [1913 Webster] 2. A hollow perforated sphere of metal containing a loose ball which causes it to sound when moved. [1913 Webster] 3. Anything in the form of a bell, as the cup or corol of a flower. "In a cowslip's bell I lie." --Shak. [1913 Webster] 4. (Arch.) That part of the capital of a column included between the abacus and neck molding; also used for the naked core of nearly cylindrical shape, assumed to exist within the leafage of a capital. [1913 Webster] 5. pl. (Naut.) The strikes of the bell which mark the time; or the time so designated. [1913 Webster] Note: On shipboard, time is marked by a bell, which is struck eight times at 4, 8, and 12 o'clock. Half an hour after it has struck "eight bells" it is struck once, and at every succeeding half hour the number of strokes is increased by one, till at the end of the four hours, which constitute a watch, it is struck eight times. [1913 Webster] {To bear away the bell}, to win the prize at a race where the prize was a bell; hence, to be superior in something. --Fuller. {To bear the bell}, to be the first or leader; -- in allusion to the bellwether or a flock, or the leading animal of a team or drove, when wearing a bell. {To curse by bell}, {book}, {and candle}, a solemn form of excommunication used in the Roman Catholic church, the bell being tolled, the book of offices for the purpose being used, and three candles being extinguished with certain ceremonies. --Nares. {To lose the bell}, to be worsted in a contest. "In single fight he lost the bell." --Fairfax. {To shake the bells}, to move, give notice, or alarm. --Shak. [1913 Webster] Note: Bell is much used adjectively or in combinations; as, bell clapper; bell foundry; bell hanger; bell-mouthed; bell tower, etc., which, for the most part, are self-explaining. [1913 Webster] {Bell arch} (Arch.), an arch of unusual form, following the curve of an ogee. {Bell cage}, or {Bell carriage} (Arch.), a timber frame constructed to carry one or more large bells. {Bell cot} (Arch.), a small or subsidiary construction, frequently corbeled out from the walls of a structure, and used to contain and support one or more bells. {Bell deck} (Arch.), the floor of a belfry made to serve as a roof to the rooms below. {Bell founder}, one whose occupation it is to found or cast bells. {Bell foundry}, or {Bell foundery}, a place where bells are founded or cast. {Bell gable} (Arch.), a small gable-shaped construction, pierced with one or more openings, and used to contain bells. {Bell glass}. See {Bell jar}. {Bell hanger}, a man who hangs or puts up bells. {Bell pull}, a cord, handle, or knob, connecting with a bell or bell wire, and which will ring the bell when pulled. --Aytoun. {Bell punch}, a kind of conductor's punch which rings a bell when used. {Bell ringer}, one who rings a bell or bells, esp. one whose business it is to ring a church bell or chime, or a set of musical bells for public entertainment. {Bell roof} (Arch.), a roof shaped according to the general lines of a bell. {Bell rope}, a rope by which a church or other bell is rung. {Bell tent}, a circular conical-topped tent. {Bell trap}, a kind of bell shaped stench trap. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bell \Bell\, v. t. [imp. & p. p. {Belled}; p. pr. & vb. n. {Belling}.] To put a bell upon; as, to bell the cat. [1913 Webster] 2. To make bell-mouthed; as, to bell a tube. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bell \Bell\, v. i. To develop bells or corollas; to take the form of a bell; to blossom; as, hops bell. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bell \Bell\, v. t. [AS. bellan. See {Bellow}.] To utter by bellowing. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bell \Bell\, v. i. To call or bellow, as the deer in rutting time; to make a bellowing sound; to roar. [1913 Webster] As loud as belleth wind in hell. --Chaucer. [1913 Webster] The wild buck bells from ferny brake. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bell n 1: a hollow device made of metal that makes a ringing sound when struck 2: a push button at an outer door that gives a ringing or buzzing signal when pushed [syn: {doorbell}, {bell}, {buzzer}] 3: the sound of a bell being struck; "saved by the bell"; "she heard the distant toll of church bells" [syn: {bell}, {toll}] 4: (nautical) each of the eight half-hour units of nautical time signaled by strokes of a ship's bell; eight bells signals 4:00, 8:00, or 12:00 o'clock, either a.m. or p.m. [syn: {bell}, {ship's bell}] 5: the shape of a bell [syn: {bell}, {bell shape}, {campana}] 6: a phonetician and father of Alexander Graham Bell (1819-1905) [syn: {Bell}, {Melville Bell}, {Alexander Melville Bell}] 7: English painter; sister of Virginia Woolf; prominent member of the Bloomsbury Group (1879-1961) [syn: {Bell}, {Vanessa Bell}, {Vanessa Stephen}] 8: United States inventor (born in Scotland) of the telephone (1847-1922) [syn: {Bell}, {Alexander Bell}, {Alexander Graham Bell}] 9: a percussion instrument consisting of a set of tuned bells that are struck with a hammer; used as an orchestral instrument [syn: {chime}, {bell}, {gong}] 10: the flared opening of a tubular device v 1: attach a bell to; "bell cows"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0537 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).