Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for bail (88 entries) (0.5257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bail-, *bail*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

bailout (n ) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bail[N] การประกันตัว, Syn. pledge
bail[VT] ประกันตัวออกไป
bail[VT] วิดน้ำ, Syn. drain, bale
bail[N] ถังวิดน้ำ, Syn. dipper
bail[N] ที่ถือครึ่งวงกลมของถัง
bailey[N] กำแพงเมืองชั้นนอก, See also: รั้วกั้นชั้นนอก
bailey[N] สวนหย่อม, See also: สวนที่ถูกล้อมรอบด้วยตึก
bailor[N] ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว, Syn. bondsman
bailiff[N] เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย), Syn. dispossessor, sheriff
bail out[PHRV] ประกันออกมา, See also: ประกันตัว, Syn. go for

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
bailการประกันตัว (ผู้ต้องหา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bail๑. การประกันตัว (ในคดีอาญา)๒. การวางประกันความเสียหาย (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ต้องหา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail bondสัญญาประกันตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail, civilการประกันตัวผู้ถูกบังคับในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailable offenceความผิดที่ให้ประกันตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baileeผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baileeผู้รับฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailee clauseข้อกำหนดผู้รับฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
bail-out(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailable(เบ'ละเบิล) adj. สามารถให้ประกันตัวได้,อนุญาตให้ประกันตัวได้
bailee(เบ'ลี) n. ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินในการประกันตัว
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
bailment(เบล'เมินทฺ) n. ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว,การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailsman(เบล'ซ เมิน) n. ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว -pl. bailsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
bail(vt) ประกันตัว,วิดน้ำ
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินประกัน[N] bail, See also: bail bond, bond, security, Example: ศาลยอมให้มีการประกันตัวผู้ต้องหารายนี้ไปด้วยเงินประกัน 50,000 เหรียญสหรัฐ, Thai definition: เงินหรือหลักทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นเครื่องรับรองว่าจะปฏิบัติตามสัญญาหรือชดใช้ให้หากเกิดความเสียหาย
โพง[V] bail, Syn. วิด, ตัก, Example: เขาเอามือโพงน้ำออกจากท้องเรือ, Thai definition: อาการที่ทำให้น้ำพร่องหรือหมดไปด้วยวิธีวัก สาดหรือตักออก
วิดน้ำ[V] bail out, See also: pump, scoop water out, throw water out, Syn. ตักน้ำ, Example: เขาใช้ขันวิดน้ำออกจากเรือจนหมด, Thai definition: ตักน้ำสาดออกไป
ประกันตัว[V] bail out, See also: put up bail for, go bail for, Example: แม่ประกันตัวลูกชายออกจากคุก, Thai definition: รับรองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว และถ้าผิดสัญญาก็รับรองว่าจะใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้
กระโดดร่ม[V] parachute, See also: bail out, make a parachute jump, Thai definition: กระโดดออกจากอากาศยานในขณะอยู่ในอากาศเพื่อลงสู่พื้นดินโดยอาศัยร่มชูชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามประกันตัว[v. exp.] (hām prakantūa) EN: deny bail   
หาว[v.] (hāo) EN: yawn   FR: bâiller
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n. exp.] (jaophanakngān bangkhap khadī) EN: bailiff ; marshal   
การประกันตัว[n. exp.] (kān prakan tūa) EN: bail   
หลักประกัน[X] (lakprakan) EN: bail   
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed   FR: entrouvrir ; entrebâiller
เงินประกัน[n.] (ngoen prakan) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit   FR: garantie [f] ; caution [f]
หนีประกัน[v. exp.] (nī prakan) EN: jump bail   
นกอัญชันเล็ก[n. exp.] (nok anchan lek) EN: Baillon's Crake   FR: Marouette de Baillon [f] ; Râle de Baillon [m] ; Porzane de baillon [f] ; Poulette de Baillon [f]
พนักงานยึดทรัพย์[n. exp.] (phanakngān yeutsap) EN: bailiff   FR: huissier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAIL B EY1 L
BAILY B EY1 L IY0
BAILS B EY1 L Z
BAILE B EY1 L
BAILOR B EY1 L ER0
BAILON B EY1 L AH0 N
BAILLY B EY1 L IY0
BAILIN B EY1 L IH2 N
BAILIE B EY1 L IY0
BAILYN B EY1 L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bail (v) (b ei1 l)
bails (v) (b ei1 l z)
Bailey (n) (b ei1 l ii)
bailed (v) (b ei1 l d)
bailee (n) (b ei2 l ii1)
bailey (n) (b ei1 l ii)
bailor (n) (b ei1 l oo r)
bailees (n) (b ei2 l ii1 z)
baileys (n) (b ei1 l i z)
bailiff (n) (b ei1 l i f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白露[Bai2 lu4, 白露] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsbezirk {m}bailiwick [Add to Longdo]
Bailout {n}; Rettung aus (finanzieller) Notbailout [Add to Longdo]
Bügel {m}; Haltevorrichtung {f}bail [Add to Longdo]
Bürge {m} | Bürgen {pl}bailsman | bailsmen [Add to Longdo]
Bürgschaft {f} (Strafrecht)bail [Add to Longdo]
Büttel {m}; Häscher {m}bailiff [Add to Longdo]
Gerichtsvollzieher {m}; Exekutor {m} [Ös.] | Gerichtsvollzieher {pl}bailiff; marshal [Am.] | bailiffs [Add to Longdo]
