Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bad (10 entries) (6.0576 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bad-, *bad*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bad \Bad\ (b[a^]d), a. [Compar. {Worse} (w[^u]s); superl. {Worst} (w[^u]st).] [Probably fr. AS. b[ae]ddel hermaphrodite; cf. b[ae]dling effeminate fellow.] Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious, hurtful, inconvenient, offensive, painful, unfavorable, or defective, either physically or morally; evil; vicious; wicked; -- the opposite of {good}; as, a bad man; bad conduct; bad habits; bad soil; bad air; bad health; a bad crop; bad news. Note: Sometimes used substantively. [1913 Webster] The strong antipathy of good to bad. --Pope. [1913 Webster] Syn: Pernicious; deleterious; noxious; baneful; injurious; hurtful; evil; vile; wretched; corrupt; wicked; vicious; imperfect. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bad \Bad\ (b[a^]d), imp. of {Bid}. Bade. [Obs.] --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bid \Bid\ (b[i^]d), v. t. [imp. {Bade} (b[a^]d), {Bid}, (Obs.) {Bad}; p. p. {Bidden}, {Bid}; p. pr. & vb. n. {Bidding}.] [OE. bidden, prop to ask, beg, AS. biddan; akin to OS. biddian, Icel. bi[eth]ja, OHG. bittan, G. bitten, to pray, ask, request, and E. bead, also perh. to Gr. teiqein to persuade, L. fidere to trust, E. faith, and bide. But this word was early confused with OE. beden, beoden, AS. be['o]dan, to offer, command; akin to Icel. bj[=o][eth]a, Goth. biudan (in comp.), OHG. biotan to command, bid, G. bieten, D. bieden, to offer, also to Gr. pynqa`nesqai to learn by inquiry, Skr. budh to be awake, to heed, present OSlav. bud[=e]ti to be awake, E. bode, v. The word now has the form of OE. bidden to ask, but the meaning of OE. beden to command, except in "to bid beads." [root]30.] [1913 Webster] 1. To make an offer of; to propose. Specifically : To offer to pay ( a certain price, as for a thing put up at auction), or to take (a certain price, as for work to be done under a contract). [1913 Webster] 2. To offer in words; to declare, as a wish, a greeting, a threat, or defiance, etc.; as, to bid one welcome; to bid good morning, farewell, etc. [1913 Webster] Neither bid him God speed. --2. John 10. [1913 Webster] He bids defiance to the gaping crowd. --Granrille. [1913 Webster] 3. To proclaim; to declare publicly; to make known. [Mostly obs.] "Our banns thrice bid !" --Gay. [1913 Webster] 4. To order; to direct; to enjoin; to command. [1913 Webster] That Power who bids the ocean ebb and flow. --Pope [1913 Webster] Lord, if it be thou, bid me come unto thee. --Matt. xiv. 28 [1913 Webster] I was bid to pick up shells. --D. Jerrold. [1913 Webster] 5. To invite; to call in; to request to come. [1913 Webster] As many as ye shall find, bid to the marriage. --Matt. xxii. 9 [1913 Webster] {To bid beads}, to pray with beads, as the Roman Catholics; to distinguish each bead by a prayer. [Obs.] {To bid defiance to}, to defy openly; to brave. {To bid fair}, to offer a good prospect; to make fair promise; to seem likely. [1913 Webster] Syn: To offer; proffer; tender; propose; order; command; direct; charge; enjoin. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bad adv 1: with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for `badly'); "the injury hurt badly"; "the buildings were badly shaken"; "it hurts bad"; "we need water bad" [syn: {badly}, {bad}] 2: very much; strongly; "I wanted it badly enough to work hard for it"; "the cables had sagged badly"; "they were badly in need of help"; "he wants a bicycle so bad he can taste it" [syn: {badly}, {bad}] adj 1: having undesirable or negative qualities; "a bad report card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut"; "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading"; "the movie was a bad choice" [ant: {good}] 2: very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm" [syn: {bad}, {big}] 3: feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless night" [syn: {bad}, {tough}] 4: (of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad meat"; "a refrigerator full of spoilt food" [syn: {bad}, {spoiled}, {spoilt}] 5: feeling or expressing regret or sorrow or a sense of loss over something done or undone; "felt regretful over his vanished youth"; "regretful over mistakes she had made"; "he felt bad about breaking the vase" [syn: {regretful}, {sorry}, {bad}] [ant: {unregretful}, {unregretting}] 6: not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt" [syn: {bad}, {uncollectible}] 7: below average in quality or performance; "a bad chess player"; "a bad recital" 8: nonstandard; "so-called bad grammar" 9: not financially safe or secure; "a bad investment"; "high risk investments"; "anything that promises to pay too much can't help being risky"; "speculative business enterprises" [syn: {bad}, {risky}, {high-risk}, {speculative}] 10: physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth" [syn: {bad}, {unfit}, {unsound}] 11: capable of harming; "bad air"; "smoking is bad for you" 12: characterized by wickedness or immorality; "led a very bad life" 13: reproduced fraudulently; "like a bad penny..."; "a forged twenty dollar bill" [syn: {bad}, {forged}] 14: not working properly; "a bad telephone connection"; "a defective appliance" [syn: {bad}, {defective}] n 1: that which is below standard or expectations as of ethics or decency; "take the bad with the good" [syn: {bad}, {badness}] [ant: {good}, {goodness}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: BAD /B?A?D/, adj. [IBM: acronym, ?Broken As Designed?] Said of a program that is {bogus} because of bad design and misfeatures rather than because of bugginess. See {working as designed}. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BAD Broken As Designed (slang) From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: bad bath From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: bad bath From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: bad [bɑt] bath From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Bad [baːt] (n) , s.(n ) bath; spa

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0576 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).