Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for band (10 entries) (4.1769 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -band-, *band*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Band \Band\ (b[a^]nd), n. [OE. band, bond, Icel. band; akin to G., Sw., & D. band, OHG. bant, Goth. bandi, Skr. bandha a binding, bandh to bind, for bhanda, bhandh, also to E. bend, bind. In sense 7, at least, it is fr. F. bande, from OHG. bant. [root]90. See {Bind}, v. t., and cf. {Bend}, {Bond}, 1st {Bandy}.] 1. A fillet, strap, or any narrow ligament with which a thing is encircled, or fastened, or by which a number of things are tied, bound together, or confined; a fetter. [1913 Webster] Every one's bands were loosed. --Acts xvi. 26. [1913 Webster] 2. (Arch.) (a) A continuous tablet, stripe, or series of ornaments, as of carved foliage, of color, or of brickwork, etc. (b) In Gothic architecture, the molding, or suite of moldings, which encircles the pillars and small shafts. [1913 Webster] 3. That which serves as the means of union or connection between persons; a tie. "To join in Hymen's bands." --Shak. [1913 Webster] 4. A linen collar or ruff worn in the 16th and 17th centuries. [1913 Webster] 5. pl. Two strips of linen hanging from the neck in front as part of a clerical, legal, or academic dress. [1913 Webster] 6. A narrow strip of cloth or other material on any article of dress, to bind, strengthen, ornament, or complete it. "Band and gusset and seam." --Hood. [1913 Webster] 7. A company of persons united in any common design, especially a body of armed men. [1913 Webster] Troops of horsemen with his bands of foot. --Shak. [1913 Webster] 8. A number of musicians who play together upon portable musical instruments, especially those making a loud sound, as certain wind instruments (trumpets, clarinets, etc.), and drums, or cymbals; as, a high school's marching band. [1913 Webster] 9. (Bot.) A space between elevated lines or ribs, as of the fruits of umbelliferous plants. [1913 Webster] 10. (Zool.) A stripe, streak, or other mark transverse to the axis of the body. [1913 Webster] 11. (Mech.) A belt or strap. [1913 Webster] 12. A bond. [Obs.] "Thy oath and band." --Shak. [1913 Webster] 13. Pledge; security. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] {Band saw}, a saw in the form of an endless steel belt, with teeth on one edge, running over wheels. {big band}, a band that is the size of an orchestra, usually playing mostly jazz or swing music. The big band typically features both ensemble and solo playing, sometimes has a lead singer, and is often located in a night club where the patrons may dance to its music. The big bands were popular from the late 1920's to the 1940's. Contrasted with {combo}, which has fewer players. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Band \Band\, v. t. To bandy; to drive away. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Band \Band\, imp. of {Bind}. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Band \Band\ (b[a^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Banded}; p. pr. & vb. n. {Banding}.] 1. To bind or tie with a band. [1913 Webster] 2. To mark with a band. [1913 Webster] 3. To unite in a troop, company, or confederacy. "Banded against his throne." --Milton. [1913 Webster] {Banded architrave}, {Banded pier}, {Banded shaft}, etc. (Arch.), an architrave, pier, shaft, etc., of which the regular profile is interrupted by blocks or projections crossing it at right angles. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Band \Band\, v. i. To confederate for some common purpose; to unite; to conspire together. [1913 Webster] Certain of the Jews banded together. --Acts xxiii. 12. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: band n 1: an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot" [syn: {set}, {circle}, {band}, {lot}] 2: instrumentalists not including string players 3: a stripe or stripes of contrasting color; "chromosomes exhibit characteristic bands"; "the black and yellow banding of bees and wasps" [syn: {band}, {banding}, {stria}, {striation}] 4: an adornment consisting of a strip of a contrasting color or material [syn: {band}, {banding}, {stripe}] 5: a group of musicians playing popular music for dancing [syn: {dance band}, {band}, {dance orchestra}] 6: a range of frequencies between two limits 7: a thin flat strip of flexible material that is worn around the body or one of the limbs (especially to decorate the body) 8: a cord-like tissue connecting two larger parts of an anatomical structure [syn: {isthmus}, {band}] 9: jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set with jewels) worn on the finger; "she had rings on every finger"; "he noted that she wore a wedding band" [syn: {ring}, {band}] 10: a driving belt in machinery 11: a thin flat strip or loop of flexible material that goes around or over something else, typically to hold it together or as a decoration 12: a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration) [syn: {band}, {ring}] 13: a restraint put around something to hold it together v 1: bind or tie together, as with a band 2: attach a ring to the foot of, in order to identify; "ring birds"; "band the geese to observe their migratory patterns" [syn: {ring}, {band}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: band band; bevy; gang From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: band [bɑnt] binding; strip; tape binding; cover ligament braid; fillet; string; tie bond; tie band orchestra tyre 10.tire; tyre 11.border; brim; brink; edge; edging; fringe; rim 12.ribbon 13.ray; strip; stripe From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: band [bant] ligated From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Band [bant] (n) , s.(n ) assembly line; band; bar; ligament; reel; ribbon; strap; tape; tie; volume

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.1769 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).