Kaution {f} [jur.] | gegen Kaution entlassen | gegen Kaution freigelassen werden | jdn. durch Kaution freibekommenbail; bail out | to release on bail | to be granted bail | to bail someone out [Add to Longdo]
Notsauerstoffflasche {f}bailout bottle [Add to Longdo]
Papierhalter {m}bail bar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bail \Bail\ (b[=a]l), n. [F. baille a bucket, pail; cf. LL. bacula, dim. of bacca a sort of vessel. Cf. {Bac}.] A bucket or scoop used in bailing water out of a boat. [Obs.] [1913 Webster] The bail of a canoe . . . made of a human skull. --Capt. Cook. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bail \Bail\, n. [OE. beyl; cf. Dan. b["o]ile a bending, ring, hoop, Sw. b["o]gel, bygel, and Icel. beyla hump, swelling, akin to E. bow to bend.] 1. The arched handle of a kettle, pail, or similar vessel, usually movable. --Forby. [1913 Webster] 2. A half hoop for supporting the cover of a carrier's wagon, awning of a boat, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bail \Bail\, n. [OF. bail, baille. See {Bailey}.] 1. (Usually pl.) A line of palisades serving as an exterior defense. [Written also {bayle}.] [Obs.] [1913 Webster] 2. The outer wall of a feudal castle. Hence: The space inclosed by it; the outer court. --Holinshed. [1913 Webster] 3. A certain limit within a forest. [Eng.] [1913 Webster] 4. A division for the stalls of an open stable. [1913 Webster] 5. (Cricket) The top or cross piece (or either of the two cross pieces) of the wicket. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bail \Bail\, v. t. [imp. & p. p. {Bailed} (b[=a]ld); p. pr. & vb. n. {Bailing}.] 1. To lade; to dip and throw; -- usually with out; as, to bail water out of a boat. [1913 Webster] Buckets . . . to bail out the water. --Capt. J. Smith. [1913 Webster] 2. To dip or lade water from; -- often with out to express completeness; as, to bail a boat. [1913 Webster] By the help of a small bucket and our hats we bailed her out. --R. H. Dana, Jr. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bail \Bail\, n. [OF. bail guardian, administrator, fr. L. bajulus. See {Bail} to deliver.] 1. Custody; keeping. [Obs.] [1913 Webster] Silly Faunus now within their bail. --Spenser. [1913 Webster] 2. (Law) (a) The person or persons who procure the release of a prisoner from the custody of the officer, or from imprisonment, by becoming surety for his appearance in court. [1913 Webster] The bail must be real, substantial bondsmen. --Blackstone. [1913 Webster] A. and B. were bail to the arrest in a suit at law. --Kent. [1913 Webster] (b) The security given for the appearance of a prisoner in order to obtain his release from custody of the officer; as, the man is out on bail; to go bail for any one. [1913 Webster] Excessive bail ought not to be required. --Blackstone. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bail \Bail\, v. t. [OF. bailler to give, to deliver, fr. L. bajulare to bear a burden, keep in custody, fr. bajulus he who bears burdens.] 1. To deliver; to release. [Obs.] [1913 Webster] Ne none there was to rescue her, ne none to bail. --Spenser. [1913 Webster] 2. (Law) (a) To set free, or deliver from arrest, or out of custody, on the undertaking of some other person or persons that he or they will be responsible for the appearance, at a certain day and place, of the person bailed. [1913 Webster] Note: The word is applied to the magistrate or the surety. The magistrate bails (but admits to bail is commoner) a man when he liberates him from arrest or imprisonment upon bond given with sureties. The surety bails a person when he procures his release from arrest by giving bond for his appearance. --Blackstone. [1913 Webster] (b) To deliver, as goods in trust, for some special object or purpose, upon a contract, expressed or implied, that the trust shall be faithfully executed on the part of the bailee, or person intrusted; as, to bail cloth to a tailor to be made into a garment; to bail goods to a carrier. --Blackstone. Kent. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bail n 1: (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman if an accused person fails to appear in court for trial; "the judge set bail at $10,000"; "a $10,000 bond was furnished by an alderman" [syn: {bail}, {bail bond}, {bond}] 2: the legal system that allows an accused person to be temporarily released from custody (usually on condition that a sum of money guarantees their appearance at trial); "he is out on bail" v 1: release after a security has been paid 2: deliver something in trust to somebody for a special purpose and for a limited period 3: secure the release of (someone) by providing security 4: empty (a vessel) by bailing 5: remove (water) from a vessel with a container From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: bail [baj] farm

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5257 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).