Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bars (4 entries) (6.1352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bars-, *bars*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Base \Base\, n. [F. base, L. basis, fr. Gr. ba`sis a stepping, step, a base, pedestal, fr. bai`nein to go, step, akin to E. come. Cf. {Basis}, and see {Come}.] 1. The bottom of anything, considered as its support, or that on which something rests for support; the foundation; as, the base of a statue. "The base of mighty mountains." --Prescott. [1913 Webster] 2. Fig.: The fundamental or essential part of a thing; the essential principle; a groundwork. [1913 Webster] 3. (Arch.) (a) The lower part of a wall, pier, or column, when treated as a separate feature, usually in projection, or especially ornamented. (b) The lower part of a complete architectural design, as of a monument; also, the lower part of any elaborate piece of furniture or decoration. [1913 Webster] 4. (Bot.) That extremity of a leaf, fruit, etc., at which it is attached to its support. [1913 Webster] 5. (Chem.) The positive, or non-acid component of a salt; a substance which, combined with an acid, neutralizes the latter and forms a salt; -- applied also to the hydroxides of the positive elements or radicals, and to certain organic bodies resembling them in their property of forming salts with acids. [1913 Webster] 6. (Pharmacy) The chief ingredient in a compound. [1913 Webster] 7. (Dyeing) A substance used as a mordant. --Ure. [1913 Webster] 8. (Fort.) The exterior side of the polygon, or that imaginary line which connects the salient angles of two adjacent bastions. [1913 Webster] 9. (Geom.) The line or surface constituting that part of a figure on which it is supposed to stand. [1913 Webster] 10. (Math.) The number from which a mathematical table is constructed; as, the base of a system of logarithms. [1913 Webster] 11. [See {Base} low.] A low, or deep, sound. (Mus.) (a) The lowest part; the deepest male voice. (b) One who sings, or the instrument which plays, base. [Now commonly written {bass}.] [1913 Webster] The trebles squeak for fear, the bases roar. --Dryden. [1913 Webster] 12. (Mil.) A place or tract of country, protected by fortifications, or by natural advantages, from which the operations of an army proceed, forward movements are made, supplies are furnished, etc. [1913 Webster] 13. (Mil.) The smallest kind of cannon. [Obs.] [1913 Webster] 14. (Zool.) That part of an organ by which it is attached to another more central organ. [1913 Webster] 15. (Crystallog.) The basal plane of a crystal. [1913 Webster] 16. (Geol.) The ground mass of a rock, especially if not distinctly crystalline. [1913 Webster] 17. (Her.) The lower part of the field. See {Escutcheon}. [1913 Webster] 18. The housing of a horse. [Obs.] [1913 Webster] 19. pl. A kind of skirt (often of velvet or brocade, but sometimes of mailed armor) which hung from the middle to about the knees, or lower. [Obs.] [1913 Webster] 20. The lower part of a robe or petticoat. [Obs.] [1913 Webster] 21. An apron. [Obs.] "Bakers in their linen bases." --Marston. [1913 Webster] 22. The point or line from which a start is made; a starting place or a goal in various games. [1913 Webster] To their appointed base they went. --Dryden. [1913 Webster] 23. (Surv.) A line in a survey which, being accurately determined in length and position, serves as the origin from which to compute the distances and positions of any points or objects connected with it by a system of triangles. --Lyman. [1913 Webster] 24. A rustic play; -- called also {prisoner's base}, {prison base}, or {bars}. "To run the country base." --Shak. [1913 Webster] 25. (Baseball) Any one of the four bounds which mark the circuit of the infield. [1913 Webster] {Altern base}. See under {Altern}. {Attic base}. (Arch.) See under {Attic}. {Base course}. (Arch.) (a) The first or lower course of a foundation wall, made of large stones or a mass of concrete; -- called also {foundation course}. (b) The architectural member forming the transition between the basement and the wall above. {Base hit} (Baseball), a hit, by which the batsman, without any error on the part of his opponents, is able to reach the first base without being put out. {Base line}. (a) A main line taken as a base, as in surveying or in military operations. (b) A line traced round a cannon at the rear of the vent. {Base plate}, the foundation plate of heavy machinery, as of the steam engine; the bed plate. {Base ring} (Ordnance), a projecting band of metal around the breech, connected with the body of the gun by a concave molding. --H. L. Scott. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bars n 1: gymnastic apparatus consisting of two parallel wooden rods supported on uprights [syn: {parallel bars}, {bars}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: bars [bɑrs] abrupt brutal; gruff; harsh; rough; sour; surly; unkind; unpleasant From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Bars [baːrs] (n) , s.(m ) cafes

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  bars 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
bars
 • /B AA1 R Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [bar]
 • ลูกกรง: แท่ง, ซี่ [Lex2]
 • แท่งสบู่[Lex2]
 • อุปสรรค: เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง [Lex2]
 • ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม: ร้านเหล้า, บาร์ [Lex2]
 • เคาน์เตอร์ในร้านอาหาร[Lex2]
 • ห้องขัง: กรงขัง, กรง [Lex2]
 • แถบ: เส้น, ลำ, ริ้ว [Lex2]
 • อาชีพทนายความ: เกี่ยวกับด้านกฎหมาย [Lex2]
 • กลอนประตู[Lex2]
 • บัลลังก์ศาล: ที่พิจารณาคดี, คอก [Lex2]
 • สันดอน[Lex2]
 • สะกัดกั้น: ขัดขวาง, ต่อต้าน [Lex2]
 • ใส่กลอนประตู[Lex2]
 • ขัดขวาง[Lex2]
 • (บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน [Hope]
 • (n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์ [Nontri]
 • (vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม [Nontri]
 • /B AA1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Bars, bares, barst, Bar, bar, Bark, Bart, Bass, Baus, Lars, Mars, bare, barg, Barren, Arsen

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1352 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).